Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Inventorizacija ūkyje – ne tik formalumas

Inventorizacija ūkyje – ne tik formalumas

Inga Vidžiuvienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Biržų r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2017-12-05

 

Artėjant metų galui ir finansinių ataskaitų sudarymui, ūkininkai po truputį turėtų pradėti galvoti apie ūkyje esančio turto inventorizaciją. Inventorizuojamas visas ūkininko ūkyje esantis turtas, įtrauktas į buhalterinę apskaitą, įskaitant ir ūkininkui nepriklausantis turtas, kuris naudojamas ūkio veikloje, t. y. pasiskolintas, išnuomotas, gautas pagal panaudos ir kitas sutartis.

Inventorizacija – tai ilgalaikio turto, žaliavų, medžiagų, prekių, pagamintos produkcijos, nebaigtos gamybos bei kitų atsargų, skolų, pinigų, vertybinių popierių ir kito turto patikrinimas ir faktiškai rastų likučių palyginimas su apskaitos duomenimis. Inventorizacijos atlikimą nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 (nauja Inventorizacijos taisyklių redakcija nuo 2015 m. sausio 1 d.) patvirtintos Inventorizacijos taisyklės. Ūkininkai savo ūkiuose ne rečiau kaip kartą per metus, prieš metinių finansinių ataskaitų sudarymą (ne anksčiau kaip lapkričio 30 d.), privalo atlikti turimo turto inventorizaciją.

Privaloma inventorizuoti:

 • biologinį turtą;
 • pirktas žaliavas, medžiagas ir kitas atsargas;
 • pagamintą produkciją;
 • nebaigtą gamybą;
 • nebaigtus remonto darbus ir nebaigtą statybą;
 • vertybinius popierius;
 • grynuosius pinigus;
 • gautinas ir mokėtinas skolas.

Inventorizaciją privaloma atlikti:

 • prieš metinių finansinių ataskaitų sudarymą;
 • reorganizuojant ar pertvarkant ūkininko ūkį;
 • keičiantis ūkininko ūkio savininkui;
 • nustačius plėšimo, grobimo (vagystės), vertybių gedimo faktus;
 • kilus gaisrui arba įvykus stichinei nelaimei;
 • ūkininko ūkio savininko sprendimu dėl kitų priežasčių.

Inventorizacijai atlikti ūkininko sprendimu turi būti sudaryta inventorizacijos komisija iš atitinkamos kompetencijos darbuotojų. Jeigu tokių nėra, į inventorizacijos komisiją galima įtraukti samdytuosius, pvz., atsakingus už ūkininko ūkio apskaitos tvarkymą ūkio apskaitos ir ekonomikos konsultantus. 

Komisija, inventorizuodama ilgalaikį materialųjį turtą, turi būtinai apžiūrėti kiekvieną turto vienetą ir įrašyti į inventorizavimo aprašus jo pavadinimą ir inventoriaus numerį. Radusi į apskaitą neįtraukto turto, inventorizacijos komisija į inventorizavimo aprašą turi įrašyti trūkstamus šio turto duomenis ir įkainoti rinkos kaina.

Atliekant atsargų inventorizaciją, esantis turtas apžiūrimas, pasveriamas, išmatuojamas, suskaičiuojamas arba naudojami kiti jo kiekio nustatymo būdai, priklausomai  nuo kiekvienos rūšies turto matavimo vieneto, laikymo vietos ir būdo. Inventorizacijos komisija gali įvertinti atsargas, turinčias nuvertėjimo požymių.

Skolų (gautinų ir mokėtinų) patikrinti natūra neįmanoma. Skolos inventorizuojamos išsiunčiant skolininkams ir skolintojams suderinimo aktus, t. y. atliekama dokumentinė inventorizacija. Tačiau prieš tai reikėtų patikrinti skolų susidarymą ir dengimą pagrindžiančius dokumentus ir įsitikinti, ar buhalterinės apskaitos duomenys yra teisingi: visos operacijos užregistruotos buhalterinėje apskaitoje, užregistruotos sumos sutampa su nurodytomis pirminiuose apskaitos dokumentuose, skolų padidėjimo ar sumažėjimo sumos priskirtos tiems debitoriams ar kreditoriams, kurie nurodyti dokumentuose.

Inventorizuojant finansinį turtą ir finansinius įsipareigojimus (lizingas, paskola), tikrinamos sutarčių sąlygos ir dokumentai, kuriais pagrindžiamas finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų padidėjimas ir (arba) sumažėjimas.

Inventorizacijos rezultatai įforminami sudarant inventorizacijos aprašus, kurie aiškiai ir įskaitomai surašomi ranka arba techninėmis priemonėmis. Inventorizacijos komisijos nariai inventorizacijos aprašus pasirašo. Inventorizacijos metu nustatyti neatitikimai turi būti registruojami apskaitoje. Galutinį sprendimą dėl inventorizacijos rezultatų įrašymo į buhalterinę apskaitą priima ūkininko ūkio savininkas. Rezultatai per dešimt dienų po sprendimo priėmimo turi būti įrašomi į atitinkamas buhalterines sąskaitas. Inventorizacijos dokumentai saugomi Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Inventorizacijos atlikimas turėtų būti ne vien tik formalus taisyklių laikymasis, nes inventorizacija pirmiausia reikalinga ir naudinga pačiam ūkininkui, kad laiku būtų patikrintas ūkio turtas ir jo būklė, išaiškintos apskaitos klaidos, gautinų ir mokėtinų sumų teisingumas.

Artėjant metų galui ir finansinių ataskaitų sudarymui, ūkininkai po truputį turėtų pradėti galvoti apie ūkyje esančio turto inventorizaciją. Inventorizuojamas visas ūkininko ūkyje esantis turtas, įtrauktas į buhalterinę apskaitą, įskaitant ir ūkininkui nepriklausantis turtas, kuris naudojamas ūkio veikloje, t. y. pasiskolintas, išnuomotas, gautas pagal panaudos ir kitas sutartis.
Inventorizacija – tai ilgalaikio turto, žaliavų, medžiagų, prekių, pagamintos produkcijos, nebaigtos gamybos bei kitų atsargų, skolų, pinigų, vertybinių popierių ir kito turto patikrinimas ir faktiškai rastų likučių palyginimas su apskaitos duomenimis. Inventorizacijos atlikimą nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 (nauja Inventorizacijos taisyklių redakcija nuo 2015 m. sausio 1 d.) patvirtintos Inventorizacijos taisyklės. Ūkininkai savo ūkiuose ne rečiau kaip kartą per metus, prieš metinių finansinių ataskaitų sudarymą (ne anksčiau kaip lapkričio 30 d.), privalo atlikti turimo turto inventorizaciją.
Privaloma inventorizuoti:
•    biologinį turtą;
•    pirktas žaliavas, medžiagas ir kitas atsargas;
•    pagamintą produkciją;
•    nebaigtą gamybą;
•    nebaigtus remonto darbus ir nebaigtą statybą;
•    vertybinius popierius;
•    grynuosius pinigus;
•    gautinas ir mokėtinas skolas.
Inventorizaciją privaloma atlikti:
•    prieš metinių finansinių ataskaitų sudarymą;
•    reorganizuojant ar pertvarkant ūkininko ūkį;
•    keičiantis ūkininko ūkio savininkui;
•    nustačius plėšimo, grobimo (vagystės), vertybių gedimo faktus;
•    kilus gaisrui arba įvykus stichinei nelaimei;
•    ūkininko ūkio savininko sprendimu dėl kitų priežasčių.

Inventorizacijai atlikti ūkininko sprendimu turi būti sudaryta inventorizacijos komisija iš atitinkamos kompetencijos darbuotojų. Jeigu tokių nėra, į inventorizacijos komisiją galima įtraukti samdytuosius, pvz., atsakingus už ūkininko ūkio apskaitos tvarkymą ūkio apskaitos ir ekonomikos konsultantus.  
Komisija, inventorizuodama ilgalaikį materialųjį turtą, turi būtinai apžiūrėti kiekvieną turto vienetą ir įrašyti į inventorizavimo aprašus jo pavadinimą ir inventoriaus numerį. Radusi į apskaitą neįtraukto turto, inventorizacijos komisija į inventorizavimo aprašą turi įrašyti trūkstamus šio turto duomenis ir įkainoti rinkos kaina.
Atliekant atsargų inventorizaciją, esantis turtas apžiūrimas, pasveriamas, išmatuojamas, suskaičiuojamas arba naudojami kiti jo kiekio nustatymo būdai, priklausomai  nuo kiekvienos rūšies turto matavimo vieneto, laikymo vietos ir būdo. Inventorizacijos komisija gali įvertinti atsargas, turinčias nuvertėjimo požymių.
Skolų (gautinų ir mokėtinų) patikrinti natūra neįmanoma. Skolos inventorizuojamos išsiunčiant skolininkams ir skolintojams suderinimo aktus, t. y. atliekama dokumentinė inventorizacija. Tačiau prieš tai reikėtų patikrinti skolų susidarymą ir dengimą pagrindžiančius dokumentus ir įsitikinti, ar buhalterinės apskaitos duomenys yra teisingi: visos operacijos užregistruotos buhalterinėje apskaitoje, užregistruotos sumos sutampa su nurodytomis pirminiuose apskaitos dokumentuose, skolų padidėjimo ar sumažėjimo sumos priskirtos tiems debitoriams ar kreditoriams, kurie nurodyti dokumentuose.
Inventorizuojant finansinį turtą ir finansinius įsipareigojimus (lizingas, paskola), tikrinamos sutarčių sąlygos ir dokumentai, kuriais pagrindžiamas finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų padidėjimas ir (arba) sumažėjimas.
Inventorizacijos rezultatai įforminami sudarant inventorizacijos aprašus, kurie aiškiai ir įskaitomai surašomi ranka arba techninėmis priemonėmis. Inventorizacijos komisijos nariai inventorizacijos aprašus pasirašo. Inventorizacijos metu nustatyti neatitikimai turi būti registruojami apskaitoje. Galutinį sprendimą dėl inventorizacijos rezultatų įrašymo į buhalterinę apskaitą priima ūkininko ūkio savininkas. Rezultatai per dešimt dienų po sprendimo priėmimo turi būti įrašomi į atitinkamas buhalterines sąskaitas. Inventorizacijos dokumentai saugomi Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
Inventorizacijos atlikimas turėtų būti ne vien tik formalus taisyklių laikymasis, nes inventorizacija pirmiausia reikalinga ir naudinga pačiam ūkininkui, kad laiku būtų patikrintas ūkio turtas ir jo būklė, išaiškintos apskaitos klaidos, gautinų ir mokėtinų sumų teisingumas.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5