Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > GYVULININKYSTĖ > Kokių įsipareigojimų privalu laikytis ganant gyvulius

Kokių įsipareigojimų privalu laikytis ganant gyvulius

Nacionalinė mokėjimo agentūra


2018-04-12

© Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklose ūkininkams primename prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su ganiavos laikotarpiu bei ganymo intensyvumu.

Nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d. ganiavos termino turi laikytis ūkininkai, dalyvaujantys KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklose „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“. Tuo tarpu pareiškėjai, saugantys nykstančių meldinių nendrinukių buveines šlapynėse, ganyti gali nuo gegužės 1 d. visame pagal veiklą deklaruotame plote, o ganymą turi užbaigti iki spalio 15 d.

Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius

Pareiškėjai įsipareigotuose laukuose ganyti gyvulius turi ne mažesniu kaip 0,3 sutartinio gyvulio (SG) / ha ir ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha. Nenuganytos žolės likučius nušienauti ir išvežti privalu iki spalio 30 d.

Specifinių pievų tvarkymas

Jeigu ūkininkas pasirinko specifinių pievų sutvarkymo būdą, kai ganomi gyvuliai, vidutiniškai ganiavos laikotarpiu jis turi ganyti ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha įsipareigotame pagal priemonės veiklą plote. Tuo tarpu pasirinkus specifinių pievų sutvarkymo būdą – šienavimą, šienauti galima pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d. Nušienautą žolę draudžiama smulkinti ir paskleisti, o iki spalio 15 d. žolė turi būti išvežta iš lauko. Taip pat iki šios datos privaloma nušienauti nenuganytos žolės likučius.

Ekstensyvus šlapynių tvarkymas

Dalyvaujantys veikloje „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ pareiškėjai ganiavos laikotarpiu gali ganyti ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha pagal veiklą deklaruotame lauko plote. Nenuganytos žolės likučiai turi būti nušienauti. Šienavimą galima pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d. Pašalinti nenušienautą žolę bei nenuganytos žolės likučius privalu iki kitų metų kovo 1 d.

Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje

Ūkininkai, dalyvaujantys šioje veikloje, apsaugos juostą (pagal teisės aktus praplėstą iki privalomos pakrantės apsaugos juostos) gali kartą per metus nušienauti arba nuganyti. Pasirinkę šienavimo būdą pareiškėjai šienauti gali pradėti ne anksčiau kaip liepos 1 d. ir baigti ne vėliau kaip rugsėjo 30 d. Nušienautą ar susmulkintą žolę būtina pašalinti iki rugsėjo 30 d.

Laikantys gyvulius ūkininkai, pasirinkę tvarkyti apsaugos juostą ganydami gyvulius, įsipareigoja vidutiniškai ganiavos laikotarpiu ganyti ne mažesniu kaip 0,3 SG / ha ir ne didesniu kaip 1 SG / ha deklaruoto ploto intensyvumu. Nenuganytos žolės likučius nušienauti ir išvežti būtina iki spalio 30 d.

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas

Jeigu ganykloje arba pieva paverstame lauke ganomi gyvuliai, ganyti gyvulius privalu ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha. Nenuganytos žolės likučius nušienauti ir išvežti reikia iki spalio 30 d.

Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose

Vykdydami veiklą pareiškėjai įsipareigoja ekstensyviai ganyti tik nušienautose teritorijose ir ganyti nerišant gyvulių. Ganyti ganiavos laikotarpiu galima ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha įsipareigotame plote. Ganymą privaloma baigti spalio 15 d.

Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse

Pareiškėjai, dalyvaujantys šioje veikloje, ganiavos laikotarpiu (jei ganoma) privalo ganyti ne mažesniu intensyvumu kaip 0,3 SG / ha ir ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha deklaruoto ploto. Ganyti galima visame pagal veiklą deklaruotame plote ir ganymą užbaigti būtina iki spalio 15 d.

Pakoreguotos gyvūnų vieneto atitikties SG reikšmės

Atkreipiame dėmesį, kad 2018 m. kovo 27 d. pakeistose priemonės įgyvendinimo taisyklėse buvo pakoreguotos gyvūnų konvertavimo į SG reikšmės, su kuriomis galima susipažinti žemiau pateiktoje lentelėje.

Web-lentele

Naudinga informacija:


baneris

AgS LT 230x350

apskaita

mobili-gyvulininkystes-laboratorija

GZPK BANERIS