Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Priminimas: paramos gavėjai pirkimus turi atlikti pagal naują tvarką

Priminimas: paramos gavėjai pirkimus turi atlikti pagal naują tvarką

Asta Vaitkevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Prienų r. biuro ekonomikos konsultantė


2017-03-23

 

Paramos gavėjai, įgyvendinantys ES paramos lėšomis finansuojamus projektus, įsipareigoja investicijas įsigyti vadovaujantis projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis (toliau – Pirkimų taisyklės).

Nuo šių metų sausio 1 d. paramos gavėjai pirkimus turi atlikti pagal naują tvarką. Svarbiausias pakeitimas – konkurso organizavimas Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – NMA) interneto svetainėje.

Pirkimų taisyklėse numatyta, kad perkant konkurso būdu (išskyrus pirkimus pagal priemonę „Rizikos valdymas“), pirkimas pradedamas apie jį paskelbus NMA interneto svetainės (www.nma.lt) skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“. Per šią sistemą galima, bet nebūtina, vykdyti pirkimus ir atliekant apklausą raštu.

Primename, kad pirkimai konkurso būdu turi būti vykdomi, kai paramos lėšomis įsigyjamų prekių ar paslaugų pirkimo vertė viršija 58000 Eur be PVM, o darbų – 145000 Eur be PVM.

Jei vertė neviršija šių sumų, pirkimai vykdomi apklausos būdu. Apklausa raštu atliekama, kai prekių ar paslaugų vertė yra lygi arba mažesnė nei 58000 Eur be PVM (darbų lygi arba mažesnė nei 145000 Eur be PVM) ir didesnė nei 28962 Eur be PVM. Kai pirkimo vertė neviršija 28962 Eur be PVM atliekama apklausa žodžiu. Beje, konkursas gali būti organizuojamas visais atvejais, nepriklausomai nuo pirkimo vertės.

Ką svarbu žinoti?

Prieš vykdant konkursą NMA svetainėje, būtina parengti kvietimą teikti pasiūlymą. Pagal naują pirkimų tvarką nebereikia laukti, kol tiekėjai atsilieps į skelbimą. Šis dokumentas turi būti parengtas iki skelbimo formos užpildymo NMA svetainėje, nes jis pridedamas prie skelbimo.

Primename, kad rengiant kvietimą teikti pasiūlymą labai svarbu:

  • jį parengti pagal Pirkimų taisyklėse nustatytą formą. Kvietime nurodyta informacija negali skirtis nuo nurodytos skelbime.
  • parengti techninę perkamo objekto specifikaciją. Būtina įsitikinti, kad pateiktieji reikalavimai nepažeidžia lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų.
  • kvietime nurodyti pasiūlymų pateikimo ir elektroninių vokų su pasiūlymais atidarymo datą, kuri negali būti ankstesnė kaip 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo NMA svetainėje dienos. Nustatant elektroninių vokų atidarymo/pasiūlymų pateikimo datą, būtina žinoti, kad NMA svetainėje skelbimas pasirodo per 3 darbo dienas nuo jo formos užpildymo.

Tolesni konkurso organizavimo etapai

Pasiūlymų laukimas. Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens ir elektroninėmis priemonėmis pateiktas NMA svetainėje. Pasiūlymus galėsite matyti ir analizuoti tik po nurodytos paskutinės skelbimo galiojimo dienos.

Elektroninių vokų atidarymas ir dokumentavimas. Jie atidaromi tą dieną ir valandą, kuri nurodyta skelbime ir kvietime. Atidarant gali dalyvauti ir tiekėjai, todėl kvietime būtina nurodyti vokų atidarymo vietą (adresą).

Elektroninių vokų dokumentavimas. Gautų pasiūlymų kainos ir/arba techniniai duomenys turi būti fiksuojami elektroninių vokų atidarymo posėdžio protokoluose ar sprendimuose.

Pasiūlymų vertinimas. Pasiūlymams vertinti pasirenkamas vienas iš dviejų vertinimo kriterijų, kurie jau būna aptarti kvietime: mažiausios kainos arba ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo. Pasiūlymai vertinami tiekėjams nedalyvaujant.

Tiekėjų informavimas apie konkurso rezultatus. Per 7 kalendorines dienas nuo sprendimo dėl neįvykusio konkurso arba laimėtojo nustatymo priėmimo dienos būtina raštu informuoti tiekėjus dalyvavusius konkurse.

Sutarties su laimėtoju sudarymas.

Paskutinis, bet labai svarbūs žingsnis pasibaigus sėkmingam konkursui, pasirašius pirkimo sutartį – privalu per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo pabaigos NMA svetainėje užpildyti ataskaitą apie pirkimo rezultatus.

Primename, kad būtina tinkamai organizuoti pirkimus, nes už netinkamai atliktus gali būti taikomos sankcijos.

Kad pirkimai vyktų sklandžiai, būtų skaidrūs, būtina gerai žinoti ir suprasti Pirkimų taisykles, todėl kviečiame atvykti į LŽŪKT rajono biurus, kur dirba didelės patirties turintys verslo ekonomikos paslaugas teikiantys konsultantai. Jie padės organizuoti pirkimus, nes tik skaidrūs, vadovaujantis taisyklėmis atlikti pirkimai laikomi įvykusiais.

Parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-924 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita