Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Pelno mokestis: ką reikia žinoti apie pakeitimus?

Pelno mokestis: ką reikia žinoti apie pakeitimus?

Živilė Bagočienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Skuodo r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2018-04-09

© Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Nuo šių metų įsigaliojo daug pelno mokesčių lengvatų investicijoms į atsinaujinimą, tyrimus, rizikos kapitalą, o lengvosiose ekonominėse zonose dabar gali kurtis beveik visi verslai.

Naujai įregistruotoms smulkiosioms įmonėms

Naujai įregistruotų smulkiųjų įmonių už pirmąjį mokestinį laikotarpį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas apmokestinamas 0 proc. pelno mokesčio tarifu. Šis tarifas taikomas, kai:

  • vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių;
  • mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų;
  • dalyviai yra fiziniai asmenys;
  • kai per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį, įmonės veikla nėra sustabdoma, likviduojama, reorganizuojama ir jos akcijos nėra perleidžiamos naujiems akcininkams.

Senai veikiančioms smulkiosioms įmonėms lengvatinio 5 proc. pelno mokesčio tarifo sąlygos liko nepakitusios. Nustatytus kriterijus atitinkančių įmonių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 proc. mokesčio tarifą.

Įmonėms, užsiimančioms moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra

Nustatytos papildomos lengvatos mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą vykdančioms įmonėms. Apmokestinamojo pelno dalis iš pačios įmonės vykdomos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje sukurto turto naudojimo ar pardavimo gautų pajamų (įskaitant honorarus ir kompensacijas už pažeistas intelektinės nuosavybės teises), atskaičius šioms pajamoms tenkančius leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, apmokestinama taikant 5 proc. mokesčio tarifą.Šios nuostatos taikomos tik tuo atveju, jeigu pajamas iš minėto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gauna tik jį sukūrusi įmonė ir tik ji dėl minėtų pajamų uždirbimo patiria visas išlaidas.

Įmonėms, vykdančioms investicinius projektus

Pratęsta lengvata įmonėms, vykdančioms investicinius projektus, – apmokestinamasis pelnas gali būti mažinamas patirtomis išlaidomis dėl vykdomo investicinio projekto už 2009–2023 metų mokestinius laikotarpius. Įmonės, vykdančios investicinius projektus ir investuojančios į technologinį atsinaujinimą, apmokestinamąjį pelną gali sumažinti iki 100 proc. per mokestinį laikotarpį patirtomis išlaidomis, atitinkančiomis nustatytus reikalavimus.

Atsisakyta reikalavimo: pradėjus vykdyti investicinius projektus, apie tai informuoti mokesčių administratorių.

Akcijų perleidimas

Lengvata akcijų perleidimui taikoma perleidžiant ne tik akcijas, bet ir turimas teises į rizikos ir privataus kapitalo subjektų paskirstytinojo pelno dalį. Turto vertės padidėjimo pajamos už antrinių įmonių akcijų perleidimą, kai tenkinamos nustatytos sąlygos, priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, jei iki perleidimo buvo turėta daugiau kaip 10 proc. balsus suteikiančių šios įmonės akcijų (akcijų skaičiaus riba sumažinta nuo 25 proc. iki 10 proc.). Kai dėl tokių akcijų perleidimo apskaičiuojami nuostoliai, šiuos nuostolius nustatyta tvarka leidžiama atskaityti iš kitų apmokestinamųjų vertybinių popierių perleidimo pajamų.

Neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos:

  • kolektyvinių investavimo subjektų ir privataus kapitalo subjektų visos gaunamos pajamos, įskaitant dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną, išskyrus iš užsienio vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose, ar iš tų teritorijų gyventojų gautas bet kokias pajamas ir su investicijomis į tikslines teritorijas susijusias pajamas;
  • iš neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų pelno mokesčio mokėtojų ne tikslinėse teritorijose įregistruotų rizikos ir privataus kapitalo subjektų gautas pelnas ar jo dalis;
  • pajamos, įskaitant turto vertės padidėjimo pajamas, dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną, gautos iš kolektyvinio investavimo subjektų, kurie nėra įregistruoti ar kitaip organizuoti tikslinėse teritorijose, investicinių vienetų, akcijų ar įnašų turėjimo.

Žemės ūkio veiklą vykdantys vienetai ir kooperatinės bendrovės

Nuo 2018 metų nebetaikomas 5 proc. pelno mokesčio lengvatinis tarifas žemės ūkio veiklą vykdantiems vienetams. Šis tarifas taikomas tik kooperatinėms bendrovėms.

Kooperatinių bendrovių, kurių per mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50 proc. pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, įskaitant pajamas už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio produktus, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 proc. mokesčio tarifą.

Valstybinė mokesčių inspekcija atkreipia dėmesį, kad žemės ūkio veiklą vykdantiems vienetams, išskyrus kooperatines bendroves, kurių per mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50 proc. pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, nustatytas pereinamasis laikotarpis – 2018 metų mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 10 proc. mokesčio tarifą.

Socialinės įmonės statusą turinčioms įmonėms

Socialinės įmonės statusą turinčioms įmonėms panaikinta 0 proc. pelno mokesčio lengvata. Jų pelnas apmokestinamas taikant standartinius pelno mokesčio tarifus, t. y. 15 proc. arba 5 procentus.

Reprezentacinės sąnaudos

Keitėsi reprezentacinių sąnaudų pripažinimo tvarka. Iš pajamų atskaitoma ne daugiau kaip 50 proc. reprezentacinių sąnaudų. Tokių atskaitomų sąnaudų suma negali viršyti 2 proc. įmonės pajamų per mokestinį laikotarpį. Reprezentacinėmis sąnaudomis nepriskiriamos tik azartinių lošimų išlaidos.

Laisvosios ekonominės zonos įmonėms

Laisvosios ekonominės zonos įmonėms, įregistruotoms po 2017 m. gruodžio 31 d., išplėstos lengvatos taikymo apimtys:

  • atsisakyta anksčiau nustatyto baigtinio veiklų, iš kurių vykdymo gautam pelnui gali būti taikoma nustatyta lengvata, sąrašo (lengvata netaikoma tik prekybos veiklą vykdančioms įmonėms). Lengvata taikoma tiek, kiek ji neprieštarauja Komisijos reglamentui.
  • nustatytus kriterijus atitinkančios laisvosios ekonominės zonos įmonės 10 mokestinių laikotarpių nemoka pelno mokesčio, o kitus 6 mokestinius laikotarpius joms taikomas 50 proc. sumažintas pelno mokesčio tarifas.
Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5