Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Investuojantiems į statybas ir jai būtiną įrangą – palankios sąlygos paramai gauti

Investuojantiems į statybas ir jai būtiną įrangą – palankios sąlygos paramai gauti

Viktorija Radavičiūtė-Domeikienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Jurbarko r. biuro ekonomikos konsultantė


2018-03-05

© Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Nuo kovo 1 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Paraiškos priimamos iki balandžio 13 dienos.  Paraiškų rinkimo etapui skirta 30 mln. Eur paramos lėšų. Ketinantys investuoti į statybas bei jai būtiną įrangą, laukiami visuose LŽŪKT rajono biuruose. Ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai padės išsiaiškinti pareiškėjo tinkamumą ir galimybes gauti paramą, supažindins su prisiimamais įsipareigojimais, parengs paraišką ir verslo planą.

Žemės ūkio valdoms modernizuoti skirta veiklos sritis – viena patraukliausių tarp ūkininkų. Nuo 2014 m. surinkta net 4816 paraiškų, iš kurių patvirtinta daugiau kaip 61,0 proc., o skirta paramos suma siekia 261,53 mln. Eur. Tiesa, reikia paminėti, kad veiklos srities populiarumas per 2014–2017 m. buvo nepastovus. Pirmaisiais paraiškų rinkimo metais surinkta 91 paraiška, iš jų 71,43 proc. buvo patvirtintos. Daugiausia paraiškų surinkta 2015 m. – 2030, iš kurių 54,29 proc. buvo patenkintos. Pastaraisiais metais veiklos srities populiarumas mažėja, priežastis – besikeičiančių įgyvendinimo taisyklių, kurios apriboja tam tikrą segmentą potencialių pareiškėjų, sąlygos.

Pagrindiniai akcentai, norintiems gauti paramą

Pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ pareiškėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys savo vardu įregistravę valdą, o fiziniai asmenys – dar ir ūkininko ūkį. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 2 metus, užsiimti žemės ūkio veikla ir iš jos gauti pajamų. Pareiškėjo valdos dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, turi būti didesnis nei 8000 Eur. Išimtis taikoma pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus pagamintus maisto ir ne maisto produktus.

Remiama veikla, paramos dydis ir intensyvumas

Priemonės įgyvendinimo taisyklėse (toliau – taisyklės) numatyta remti dvi veiklas:

  • žemės ūkio produktų gamybą;
  • prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimą (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimą ir tiekimą rinkai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimą ir realizavimą, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimą.

Pagal taisykles pareiškėjams numatyta paramos suma priklauso nuo to, į kokią veiklą bei sektorių  investuojama, kokias investicijas pareiškėjas planuoja įsigyti, taip pat kiek pareiškėjas gali gauti paramos, atsižvelgiant į 2014–2020 m. laikotarpiui galimą didžiausią paramos sumą – 400 000 Eur vienam paramos gavėjui arba 800 000 Eur sutuoktiniams, arba susijusioms įmonėms.

Paramos suma vienam projektui, kai projekte numatyta įsigyti tik pastatų funkcionavimui užtikrinti būtiną įrangą ir naujų statinių statybą, rekonstravimą, kapitalinį remontą, statybines medžiagas, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtiną įrangą, didžiausia paramos suma negali būti didesnė kaip 200 000 Eur.

Kai projekte numatyta įgyvendinti naujų pastatų ir (arba) statinių, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingus statinius, statybą, esamų rekonstravimą ar kapitalinį remontą ir jų funkcionavimui užtikrinti būtiną infrastruktūrą ir įrangą, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtiną įrangą, didžiausia prašoma paramos suma negali viršyti 400 000 Eur.  Atkreipiame dėmesį, kad pretenduoti į šią paramos sumą galima tik tuo atveju, kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto ir infrastruktūros išlaidos sudaro ne mažiau kaip 50 proc. projekto investicijų vertės (be PVM).

Pareiškėjai turi būti itin atidūs apskaičiuodami esamos ir įvertinti būsimos valdos specializaciją. Taisyklėse numatyta, kad esamos valdos specializacija konkrečiam žemės ūkio sektoriui (gyvulininkystei, augalininkystei, sodininkystei ir kt.) nustatoma apskaičiuojant pareiškėjo praėjusiais ataskaitiniais ir ataskaitiniais metais gautas pajamas, kurios sudaro ne mažiau kaip 45 proc. pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamų. Nuo pasirenkamos specializacijos,  t. y. nuo veiklos, į kurią investuojama, ir nuo sektoriaus, į kurį bus investuojama, priklausys ir paramos intensyvumo apskaičiavimas. Tam įtakos turės ir specializacijos keitimas (1 pav.).

Web-pav11 pav. Paramos intensyvumo nustatymas

Kaip ir ankstesniais paraiškų rinkimo metais, paramos intensyvumas didesnis vykdant / numatant vykdyti veiklą gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, o taip pat apdorojant, perdirbant ir tiekiant rinkai prekinius žemės ūkio produktus minėtas veiklas vykdantiems ar numatantiems vykdyti pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas ypač palanku gauti paramą – jiems paramos intensyvumas didinamas 20 proc. punktų.

Tinkamos investicijos

Pareiškėjai projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti paramos lėšomis gali finansuoti būtinų gyvulininkystės sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingų pastatų ir (arba) statinių statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą, naujas statybines medžiagas. Taip pat naują įrangą, skirtą pastate remiamai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti, įrangą, būtiną specializuoto žemės ūkio sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti,  naujus technologinius įrengimus, skirtus specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai. Prie tinkamų išlaidų priskirtos ir naujos kompiuterinės ir programinės įrangos, susijusios su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu, infrastruktūra valdoje bei bendrosios išlaidos.

Svarbu: per šį paraiškų rinkimo etapą nebus galima prašyti paramos žemės ūkio technikai įsigyti.

Paraiškų atrankos kriterijai

Įgyvendinimo taisyklėse yra nurodyti konkretūs paraiškų atrankos balai, pagal kuriuos nustatoma paraiškų pirmumo eilė. Kai bendra prašoma paramos suma viršija kvietimui skirtąją, paramą gauna tie pareiškėjai, kurie surenka didesnį atrankos balų skaičių. Kiekviena programa turi privalomą surinkti balų skaičių. Pagal šią veiklą taisykles nurodyta surinkti mažiausiai 35 balus.

Kai bendra prašoma paramos suma viršija kvietimui skirtąją, pagal atrankos balus sudaroma paraiškų pirmumo eilė, todėl kiekvienas pareiškėjas, norėdamas turėti konkurencinį pranašumą, turi surinkti kuo daugiau balų. Šiose taisyklėse didesnį balų skaičių surinkti gali mažesni žemės ūkio subjektai, įgyvendinantys prioritetinius gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ar daržininkystės sektoriaus projektus, kurių valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 000 Eur iki 50 000 Eur, taip pat  pareiškėjai, kurie dar nėra pasinaudoję investicine parama bei pareiškėjai, kurių projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo.

Parengta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2018 m. patvirtintas ŽŪM įsakymu Nr. 3D-62

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita