Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Kaimo plėtros paramai gauti – palankesnės sąlygos

Kaimo plėtros paramai gauti – palankesnės sąlygos

LR žemės ūkio ministerija


2018-01-08

 

Žemės ūkio ministerija  išsikėlė tikslą, kad parama būtų prieinama kuo didesniam pareiškėjų ratui, todėl supaprastinamos Lietuvos kaimo plėtros programos (KPP) 2014-2020 m. administravimo, priemonių įgyvendinimo taisyklės, pirkimo procedūros ne tik kaimo plėtros, bet ir žuvininkystės srityje.

Dėmesys kooperacijai

Ministerija, palaikydama kooperaciją, pakeitė Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą, kad žemės ūkio kooperatyvai lengviau galėtų gauti paramą, taip pat jiems padidintas paramos intensyvumas iki maksimaliai galimos ribos.

Pakeista KPP praplečiant žemės ūkio veiklos apibrėžtį. Tai reiškia, kad paramos pagal schemą „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ gali kreiptis pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, superkantys, realizuojantys ar perdirbantys savo narių ūkiuose išaugintus žemės ūkio produktus.

Pagal KPP priemones, tokias kaip ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“ pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams numatytas galimas didesnis paramos intensyvumas.

Jei pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas ar jo narys, jam teikiamas prioritetas pagal KPP priemones ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“, „Parama smulkiesiems ūkiams“.

Tvarka paprastėja

KPP administravimo taisyklėse atlikta daug supaprastinimų. Nustatytas lankstesnis projektų, finansuojamų pagal KPP priemones, investicijų keitimas – leidžiama vieną kartą projekto įgyvendinimo metu keisti tinkamas finansuoti išlaidas. Pakeista projektų vertinimo sistema, kuri užtikrins trumpesnį paraiškų vertinimą, jis užtruks  ne ilgiau kaip 3 mėn.

Palengvintos ir  pirkimo procedūros: atsisakyta apklausos būdo, numatytos derybos. Projektų vykdytojams nereikia atlikti pirkimo procedūrų, kai prekių, paslaugų ar darbų pirkimo vertė lygi arba viršija 58 000 Eur be PVM.

Paspartintas paramos administravimo procesas

KPP priemonėje „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“  atsisakyta projektų svarstymo ministerijoje, nustatant, kad sprendimus dėl paramos skyrimo ar neskyrimo priima Nacionalinė mokėjimo agentūra.

KPP priemonėse „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ ir „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ atsisakyta paramos sutarčių pasirašymo.

KPP priemonėje „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ atsisakyta reikalavimo pateikti projekto aprašą kaip atskirą dokumentą (reikalinga informacija pateikiama paraiškoje).

Kai kuriose KPP priemonėse („Miško veisimas“, „Investicijos į miškininkystės technologijas“, „Natura 2000“, priemonės „Ūkio ir verslo plėtra veiklos sritys „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ ir „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“, vietos projektai įgyvendinami pagal Leader metodą) sumažintas privalomų pateikti dokumentų skaičius. 

Geresnės sąlygos įgyvendinti ne žemės ūkio verslo projektus

Skolintis leidžiama ne tik iš kredito įstaigų, bet ir iš kitų juridinių bei fizinių asmenų (taikoma ne žemės ūkio verslų pradžiai ir plėtrai). Atsisakyta reikalavimo 10 proc. projekto vertės finansuoti nuosavomis lėšomis. Juridiniams asmenims kartu su paraiška nebereikia teikti ataskaitinių metų finansinių ataskaitų, jei jos teikiamos Juridinių asmenų registrui. Taip pat ūkininkai pripažinti tinkamais paramos gavėjais ne žemės ūkio verslui pradėti.

Palanku investuoti

Nuo 2017 m. pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ pareiškėjams sudaryta galimybė įsigyti naudotus traktorius. Nuo 2018 m. tokią galimybę planuojama suteikti ir pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“.

Nuo 2018 m. numatoma pagal veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ naujų gamybinių pastatų statybai nustatyti ir taikyti fiksuotąjį įkainį statybos 1 kvadratiniam metrui.

Tokiu atveju pareiškėjams nereikėtų teikti komercinių pasiūlymų, vykdyti pirkimų, pateikti išlaidas pagrindžiančių dokumentų. Numatomas papildomas paramos lėšų išmokėjimo būdas – sąskaitų apmokėjimas, tačiau šiems pakeitimams dar reikalingas EK pritarimas.

Geros žinios miškininkams

Sudarytos palankesnės sąlygos gauti paramą  pagal šias miškų sektoriaus priemones: „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“, „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“.

Veiklos sritis „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ papildyta nuostata, kad įrengiant ar rekonstruojant miško kelią, ne daugiau kaip 25 proc. projekto išlaidų vertės gali sudaryti kelio įrengimas ar rekonstrukcija ne miško žemėje. Veiklos srityje „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ priimta nuostata, kad jaunuolynų ugdymas tame pačiame plote gali būti remiamas ne vieną, bet du kartus per programinį laikotarpį. Teikiantys paraišką sričiai „Investicijos į miškininkystės technologijas“ galės gauti didesnę nei  50 tūkst. Eur paramą.

Palengvinimai žuvininkystės srityje

Nuo 2017 m. žvejybos, akvakultūros ir žuvininkystės produktų perdirbimo sektoriuose priimamos paraiškos investicines verslo priemones įgyvendinti supaprastinta tvarka (parama iki 50 tūkst. Eur): nerengiamas verslo planas su finansinių prognozių ataskaitomis, o veiklos aprašas integruotas į paraišką; paprastesnis projekto finansavimo pagrindimas; mažesni reikalavimai atitikčiai ekonominio gyvybingumo kriterijams pagrįsti ir kt.

2017 metais buvo keičiamos beveik visų investicinių priemonių įgyvendinimo taisyklės, numatant jose daug palengvinimų: galimybė vėliau pateikti  paskolos sutartis, poveikio aplinkai vertinimo ar atrankos dėl jo dokumentus, statybos leidimo dokumentus ir pan. Atsisakyta reikalavimų pareiškėjui pateikti pažymas ir dokumentus, kuriuos NMA gali gauti tiesiai iš trečiųjų šalių ar viešųjų registrų. Peržiūrėta ir atsisakyta visų perteklinių reikalavimų pareiškėjui.


baneris

mazinu_1

apskaita