STRAIPSNIAI > MIŠKININKYSTĖ > Parama investuojantiems į šiuolaikines miškų ūkio technologijas

Parama investuojantiems į šiuolaikines miškų ūkio technologijas

Marija Vitkienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Telšių r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2018-04-17

© Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Nuo balandžio 3 d. iki gegužės 31 d. renkamos paraiškos paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metais programos priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Šiam paraiškų rinkimo etapui numatyta 2,7 mln. Eur paramos. Norintys modernizuoti savo miškų verslą kviečiami kreiptis į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos biurus, kur ekonomikos paslaugas teikiantys konsultantai parengs verslo planą, užpildys paraišką ir administruos projektą visą jo įgyvendinimo laikotarpį. Esant poreikiui, miškininkystės specialistai parengs miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo projektus.  

Nuo 2015 m., kai buvo pradėtos rinkti paraiškos pagal šią veiklos sritį, paramos dalyvių skaičius buvo nedidelis: 2015 m. parama buvo skirta 24, 2016 m. – 19, 2017 m. – 4 pareiškėjams. Šių metų balandžio mėnesio Nacionalinės mokėjimo agentūros statistiniais duomenimis per 2015–2017 m. laikotarpį buvo pateiktos 94 paraiškos, iš kurių buvo patvirtintos tik 47. Per minėtą laikotarpį išnaudota 19 proc. skirtos paramos. Šiais metais veiklos srities taisyklėse numatyta, jog pareiškėjai gali pretenduoti į dvigubai didesnę – 100 000 Eur – paramos sumą nei praėjusiu laikotarpiu.

Paramos gavėjai

Pagal šią veiklą paraiškas teikti gali privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės, užsiimančios miškų ūkio veikla.

Remiamos veiklos

Pagal veiklos srities taisykles paraišką galima teikti pagal vieną arba kelias remiamas veiklas:

  • miškų ūkio modernizavimą, miško kirtimą, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimą, paslaugų miškų sektoriuje teikimą;
  • minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymą;
  • vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos, rengimą ar tikslinimą.

Pagrindinės tinkamumo sąlygos

  • Miškas (miško žemė), į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos ar kitais pagrindais ir (arba) nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui.
  • Pareiškėjas savo vardu, kaip valdos valdytojas, turi būti įregistravęs valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
  • Pareiškėjas (išskyrus savivaldybes) turi būti vykdęs miškų ūkio veiklą ne trumpiau kaip vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo ir ataskaitiniais metais iš šios veiklos gavęsne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio subjekto veiklos pajamų.
  • Jei pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė, metinės pareiškėjo veiklos pajamos iš miškų ūkio veiklos ataskaitiniais metais privalo būti ne mažesnės kaip 12 ataskaitinių metų minimaliųjų mėnesinių algų, nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
  • Tvarkyti buhalterinę apskaitą dvejybine apskaitos sistema.
  • Jei projekte numatyta teikti paslaugas, parama teikiama su sąlyga, kad investicijos teiks naudą daugiau nei vienai miško valdai. Taip pat labai svarbu žinoti, kad kartu su paraiška turi būti pateikiamos preliminarios paslaugų teikimo sutartys visam projekto kontrolės laikotarpiui.

Didžiausia paramos suma ir intensyvumas

Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 100 tūkst. Eur, o per visą 2014–2020 m. laikotarpį negali būti gauta didesnė nei 200 tūkst. Eur parama.

Pagal veiklos srities taisykles pareiškėjai gali prisitaikyti ne didesnį kaip 50 proc. intensyvumą, kai vykdoma miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų sektoriuje tiekimo veikla. 65 proc. intensyvumas numatytas minkštųjų lapuočių jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo bei vidinės miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimui ar tikslinimui.

Kokias investicijas pareiškėjai gali įsigyti?

Miškininkai gali įsigyti prekes ir paslaugas būtinas projektui vykdyti. Investicijos turi būti realiai suplanuotos, pagrįstos, neviršijančios vidutinių rinkos kainų. Labai svarbu, kad investicijos būtų įsigytos tik po paramos paraiškos pateikimo dienos, išskyrus bendrąsias išlaidas, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu. Jos gali būti patirtos ne anksčiau kaip prieš vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Visos įsigyjamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios LR ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus bei atliktos laikantis pirkimo procedūrų.

Pagal pirmą veiklą remiama nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga (motoriniai pjūklai ir krūmapjovės; miško traktoriai, sukomplektuoti su savikrovėmis priekabomis; savikrovės priekabos; medvežiai; medkirtės ar medžių kirtimo galvutės; mechanizmai miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti; speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui), pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įranga ir technika (mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga; mobilios lentpjūvės), kita miškų ūkio technika ir įranga (miško traktoriai, sukomplektuoti su dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmais; dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmai).

Pagal antrą veiklą remiama nelikvidinės medienos sutvarkymas; dirvos paruošimas; sodmenų įsigijimas; sodmenų transportavimas; sodmenų sodinimas; sodmenų apsaugos priemonės (tvoros (įskaitant aptvėrimą) arba repelentai (įskaitant tepimą); priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimas.

Pagal trečią veiklą remiama vidinės miškotvarkos projekto (-ų) (kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos) parengimas ar tikslinimas; miško želdinimo ir žėlimo projekto (-ų) (kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos) parengimas ar tikslinimas.

Projekto įgyvendinimas

Taisyklėse numatyta, jog projektą įgyvendinti galima per ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Tai reiškia, kad per šį laiką turi būtį įsigytos visos investicijos ir atlikti numatyti darbai. Išimtis taikoma, jei turtas įsigyjamas išperkamosios (finansinės) nuomos būdu. Tuo atveju projekto įgyvendinimo trukmė gali būti prailginta iki 60 mėnesių.

Parengta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metais programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ paramos įgyvendinimo taisykles, patvirtintas ŽŪM įsakymu Nr. 3D – 659.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


 VIDEONAUJIENOS

Miškasodis: kaip sodinti eglaites
Miško savininkų nuotoliniai mokymai: mokesčiai už parduotą medieną ir nenukirstą mišką

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


 


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos