Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > DK: pokyčiai atleidžiant darbuotoją

DK: pokyčiai atleidžiant darbuotoją

Loreta Pelekevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pasvalio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2017-10-03

 

Nuo 2017 m. liepos 1 dienos įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui (DK), procedūros, susijusios su darbo sutarties pasibaigimu, daugeliu atveju nesikeitė ar liko panašios, kaip ir senajame DK, tačiau įvestos kelios reikšmingos naujovės tiek darbdavio, tiek darbuotojo naudai.

Sutarties nutraukimas šalių susitarimu

Pagal naująjį DK darbo sutarties nutraukimas šaliu susitarimu (DK 54 str.) išlieka nepakitęs, keičiasi tik terminas atsakyti į gautą pasiūlymą dėl darbo sutarties nutraukimo – 5 darbo dienos. Taip pat nurodoma, kad sudarytas susitarimas nutraukti darbo sutartį pabaigia ją susitarime nurodytomis sąlygomis.

Sutarties nutraukimas be svarbių priežasčių ir esant svarbioms priežastims

Nutraukiant darbo sutartį (terminuotą ar neterminuotą, kurios yra sudarytos ilgesniam nei 1 mėn. laikotarpiui) darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių (DK 55 str.), nustatytas 20 kalendorinių dienų terminas raštu įspėti darbdavį. Išeitinė išmoka nepriklauso.

Kitu atveju, kai atsiranda svarbios priežastys (DK 56 str.) nutraukti darbo sutartį, terminas sutrumpėja – darbdavį privaloma įspėti ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. Be to, įsigalioja nauja nuostata, kuri papildo svarbių priežasčių sąrašą, t. y. kai darbdavys ilgiau kaip 2 mėn. iš eilės nevykdo savo įsipareigojimų, kuriuos nustato darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančios darbo teisės normos. Taip pat keičiasi išeitinė išmoka: 2 VDU arba 1 VDU, jei darbo santykiai tęsiasi trumpiau nei metus.

Sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės

Remiantis naujuoju DK, keičiasi darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės (DK 57 str.). Šiame straipsnyje nurodomos naujos priežastys: kai darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitokių priežasčių, susijusių su darbdavio veikla; kai darbuotojas nepasiekia sutartų darbo rezultatų pagal rezultatų gerinimo planą; kai darbuotojas nesutinka su darbo santykių tęstinumu verslo ar jo dalies perdavimo atveju; kai teismas ar darbdavio organas priima sprendimą, dėl kurio pasibaigia darbdavys. Šis straipsnis taip pat įtvirtina naują nuostatą – jei perteklinę darbo funkciją atlieka keletas darbuotojų, o atleidžiama tik dalis iš jų, atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus patvirtina darbdavys, suderinęs su darbo taryba, kai jos nėra – su profesine sąjunga.

Nustatomi nauji darbuotojų įspėjimo terminai: prieš 1 mėnesį arba prieš 2 savaites, kai darbo santykiai tęsiasi trumpiau nei vienus metus; prieš 2 mėnesius, jei iki pensijos liko mažiau nei 5 metai; prieš 3 mėnesius, jei darbuotojas augina vaiką iki 14 metų (neįgalų – iki 18 metų) ar pats yra neįgalus, ar jam iki pensijos liko mažiau nei 2 metai.

Tuo pačiu pakeisti ir išeitinių išmokų dydžiai – atleidžiamam darbuotojui turi būti išmokėta 2 VDU ar 0,5 VDU, jei darbo santykiai tęsėsi trumpiau nei vienus metus. Be to, įtvirtinama nauja nuostata, kad atleidžiamam darbuotojui įstatymo nustatyta tvarka papildomai išmokama ilgalaikio darbo išmoka, atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamą darbo stažą toje darbovietėje.

Sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės

Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės (DK 58 str.) naujajame DK pabrėžia, kad darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos, jeigu darbuotojas dėl savo netinkamo veikimo ar neveikimo padaro pareigų, kurias nustato darbo teisės normos ar darbo sutartis, pažeidimą. Priežastys nutraukti darbo sutartį darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės išliko nepakeistos, tačiau šiurkščių darbo pareigų pažeidimų sąrašas papildytas dviem naujais pagrindais: tyčia padaryta turtinė žala darbdaviui ar bandymas tyčia padaryti jam turtinės žalos bei darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti veika.

Išsamiau reglamentuojamas darbo sutarties nutraukimo pagrindas, kai darbuotojo per paskutinius 12 mėnesių padarytas antras toks pat darbo pareigų pažeidimas. Tokiu atveju, darbo sutartis gali būti nutraukta tik tada, jeigu pirmasis pažeidimas buvo nustatytas, darbuotojas turėjo galimybę dėl jo pasiaiškinti ir darbdavys per 1 mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos darbuotoją įspėjo apie galimą atleidimą už pasikartosiantį pažeidimą. Sprendimą nutraukti darbo sutartį  darbdavys turi priimti  ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo ir ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo jo padarymo dienos. Pastarasis terminas pratęsiamas iki 2 metų, jeigu pažeidimas paaiškėja atlikus auditą, inventorizaciją ar veiklos patikrinimą.

Sutarties nutraukimas darbdavio valia

Darbo kodekse įtvirtinamas naujas darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia (DK 59 str.). Šiuo pagrindu darbdavys, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ir įstaigas, turi teisę nutraukti darbo sutartį dėl priežasčių, nenurodytų DK 57 straipsnio 1 dalyje, įspėjęs prieš 3 darbo dienas ir sumokėjęs ne mažesnę kaip 6 mėnesių VDU išeitinę išmoką. Darbo sutartis šio straipsnio pagrindu negali būti nutraukta dėl diskriminacinių motyvų.

Sutarties nutraukimas nesant darbo sutarties šalių valios

Darbo sutarties nutraukimas nesant darbo sutarties šalių valios (60 str.) reglamentuoja du naujus pakeitimus, kai darbo sutartis privalo būti nutraukta be įspėjimo:

1) į darbą grąžinus darbuotoją, į kurio vietą buvo priimtas atleidžiamas darbuotojas;
2) institucijos, vykdančios nelegalaus darbo kontrolę, kompetentingo pareigūno reikalavimu, jeigu nustatomas užsieniečio nelegalaus darbo atvejis.

Remiantis šiomis nuostatomis, darbdavys privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumento gavimo ar sužinojimo dienos nutraukti darbo sutartį. Darbuotojui išmokama 1 VDU arba 0,5 VDU – jei darbo santykiai trunka trumpiau nei 1 metai.

Pagal naująjį DK darbo sutartys iš esmės gali būti nutraukiamos su visais darbuotojais, tačiau kai kurių darbuotojų atžvilgiu yra taikomi apribojimai (DK 61 str.). Darbo sutartis su nėščia darbuotoja jos nėštumo laiku ir iki jos kūdikiui sukaks 4 mėnesiai gali būti nutraukiama tik šalių susitarimu; pačios iniciatyva; nesant darbo sutarties šalių valios; kai baigiasi terminuota darbo sutartis. Taip pat išlieka apribojimas nutraukti darbo sutartį su darbuotojais, auginančiais vaiką (įvaikį) iki 3 metų, t. y. su šiais darbuotojais negalima nutraukti darbo sutarties darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės.

Visais darbuotojo atleidimo atvejais darbdavys ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną privalo įforminti darbo sutarties pasibaigimą ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai pranešti „Sodrai“.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5