Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > ES parama investuojantiems į verslą kaime

ES parama investuojantiems į verslą kaime

Indrė Kiupelytė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos verslo ekonomikos specialistė






2017-11-02

 

Verslininkai, norintys kurti ir (arba) plėtoti verslą kaimo vietovėse, nuo spalio 2 d. iki lapkričio 30 d. kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 19,0 mln. Eur paramos lėšų.

Pagal šią veiklą 2014–2020 m. programiniam laikotarpiui skirta 119,0 mln. Eur ES paramos. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) 2017 m. spalio 30 d. duomenimis, per šį laikotarpį surinkta 360 paraiškų, kuriose prašoma paramos už 67,6 mln. Eur. Praėjusiais metais per paraiškų rinkimo etapą buvo pateikta paraiškų, kurių prašoma paramos suma net 5 kartus viršijo etapui skirtąją sumą. Rezultatai rodo, kad verslų kūrimas ir (arba) plėtra kaime, naudojant ES paramą, itin populiarus būdas norintiems užsidirbti užsiimant ne žemės ūkio verslu.

Kas gali kreiptis paramos?

Pagal programos priemonės veiklą ES parama skiriama ne žemės ūkio veiklai plėtoti, o remiama ekonominė veikla nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje. Paramos verslui kurti ir plėtoti gali kreiptis fiziniai arba privatūs juridiniai asmenys, kurie 2016 m. jau vykdė ūkinę komercinę veiklą ir gavo iš šios veiklos pajamų. Pagal veiklos Taisykles fiziniai asmenys privalo būti ne jaunesni kaip 18 m. amžiaus ir iš ūkinės komercinės veiklos gavę ne mažiau kaip 12 minimalių mėnesinių algų pajamų. Jos turi būti deklaruotos Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).

Prašantys paramos privatūs juridiniai asmenys turi atitikti labai mažoms arba mažoms įmonėms keliamus reikalavimus, taip pat iš ūkinės komercinės veiklos turi būti gavę ne mažiau kaip 12 vidutinių darbo užmokesčių dydžių pardavimo pajamų.

Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, juridinio asmens buveinė ir šių pareiškėjų gamybinės patalpos, technikos, įrangos laikymo patalpos, sandėliai ir pan. turi būti kaimo vietovėje.

Paramos dydis

Paramos dydis ir intensyvumas nustatomas pagal tinkamas finansuoti projekto išlaidas ir planuojamas sukurti naujas darbo vietas. Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 200000 Eur ir projekte turi būti numatyta sukurti 4 ir daugiau darbo vietų. Svarbu atkreipti dėmesį, kad 1 darbo vietai sukurti skiriama 50000 Eur paramos. Jei kuriama daugiau nei 1 darbo vieta, paramą galima gauti proporcingai prašomai sumai, pvz., už 1,5 etato galima gauti 75000 Eur paramos.

Darbo vietų kūrimas

Prieš teikiant paraišką, pareiškėjai turėtų apsispręsti, ar įgyvendinti ir vykdyti veiklos taisyklėse numatytus įsipareigojimus nebus per didelė našta. Ypatingai įsipareigojimus, susijusius su darbuotojų išlaikymu. Per šią veiklą skatinamas naujų darbo vietų kūrimas kaime, todėl į paramą gali pretenduoti tik darbo vietas kuriantys ir į daugiau nei 80 proc. darbo vietų kaimo gyventojus įdarbinantys verslininkai. Reikėtų įsidėmėti, kad dirbant pagal darbo sutartis nauja darbo vieta (1 etatas) grindžiama 8 val. darbo diena ir 40 val. darbo savaite. Jei veikiama pagal verslo liudijimą, nauja darbo vieta laikoma į verslo liudijimą įrašytas fizinis asmuo.

Norėdamas gauti paramą, pareiškėjas iki projekto įgyvendinimo pabaigos turi įsipareigoti sukurti darbo vietas ir jas išlaikyti iki kontrolės laikotarpio pabaigos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nutrūkus darbo sutarčiai su darbuotoju būtina per 20 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo dienos į šią vietą priimti naują asmenį.

Paramos intensyvumas ir tinkamos finansuoti išlaidos

Taisyklėse numatyta, kad pareiškėjai gali gauti ne daugiau kaip 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų sumos be PVM.

Pareiškėjai gali padengti išlaidas, susijusias su projekto įgyvendinimu, ir numatyta vykdyti veikla: gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas; nauja technika ir įranga (speciali kompiuterinė ir programinė įranga, numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga); verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas ir bendrosios išlaidos.

Visos įsigyjamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitikti Lietuvos ir ES aktų nustatytus reikalavimus. Labai svarbu prisiminti, kad projekto įgyvendinimo darbus būtina pradėti ne vėliau kaip per 6 mėn., o projektą įgyvendinti per 24 mėn.  nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.

Projekto finansavimo galimybės

Projektui įgyvendinti pareiškėjas turi užtikrinti tinkamą finansavimo šaltinį, kuris privalo būti pagrįstas verslo plano ir finansinių ataskaitų duomenimis. Šiose taisyklėse į projekto finansavimą pažiūrėta kur kas plačiau. Pareiškėjams suteikta galimybės skolintis ir iš kredito įstaigos, ir fizinių arba juridinių asmenų. Tik būtina atkreipti dėmesį, kad fizinių asmenų suteikiama paskola negali būti didesnė nei pinigų likutis fizinio asmens banko sąskaitoje, o juridinių asmenų suteikiama paskolos suma – ne didesnė kaip 2016 m. grynasis pelnas, nurodytas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Jei paskolą suteikia ne kredito įstaiga, paskolos sutartis turi būti patvirtinta notaro.

Projektų atrankos kriterijai

Paramos gali kreiptis visi, atitinkantys taisyklėse numatytus kriterijus ir surenkantys ne mažiau kaip 50 projektų atrankos balų. Kasmet norinčių gauti paramą pagal veiklą daugėja, todėl siekiant konkurencingumo būtina surinkti kuo daugiau projektų atrankos balų tuo atveju, jei pareiškėjų prašoma paramos suma viršytų skirtą šiam etapui.

Paraiška teikiama per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS)

Paraiškos NMA teikiamos tik elektroniniu formatu per ŽŪMIS informacinę sistemą, užpildant elektroninę dokumento formą. Paramos paraiška elektroniniu būdu turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 valandos. Kitais būdais pateiktos paraiškos nepriimamos.

Kviečiame suskubti

Pareiškėjai raginami nelaukti paskutinės paraiškų priėmimo dienos, nes paraiškų pildymo procesas gali strigti ir užtrukti. Tad norintys ir siekiantys įkurti savo verslus, paskubėkite kreiptis į arčiausiai esantį LŽŪKT rajono biurą. Ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai išsamiai supažindins su priemonės paramos teikimo schema, taisyklėse numatytais tinkamumo kriterijais ir reikalavimais paramai gauti, įsipareigojimais, kuriuos turėsite vykdyti gavę paramą, užpildys paramos paraišką ir parengs verslo planą.

Parengta pagal LKP 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisykles, taikomas 2017 m. pateiktoms paraiškoms, patvirtintas ŽŪM įsakymu 3D-560 (2017-09-01).

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.





baneris

mazinu_1

apskaita