Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Nuo gegužės – parama smulkiesiems ūkiams stiprinti

Nuo gegužės – parama smulkiesiems ūkiams stiprinti

LŽŪKT informacija


2018-04-19

© Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Jau kitą mėnesį, nuo gegužės 2 d., smulkieji ūkininkai, norintys modernizuoti savo ūkius, užsiimti ūkyje užaugintų produktų gamyba, perdirbimu ir tiekimu, galės teikti paraiškas paramai gauti. Šiais metais numatyta didesnė nei 6 mln. Eur paramos suma. Siekiantys ūkių plėtros, galite kreiptis į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurų konsultantus. Ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai supažindins su taisyklių reikalavimais, įsipareigojimais, įvertins ūkio atitiktį projekto atrankos kriterijams, parengs verslo planą, užpildys paraišką ir dirbs su Jumis per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą ,,Parama smulkiesiems ūkiams“ bus renkamos net du mėnesius – iki birželio 29 d. Jas smulkieji ūkininkai, norintys modernizuoti savo ūkius, užsiimti savo ūkyje užaugintų produktų gamyba, perdirbimu ir tiekimu, galės teikti Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose skyriuose. Šiam paraiškų rinkimui skirta 6 015 038 Eur paramos suma.

Ketinantiems kelti ūkių ekonominį gyvybingumą

Paramos gali kreiptis ne jaunesni nei 18 metų žemės ūkio veikla užsiimantys fiziniai asmenys, savo vardu iki paraiškos pateikimo dienos įregistravę valdą (kaip valdos valdytojai) ir ūkininko ūkį bei atitinkantys mažos arba labai mažos įmonės sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme. Paraiškas kviečiami teikti ūkininkai, norintys ir ketinantys kelti savo ūkių ekonominį gyvybingumą, užsiimantys žemės ūkio produktų gamyba, jų perdirbimu ir realizavimu.

Pažymėtina, kad parama teikiama produktų, nurodytų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede, gamybai (išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus), taip pat valdoje pagamintiems produktams perdirbti – gautas galutinis produktas taip pat turi būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas.

Paramos suma

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui – 15 tūkst. Eur be PVM, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos.

Parama bus mokama 2 dalinėmis išmokomis. Pirmoji išmokos dalis – 80 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama po sprendimo skirti paramą priėmimo. Antroji išmokos dalis – likusi 20 proc. išmokos dalis, bus mokama kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo. Visas paramos teikimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 5 metai. Paramos gavėjas privalo investuoti visą paramos sumą, numatytą paramos paraiškoje ir verslo plane.

Svarbus reikalavimas paramos gavėjui – pradėti įgyvendinti verslo planą per 9 mėn. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Apie verslo plano įgyvendinimo pradžią ūkininkas privalo informuoti NMA, pateikdamas tai įrodančius dokumentus, pvz.: investicijos įsigijimo dokumentus arba sutartį dėl paslaugų teikimo. Atkreipiame dėmesį, kad verslo plano įgyvendinimo pradžia nėra laikomas konsultacijų verslo plano įgyvendinimo ir administravimo klausimais ir kitų bendrųjų išlaidų kategorijai priskirtinų išlaidų pirkimo–pardavimo, paslaugų teikimo sutarčių sudarymas.

Galimos investicijos ir tinkamos išlaidos

Smulkieji ūkininkai galės įsigyti šias investicijas: naują žemės ūkio techniką ir įrangą, susijusią su žemės ūkio produktų gamyba (išskyrus įrangą, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairioms ūkio šakų arba kitoms reikmėms, pavyzdžiui: kuro talpyklos, elektros generatoriai ir pan.), naudotus traktorius, senesnius kaip 7 metų, turinčius galiojančią privalomąją techninę apžiūrą ir kuriems finansuoti prašoma paramos, kurie nėra ir nebus finansuojami iš kitų Europos Sąjungos fondų ir kitų viešųjų lėšų, taip pat naujus technologinius įrenginius, naują kompiuterinę ir programinę įrangą, susijusią su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu, skirtą verslo plano reikmėms, naujos N ir O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemones.

Paramos lėšomis bus kompensuojama ir verslo plane numatytai veiklai vykdyti skirtų naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas (verslo plane numatytai veiklai vykdyti skirtų būtinų pastatų, statinių statybą, rekonstrukciją atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas), naujos statybinės medžiagos, infrastruktūra ūkininko valdoje, susijusi su remiama veikla ir skirta tik ūkininko ūkio reikmėms.

Taip pat pareiškėjai gali planuoti įsigyti ūkinius gyvūnus, daugiamečius augalus ir jų sodinimo darbus. Atkreiptinas dėmesys, kad žemės ūkio naudmenos, kuriose bus sodinami paramos lėšomis įsigyti augalai, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise ir (arba) nuomojamos, valdomos panaudos ar kitais pagrindais nuo paraiškos pateikimo dienos ne trumpiau kaip 8 metus. Nuomos, panaudos sutartys paramos paraiškos pateikimo dieną turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre.

Paramos lėšomis galės būti kompensuojamos bendrosios išlaidos, tarp jų ir viešinimo išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir neturi viršyti 500 Eur.

Pagal NMA informaciją

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita