Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > ES parama maisto tiekimo grandinių vystymui ir vietos rinkoms skatinti

ES parama maisto tiekimo grandinių vystymui ir vietos rinkoms skatinti

Asta Vaitkevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Prienų r. biuro ekonomikos konsultantė


2018-02-06

 

Trumpos maisto tiekimo grandinės grindžiamos pasitikėjimu, bendradarbiavimu ir tiesioginiu gaminių tiekimu, o tai labai svarbu vartotojui, ieškančiam sveiko, šviežio ir kokybiško maisto. Sustiprinti ryšį tarp vartotojo ir gamintojo, derinant minėtus aspektus, padės ES skirta parama maisto tiekimo grandinių vystymui ir vietos rinkoms skatinti. Trumpa grandinė suteikia galimybę ūkininkui savo užaugintą ir pagamintą produkciją parduoti tiesiogiai be tarpininkų ir taip palaikyti ryšį su vartotoju.

Nuo šių metų vasario 1 d. pradedamos rinkti paraiškos paremti ūkio subjektų bendradarbiavimą, realizuojant žemės ūkio produktus, gaminant ir/arba perdirbant maisto produktus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Paraiškos renkamos iki kovo 30 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 833 000 Eur paramos suma.

Pagal priemonės veiklos sritį remiamas ūkio subjektų bendradarbiavimas, užtikrinant aktyvesnį žemės ūkio produktų paklausos augimą, tinkamą žemės ūkio produktų propagavimą bei gamintojų integraciją į maisto tiekimo grandinę, paramą skiriant trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu.

Kas gali kreiptis paramos?

Paramos gali kreiptis žemės ūkio ir maisto sektoriuose veikiančių asmenų grupės: ūkininkai bei juridiniai asmenys, vykdantys žemės ūkio bei maisto produktų gamybą ir/ar perdirbimą, ir tarpininkai, juridiniai asmenys užsiimantys prekyba. Prašantieji paramos privalo turėti partnerius – projekte turi dalyvauti mažiausiai 2 subjektai, t. y. pareiškėjas ir bent vienas partneris.

Vadovaujantis įgyvendinimo taisyklėmis, partnerystė turi būti įtvirtinta jungtinės veiklos sutartimi, kuria įsipareigojama išlikti pareiškėjo partneriu visą projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpį bei laikytis geros partnerystės praktikos taisyklių. Partneriams taikomos tos pačios tinkamumo gauti paramą sąlygos, reikalavimai ir įsipareigojimai, kaip ir pareiškėjui. Tačiau partneriu negali būti pareiškėjo įsteigtas juridinis asmuo bei juridinis asmuo, kurio valdyme dalyvaujantis pareiškėjas yra akcininkas, valdybos narys ir pan. To paties projekto įgyvendinime dalyvaujantys partneriai (fiziniai ir juridiniai asmenys) negali būti tarpusavyje susiję.

Pareiškėjas ir jo partneriai yra tinkami gauti paramą, jei fiziniai asmenys yra įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, veikiantys ne trumpiau kaip 1 metus ir gaunantys pajamas iš žemės ūkio veiklos, o juridiniai – atitinka labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės kriterijus, nėra naujai besikuriantys, registruoti kaimo vietovėje ilgiau nei dvejus metus ir iki paraiškos pateikimo veikia ne trumpiau kaip 12 mėn., o pajamos iš žemės ūkio produktų gamybos ir/ar maisto produktų perdirbimo ir/ar gamybos ir/ar rinkodaros veiklos per praėjusį ataskaitinį laikotarpį sudaro ne mažiau kaip 30 proc. visų pareiškėjo (partnerio) veiklos pajamų.

Paramos dydis ir intensyvumas

Pagal įgyvendinimo taisykles didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui gali būti 90 000 Eur, o kai projekte dalyvauja 4 ir daugiau subjektų – 120 000 Eur. Parama per 2014–2020 metų laikotarpį pareiškėjui ir jo partneriams atskirai negali viršyti 200 000 Eur.

Projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms numatytas 60 proc. intensyvumas, o projekto bendrosios, bendradarbiavimo bei verslo plano parengimo išlaidos kompensuojamos 100 proc.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Paraiškoje numatytos įsigyti prekės turi būti būtinos projektui vykdyti, naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Tinkamomis išlaidomis pripažįstama projekto reikmėms skirta nauja technika, priskiriama prie N1 klasės transporto priemonių, kuri skirta kroviniams vežti ir/ar prekybai vykdyti, mechaniniai – hidrauliniai vežimėliai ir/ar krautuvai (išskyrus teleskopinius), prekybiniai baldai (stelažai, vitrinos, šaldymo vitrinos ir kt.) ir įranga (svarstyklės, kasos aparatai ir kt.), fasavimo ir/ar pakavimo, gaminamų produktų apdorojimo ir/ar perdirbimo ir paruošimo realizacijai įranga, produktų etikečių kūrimo ir gaminimo paslaugų išlaidos. Taip pat kompensuojama verslo plane numatytai veiklai vykdyti skirtų naujų pastatų ir/ar statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas – privažiavimas prie sklypo, apšvietimo įrengimas, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir/ar sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos. Taip pat programinė įranga ir programavimo darbai, kurių išlaidos negali viršyti 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be PVM.

Taisyklėse numatyta galimybė kompensuotis ir bendrąsias bei viešinimo išlaidas, tačiau šių išlaidų dalis neturi būti didesnė kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir ne didesnė kaip 1 800 Eur. O kai projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė nei 3 000 Eur.

Projektų atrankos kriterijai

Paramos gali kreiptis pareiškėjai, atitinkantys taisyklėse numatytus kriterijus ir surenkantys ne mažiau kaip 40 privalomųjų atrankos balų. Balai skiriami atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

  • projekto dalyvių skaičius – jei paraišką teikia 5 ir daugiau partnerių, skiriama 20 balų, jei 3–4 partneriai – 10 balų;
  • numatoma tiekti tik sertifikuotus ekologinės gamybos ir/ar pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintus produktus ir/ar sertifikuotus kaip tautinio paveldo tradicinius maisto gaminius – 25 balai;
  • numatoma vykdyti tiesioginį produktų pristatymą vartotojams ir/ar pardavimus ūkiuose – 15 balų;
  • numatomos investicijos į ūkininkų pagamintų produktų prekybos vietas – jei planuojama palaikyti esamas prekybos vietas skiriama 15 balų, o jei steigti naujas prekybos vietas – 5 balai;
  • įgyvendinus projektą planuojamas kiekviename ūkyje pagamintų produktų žemės ūkio ir maisto produktų pardavimų didėjimas – jei daugiau kaip 20 proc. skiriama 20 balų, jei nuo 10 iki 20 proc. – 15 balų;
  • pareiškėjas yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys – 5 balai.

Kreipkitės į LŽŪKT konsultantus

Pareiškėjai ir partneriai, siekiantys bendradarbiauti ir gauti paramą veikti žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėse, kviečiami kreiptis į arčiausiai esantį LŽŪKT rajono biurą, kur ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai išsamiai susipažins su priemonės paramos teikimo schema, taisyklėse numatytais tinkamumo kriterijais ir reikalavimais paramai gauti, įsipareigojimais, kuriuos turėsite vykdyti gavę paramą, bei užpildys paramos paraišką bei parengs verslo planą.

Parengta pagal LKP 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisykles, taikomas 2018 m. pateiktoms paraiškoms, patvirtintas ŽŪM įsakymu 3D-12 (2018-01-11).

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita