Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Buhalterinės apskaitos dokumentai ir jų paskirtis

Buhalterinės apskaitos dokumentai ir jų paskirtis

Ala Dubovskaja
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Zarasų r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2017-01-04

 

Kasdieniniame gyvenime vyksta daug ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių. Kaimo vietovėse steigiamos naujos įmonės, kuriasi jaunieji ūkininkai, gyventojai registruoja individualią veiklą. Sutvarkius ekonominės veiklos registravimo formalumus, dažnai kyla klausimas, o kokius gi dokumentus, kas ir kada  juos  turi išrašyti?

Ūkinė operacija – tai ūkinis faktas, įvykęs dėl sąmoningos savininko ar kitų darbuotojų veiklos.

Ūkinis įvykis – faktas, įvykęs dėl stichinės nelaimės ar kitų priežasčių, kuriems nedaro įtakos nei savininkai, nei kiti įmonės darbuotojai.

Apskaitos dokumentas – popierinis arba elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba įvykio tapatumą.

Ūkinių operacijų dokumentavimas visų tipų įmonėse ir ūkininkų ūkiuose yra privalomas tiek tvarkant apskaitą dvejybine, tiek ir paprastąja sistema. Ūkinės operacijos turi būti užfiksuotos pirminiuose apskaitos dokumentuose. Tai pradinis buhalterinės apskaitos etapas, kuriam yra būdingas teisingumas ir patikimumas.

Apskaitos dokumentai – tai informacijos šaltinis apie įmonės ar kito ūkio subjekto valdomą turtą, kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas. Dokumentai padeda kasdien stebėti ir kontroliuoti, kaip juda materialinės vertybės ir pinigai, nustatyti, ar operacijos yra teisėtos ir naudingos įmonei. Iš dokumentų galime nustatyti, ar tinkamai laikomasi įstatymų, ar vykdomi Vyriausybės nutarimai, įsakymai, instrukcijos, kaip vyksta pagrindiniai įmonės procesai. Be tikslių ūkinių operacijų dokumentų neįmanoma tinkamai tvarkyti buhalterinės apskaitos. Pirminiai apskaitos dokumentai turi būti surašomi visoms įvykusioms pajamų gavimo (pvz., pardavus ūkininko ūkyje išaugintą produkciją, atlikus darbus kitiems, pardavus savos gamybos gaminius, suteikus paslaugas) ir išlaidų (pvz., gamybos atsargų ir kito turto įsigijimo, samdomų asmenų darbo užmokesčio išmokėjimo, mokesčių mokėjimo ir kt.) operacijoms. Be to, apskaitos dokumentuose ir registruose reikia registruoti ūkininko ūkyje naudojamą ilgalaikį turtą ir jo nusidėvėjimą, pirktų medžiagų bei ūkyje pagamintos produkcijos judėjimą (užpajamavimą ir nurašymą), skolų ūkininko ūkiui bei ūkininko ūkio skolų pokyčius.

Ne kiekvienas dokumentas tinka ūkinėms operacijoms fiksuoti. Tam jis turi turėti privalomus rekvizitus:

  • apskaitos dokumento pavadinimas;
  • ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas;
  • apskaitos dokumento data;
  • ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys;
  • ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai;
  • asmens (-ų), kuris (-be) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-ai), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir pareigos.

Teisės aktuose atskirų rūšių apskaitos dokumentams gali būti papildomai nustatyti privalomi rekvizitai. Reikalavimus mokesčiams apskaičiuoti naudojamiems apskaitos dokumentams, įskaitant šių dokumentų gaminimo ir platinimo tvarką, nustato Vyriausybė.

Fizinio asmens išrašomame apskaitos dokumente papildomai yra nurodomi fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, paso numeris ir gyvenamoji vieta. Fiziniams asmenims, dirbantiems pagal verslo liudijimus, papildomai reikia nurodyti verslo liudijimo, išduoto konkrečioje savivaldybėje, seriją ir numerį. Dokumentas, kuriame nėra aukščiau išvardintų rekvizitų, neturi juridinės galios.

Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas, apskaitos dokumentų rekvizitai bei jų pasirašymas yra numatyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo trečiame skirsnyje.

Tik tinkamai pirminiais apskaitos dokumentais įformintų ūkinių operacijų duomenys gali būti naudojami apskaitai tvarkyti, finansinei atskaitomybei parengti.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5