Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Siekiantiems verslą pradėti kaimo vietovėse – ES ir valstybės parama

Siekiantiems verslą pradėti kaimo vietovėse – ES ir valstybės parama

LŽŪKT informacijaNacionalinė mokėjimo agentūra


2017-11-14

 

Nuo lapkričio 13 d. pradėtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“. Paraiškas galima teikti iki gruodžio 15 d. Šiam paraiškų priėmimui skirta 10 mln. Eur iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto lėšų.

Parengtos naujos įgyvendinimo taisyklės

Šiais metais renkamoms paraiškoms naujam verslui pradėti parengtos ir naujos įgyvendinimo taisyklės, kuriose, lyginant su įgyvendinimo taisyklėmis, taikomomis praėjusiais metais pagal šią veiklos sritį teiktoms paraiškoms, numatyta nemažai naujovių.

Naujai patvirtintose taisyklėse pakoreguotos nuostatos dėl galimų pareiškėjų, aiškiai reglamentuotas naujų darbo vietų sukūrimas ir išlaikymas, pakeista nuostata dėl projekto finansavimo šaltinių (paskolą projektui įgyvendinti gali suteikti ne vien kredito įstaigos, bet ir kiti juridiniai ir fiziniai asmenys), patikslintas ekonominio gyvybingumo kriterijaus atitikties reikalavimas, pakeisti atrankos kriterijai. Raginame pareiškėjus – būsimus verslo pradininkus kaimo vietovėse – atkreipti dėmesį į pakeitimus įgyvendinimo taisyklėse.

Tarp galimų pareiškėjų – viešosios įstaigos socialiniam verslui vykdyti

Kaip paminėta, svarbi naujovė įgyvendinimo taisyklėse šiais metais teikiantiems paraiškas pagal veiklos sritį ta, kad paraiškas, be fizinių ir privačių juridinių asmenų – naujai įsteigtų ir kaimo vietovėje registruotų labai mažų įmonių, – gali teikti ir viešieji juridiniai asmenys – viešosios įstaigos socialiniam verslui vykdyti. Reikalavimai bei sąlygos vykdant socialinį verslą pagal KPP priemones yra apibrėžti socialinio verslo vykdymo gairėse.

Tiek privatūs juridiniai asmenys, tiek viešosios įstaigos socialiniam verslui vykdyti turi atitikti reikalavimą būti įregistruotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos, o jų buveinė, gamybinės patalpos, technikos, įrangos laikymo patalpos, sandėliai ir pan. turi būti kaimo vietovėje.

Savo gyvenamąją vietą būti deklaravę kaime privalo ir fiziniai asmenys. Taip pat labai svarbu, kad paraišką teikiantis fizinis asmuo nebūtų vykdęs jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2014 m. gegužės 2 d. iki 2017 m. gegužės 2 d., neatsižvelgiant į tai, ar buvo gauta pajamų, ar ne.

Taip pat šiuo paraiškų rinkimo etapu neliko ribojimo paraiškas teikti  kooperatinėms bendrovėms.

Remiamos veiklos

Pareiškėjo naujai pradedama vykdyti ekonominė veikla turi atitikti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytas veiklas, išskyrus tas, kurios nurodytos įgyvendinimo taisyklėse esančiame neremtinų veiklų sąraše. Neremtinomis veiklomis naujose priemonės įgyvendinimo taisyklėse papildomai įvardintos krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla bei už paramos lėšas įgyto turto nuoma (išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą).

Atkreiptinas dėmesys, kad neremiama ir  paslaugų žemės ūkiui teikimo veikla, kai paraišką teikia pareiškėjas, vykdantis žemės ūkio veiklą. Ši veikla remiama tik tais atvejais, kai pareiškėjas nevykdo žemės ūkio veiklos.

Projekte numačius užsiimti produktų gamyba, apdorojimu, perdirbimu, šios veiklos galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas.

Kaip ir ankstesniu paraiškų rinkimo laikotarpiu, viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.

Paramos dydis

Paramos suma pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ vienam paramos gavėjui negali viršyti 40 000 Eur, tačiau neturi būti didesnė negu nustatyta tinkamų finansuoti išlaidų vertė. Parama numatyta teikti kaip 100 proc. verslo planui įgyvendinimui skirta išmoka, kuri galės būti išmokama dviem arba trimis dalinėmis išmokomis per ne ilgesnį kaip penkerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Verslo planas turės būti pradėtas įgyvendinti per 9 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Gautos, bet nepanaudotos, t. y. neinvestuotos į verslo plano įgyvendinimą paramos lėšos turės būti grąžintos Nacionalinei mokėjimo agentūrai.

Tinkamos išlaidos

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Šiuo paraiškų teikimo laikotarpiu bus remiamas ne tik projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas, bet ir nauja jų statyba (visus minėtus darbus atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas).

Taip pat tinkamos finansuoti išlaidos pagal veiklos sritį yra: nauja technika ir įranga (speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui, projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga); verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo ir kt.) bei bendrosios, tarp jų ir viešinimo, išlaidos – jos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų sumos be PVM, o jų vertė negali viršyti  2 200 Eur.

Paraiškos – tik per ŽŪMIS

Paraiškos ir visi papildomi dokumentai pagal veiklos sritį galės būti teikiami tik per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą, adresu www.zumis.lt: fiziniai asmenys – asmeniškai, juridiniai asmenys – tik per įgaliotą fizinį asmenį. Kitais būdais teikiamos paraiškos – popierine forma, elektroniniu paštu – nebus priimamos. Paraiškos bus priimamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos 12 val.

Projektams taikomi atrankos kriterijai

Pareiškėjų projektai pagal KPP veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai, didžiausias galimas balų skaičius vienam pareiškėjui yra 100.

Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai:

1. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos nei galima didžiausia paramos suma. Už kiekvieną sumažintą 1,5 procentinį punktą prašomos paramos sumos pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 30 balų;

2. Projekte numatyta vykdyti socialinį verslą (atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje ir verslo plane pateikiamą informaciją ir šios informacijos atitiktį Socialinio verslo koncepcijai ir Socialinio verslo gairėms) – 15 balų;

3. Įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti dvi arba daugiau naujų darbo vietų (pilnų etatų) – 10 balų;

4. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:

  • pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne trumpiau kaip vienus metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje  – 10 balų;
  • pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio veiklą) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 procentų akcijų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), – ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje – 10 balų.

5. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje:

  • 2016 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 3 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 10 balų;
  • 2016 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 3 procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį (Vilniaus r. savivaldybėje įgyvendinamiems projektams balai neskiriami) – 5 balai.

6. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje gyventojų tankis yra mažesnis negu Lietuvos vidurkis:

  • 2016 m. pradžioje gyventojų tankis savivaldybėje yra iki 20 gyventojų viename km² (imtinai) – 10 balų;
  • 2016 m. pradžioje gyventojų tankis savivaldybėje yra daugiau kaip 20 gyventojų viename km², bet neviršija bendro 2016 m. pradžios vidutinio Lietuvos gyventojų tankio, – 5 balai.

7. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 procentų akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paraiškos pateikimo dieną yra:

  • iki 29 metų (imtinai) amžiaus – 10 balų;
  • nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus – 5 balai.

8. Pareiškėja (fizinis asmuo) yra moteris arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinė akcininkė, turinti daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra moteris – 5 balai.

Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 60. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos.

Naudinga informacija

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisykles, taikomas 2017 metais pateiktoms paraiškoms, galima rasti čia.

Padės LŽŪKT konsultantai

Norinčius pradėti verslą kaimo vietovėse, kviečiame kreiptis į arčiausiai esantį Lietuvos žemės rajono biurą. Ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai išsamiai susipažins su priemonės paramos teikimo schema, taisyklėse numatytais tinkamumo kriterijais ir reikalavimais paramai gauti, įsipareigojimais, kuriuos turėsite vykdyti gavę paramą, užpildys paramos paraišką. Sėkmingai gavus paramą, administruos projektą iki jo pabaigos.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita