Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Mokestinės nepriemokos perėmimas

Mokestinės nepriemokos perėmimas

Neringa Bajoraitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šakių r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2017-03-20

 

Mokesčių mokėtojo mokestinė nepriemoka apibrėžiama kaip mokesčio nepriemoka ar laiku nesumokėta su mokesčiu susijusi suma. Mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką gali perimti fizinis ir juridinis asmuo arba organizacija (toliau vadinama – trečiasis asmuo) pagal vyriausybės nustatytą tvarką, tačiau tam reikia vietos mokesčių administratoriaus leidimo.

Šiuo atveju, perėmus mokestinę nepriemoką, trečiajam asmeniui bus pritaikytos visos mokestinės nepriemokos sumokėjimą ir išieškojimą reglamentuojančios mokesčių įstatymų nuostatos, kurios privalėjo būti taikomos mokesčių mokėtojui. Bet kokiu atveju mokesčio mokėtojo mokestinę nepriemoką gali perimti tik vienas trečiasis asmuo, o esant būtinybei jis gali perimti ir kelių mokesčio mokėtojų mokestines nepriemokas.

Pasirašoma sutartis

Tarp mokesčio mokėtojo ir trečiojo asmens dėl mokestinės nepriemokos perėmimo pasirašoma mokestinės nepriemokos perėmimo sutartis, pagal kurią trečiasis asmuo perima mokesčio mokėtojo pareigas ir teises, susijusias su sutartyje nurodytos mokestinės nepriemokos sumokėjimu ir išieškojimu.

Sutartis tarp mokesčio mokėtojo ir trečiojo asmens turi būti sudaryta raštu pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatytą tipinę Mokestinės nepriemokos perėmimo sutarties FR0326 formą. Sutartį reikia pasirašyti trimis egzemplioriais, iš kurių vienas lieka pas mokesčio mokėtoją, antras – pas trečiąjį asmenį, trečias pateikiamas vietos mokesčio administratoriui kartu su prašymu duoti sutikimą, užpildant FR0327 formą.

Kai vietos mokesčio administratorius gauna mokesčio mokėtojo ir trečiojo asmens pasirašytą sutartį su dokumentais, kurie įrodo, kad trečiasis asmuo turi pakankamai turto ar pajamų sumokėti mokestinę nepriemoką bei užpildytą prašymą duoti sutikimą, per 15 darbo dienų turi priimti nutarimą dėl sutikimo davimo ar atsisakymo jį duoti.

Vertinamos galimybės

Prieš duodant sutikimą dėl perduodamos mokesčio mokėtojo mokestinės nepriemokos, vietos mokesčio administratoriui reikia išanalizuoti ir įvertinti trečiojo asmens galimybę sumokėti perimtą mokestinę nepriemoką. Vietos mokesčio administratorius, esant būtinybei, gali pareikalauti, kad trečiasis asmuo perimamos mokestinės nepriemokos sumokėjimą užtikrintų įkeitimu, garantija, hipoteka arba laidavimu. Jei vietos mokesčio administratorius paprašo trečiojo asmens pateikti papildomų dokumentų ar patikslinti sutartį, sprendimo priėmimo terminas sustabdomas iki tokių dokumentų pateikimo dienos. Kai vietos mokesčio administratorius, įvertinęs prašymą ir pateiktus dokumentus, sutinka, kad trečiasis asmuo perimtų mokesčio mokėtojo mokestinę nepriemoką, jis per 2 darbo dienas nuo vietos mokesčio administratoriaus viršininko ar jo įgalioto asmens sutikimo pasirašymo dienos išsiunčia registruotu laišku sutikimą mokesčio mokėtojui ir trečiajam asmeniui. Sutartis įsigalioja nuo vietos mokesčio administratoriaus, kurio teritorijoje įregistruotas mokesčio mokėtojas, sutikimo pasirašymo dienos. Užpildoma sprendimo dėl mokestinės nepriemokos perėmimo FR0328 forma.

Jeigu vietos mokesčių administratorius atsisako duoti sutikimą, mokesčių mokėtojas ar trečiasis asmuo su pakartotiniu prašymu gali kreiptis ne anksčiau kaip po vienerių metų, skaičiuojant nuo motyvuotos išvados dėl atsisakymo pasirašymo dienos. Nors ir vietos mokesčių administratorius atsisakė duoti sutikimą, mokesčių mokėtojas gali sudaryti sutartį dėl tos pačios mokestinės nepriemokos perėmimo su kitu asmeniu.

Vietos mokesčio administratorius ir centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka, kuri suderinta su Finansų ministerija, savo apskaitoje perkelia mokesčio mokėtojo mokestinę nepriemoką trečiajam asmeniui.

Tuomet, kai įsigaliojus sutarčiai paaiškėja, kad mokesčio mokėtojo mokestinė nepriemoka buvo didesnė, nei numatyta sutartyje, mokesčio mokėtojas privalo pats sumokėti sutartyje nenumatytą mokestinės nepriemokos dalį.

Įsigaliojus sutarčiai paaiškėjus, kad mokesčio mokėtojo mokestinė nepriemoka buvo mažesnė, nei numatyta sutartyje, trečiasis asmuo ir mokesčio mokėtojas gali pakeisti sutartį ir su ja kreiptis į vietos mokesčio administratorių.

Sutarties pakeitimui ir jo įsigaliojimui taikomos visos Tvarkos nuostatos, kaip ir pačios sutarties sudarymui, ir įsigaliojimui. Jeigu dėl mokestinės nepriemokos vyksta ginčas, trečiasis asmuo negali jos perimti. Todėl įgyjama prievolė padengti visą nesumokėtą mokesčių mokėtojo mokestį bei su juo susijusias sumas.

Šiuo sutikimu atsiranda prievolė, kad trečias asmuo mokestinę nepriemoką turi sumokėti tam mokesčio administratoriui, kuriam turėjo sumokėti mokesčio mokėtojas. Tačiau būna išimčių, kai mokestinę nepriemoką reikia sumokėti skirtingiems mokesčio administratoriams, tada mokėjimų paskirstymo tvarka aptariama sutarties priede.

Trečiasis asmuo perima mokestinę prievolę

Trečiojo asmens perimta mokestinė nepriemoka negali būti perduota kitam asmeniui arba grąžinta ją perdavusiam mokesčio mokėtojui. Trečiajam asmeniui perėmus mokesčio mokėtojo mokestinę nepriemoką, laikoma, kad ši mokestinė nepriemoka yra trečiojo asmens, o mokesčio mokėtojas šios mokestinės nepriemokos atžvilgiu jokių pareigų neturi. Trečiasis asmuo šiuo atveju tampa mokesčio mokėtoju nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Sutartis, o kartu ir perimta mokestinė prievolė, baigiasi, kai skolos perėmėjas sumoka perimtą mokestinę nepriemoką. Todėl galima teigti, kad šio trečiojo asmens mokestinės prievolės vykdymo būdo įgyvendinimas visiškai priklauso nuo vietos mokesčių administratoriaus valios ir sprendimo.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5