Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Mokestis pakuojantiems gaminius į apmokestinamąją pakuotę

Mokestis pakuojantiems gaminius į apmokestinamąją pakuotę

Irma Borčevskaja
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Klaipėdos r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2018-04-18

 © Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme pakuotė apibrėžiama kaip grąžintinas arba negrąžintinas gaminys iš bet kokių medžiagų, skirtas daiktams, pradedant žaliavomis ir baigiant perdirbtais produktais, pakuoti (fasuoti), apsaugoti, tvarkyti, transportuoti ir pateikti vartotojams ar produktų naudotojams. Ūkininkai tampa mokesčio mokėtojais, jei pakuoja gaminius į apmokestinamąją pakuotę. Koks jiems taikomas mokestis už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis?

Ar veikloje naudojamas gaminys yra pakuotė, apibrėžia gaminio kriterijai, nustatyti įstatymo 2 straipsnio 21 dalyje. Pakuočių ir ne pakuočių pavyzdžiai, galintys pasitaikyti ūkininkavimo veikloje, pateikti 1-oje lentelėje.

1 lentelė. Gaminių, kurie priskirtini/nepriskirtini pakuotėms, pavyzdžiai

Web-lentele1

Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis mokėjimo tvarką ir kontrolę patvirtinta Lietuvos Respublikos Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas Nr. VIII-1183. Ūkininkai tampa mokesčio mokėtojais, jei pakuoja gaminius į apmokestinamąją pakuotę, nurodytą 2-oje lentelėje.

2 lentelė. Apmokestinamosios pakuotės rūšys ir mokesčio tarifai

Web-lentele2

Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230. Mokestis mokamas pagal faktiškai per mokestinį laikotarpį tiektą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės kiekį. Į vidaus rinką išleistos gaminių pripildytos atitinkamos rūšies pakuotės kiekis tonomis apskaičiuojamas:

Q = QPAG + QĮVE

čia:
Q – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį į vidaus rinką išleistos pakuotės kiekis, t;
QPAG – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį Lietuvoje pagamintų gaminių ir į vidaus rinką su šias gaminiais išleistos pakuotės kiekis, t;
QĮVE – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį į Lietuvą įvežtų gaminių ir į vidaus rinką su šiais gaminiais išleistos pakuotės kiekis, t.

Mokėtinas mokestis už atitinkamos rūšies pakuotę apskaičiuojamas:

M = Q × T × k

čia:
M – mokėtinas mokestis už pakuotę, Eur;
T – mokesčio tarifas, nurodytas Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 priedėlyje;
k – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, gaunamas Statistikos departamento vartotojų prekių ir paslaugų kainų indeksą, apskaičiuotą pagal Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarką, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53, padalijus iš 100.

Vartotojų kainų indeksai (VKI) mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų pakuočių rūšių tarifams indeksuoti pateikti 3-ioje lentelėje.

3 lentelė. Vartotojų kainų indeksai mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų pakuočių rūšių tarifams indeksuoti

Web-lentele3

Mokestinis laikotarpis – kalendoriniai metai. Mokestis už aplinkos teršimą sumokamas ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracija (forma FR0524) pateikiama ne vėliau kaip pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 dienos Teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje mokesčio mokėtojas yra įregistruotas mokesčių mokėtojų registre.

Nuo mokesčio atleidžiami gamintojai ir importuotojai, per mokestinį laikotarpį Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiantys ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių ir tvarkantys pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitą. Reikalavimai pakuočių apskaitai reglamentuoti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse. Atkreiptinas dėmesys, kad į minėtą 0,5 tonos gaminių pripildytų pakuočių kiekį neįskaičiuojamos vienkartinės pakuotės, kurioms pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalį taikoma užstato sistema, ir visos daugkartinės pakuotės.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5