Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Kviečiame smulkiuosius ūkininkus įvertinti savo galimybes gauti paramą

Kviečiame smulkiuosius ūkininkus įvertinti savo galimybes gauti paramą

Irma Borčevskaja
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Klaipėdos r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2018-05-08

 

Nuo gegužės 2 iki birželio 29 d. renkamos paraiškos ES paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisykles, taikomas 2018 m. Pagal priemonės veiklos sritį remiami smulkieji ūkininkai, užsiimantys žemės ūkio produktų gamyba, valdoje pagamintų (išaugintų) žemės ūkio produktų perdirbimu ir tiekimu rinkai. Iš viso smulkiesiems ūkiams šiais metais numatyta daugiau kaip 6 mln. Eur paramos.

Siekiantys ūkių plėtros, galite kreiptis į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurų konsultantus. Ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai supažindins su taisyklių reikalavimais, įsipareigojimais, įvertins ūkio atitiktį projekto atrankos kriterijams, parengs verslo planą, užpildys paraišką ir dirbs su Jumis per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Į ką atkreipti dėmesį?

Paramos gali kreiptisne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos savo vardu įregistravę valdą ir ūkininko ūkį. Viena iš svarbiausių tinkamumo gauti paramą sąlygų yra ūkio valdos ekonominis dydis (VED), kuris paramos paraiškos pateikimo dienai turi būti ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur. SVARBU, kad VED turėjo būti apskaičiuotas už praėjusį 2017 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpį, kuris VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) duomenų bazėje skelbiamas einamųjų (2018 m.) metų sausio 30 d.

Apie savo ūkio VED galima sužinoti paskambinus VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) bendrosios informacijos teikimo telefonu (8 5) 266 0620 arba kreiptis į rajono seniūniją.

Kas yra VED ir kaip jis apskaičiuojamas

VED – tai pinigais (eurais) išreikštas rodiklis, kuriuo apibūdinamas žemės ūkio valdos dydis ir apskaičiuojamas pagal valdos produkcijos (pasėliai, gyvūnai) standartinę vertę ir valdos pajamas iš paslaugų žemės ūkiui. Kiekvienos produkcijos rūšies (pvz., kviečiai, daržovės, karvės, naminiai paukščiai ir pan.) standartinė vertė yra tvirtinama Žemės ūkio ministro įsakymu. Konkrečios valdos ekonominis dydis nustatomas ūkio produkciją (deklaruotą pasėlių plotą arba registruotus ūkinius gyvūnus) dauginant iš nustatytos produkcijos standartinės vertės.

Pavyzdžiui, jeigu valdoje buvo deklaruota 5 ha kviečių, jų standartinė vertė 788,00 Eur/ha, valdos ekonominis dydis bus 3940,00 Eur. Jeigu šioje valdoje buvo laikomi ir registruoti ūkiniai gyvūnai, valdos ekonominis dydis padidėja, pavyzdžiui, su 1 melžiama karve, kurios standartinė vertė 1649,00 Eur, šios valdos ekonominis dydis bus 5589,00 Eur.

Valdos ekonominis dydis apskaičiuojamas už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d. (rodiklio reikšmė skelbiama einamųjų metų sausio 30 d.) ir už laikotarpį, prasidedantį praėjusių metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų birželio 30 d. (rodiklio reikšmė skelbiama einamųjų metų rugpjūčio 31 d.).

Paramos suma ir paramos mokėjimo schema

Veiklos srities taisyklėse numatyta didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui – 15 000 Eur be PVM. Parama išmokama dviem dalinėmis išmokomis per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį. Pirmoji išmokos dalis sudaro 80 proc. visos išmokos sumos ir paramos gavėjui išmokama po sprendimo skirti paramą priėmimo dienos (be mokėjimo prašymo pateikimo). Antroji – 20 proc. išmokos dalis, mokama tinkamai įgyvendinus verslo planą, pasibaigus finansiniams metams ir pateikus mokėjimo prašymą. Nesvarbu kelintais metais bus įgyvendintas verslo planas, mokėjimo prašymas turi būti pateiktas ne vėliau, kaip vasario mėnesį, pasibaigus finansiniams metams, kai verslo planas buvo įgyvendintas.

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos

Dalyvaujantys pareiškėjai paramą gali gauti įsigydami numatytas investicijas pagal taisyklėse esančias išlaidų kategorijas:

 • Nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga, susijusi su žemės ūkio produktų gamyba;
 • Naudoti traktoriai, senesni kaip 7 metų, kurie turi galiojančią privalomąją techninę apžiūrą;
 • Nauji technologiniai įrenginiai;
 • Nauja kompiuterinė ir programinė įranga;
 • Naujos N ir O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės;
 • Naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas;
 • Naujos statybinės medžiagos;
 • Infrastruktūra ūkininko valdoje;
 • Ūkinių gyvūnų įsigijimas;
 • Daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu);
 • Bendrosios išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir ne didesnė kaip 500 Eur).

Būtina surinkti minimalų projektų atrankos balų skaičių

Prieš teikiant paraišką, pareiškėjas turi įsitinkinti, ar projektas surenka privalomą, mažiausią projektų atrankos balų skaičių – 35 balus. Taisyklėse numatyti projektų atrankos kriterijai skatina kurti specializuotus, prioritetinių sektorių – gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkius. Daugiau balų turi galimybę gauti jauni (paramos paraiškos dienai yra iki 40 m. imtinai), ūkininkaujantys nederlingose žemėse bei maži, turintys potencialo didinti savo ūkius, žemdirbiai.

Kviečiame įvertinti savo ūkio galimybes ir apskaičiuoti, kiek balų surenkate Jūs:

1. Kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė, ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – skiriama 15 balų;

2. Paramos paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra mažesnis:

2.1. nuo 4000 iki 4999 Eur – skiriama 20 balų;
2.2. nuo 5000 iki 5999 Eur – skiriama 15 balų;
2.3. nuo 6000 iki 6999 Eur – skiriama 10 balų;
2.4. nuo 7000 iki 7999 Eur – skiriami 5 balai;

3. Pareiškėjams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų imtinai, skiriama 15 balų;

4. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra didesnis:

4.1. jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau, skiriami 25 balai;
4.2. jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 21 iki 50 proc. imtinai, skiriama 15 balų;

5. Pareiškėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:

5.1. jei daugiau negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 15 balų;
5.2. jei nuo 1 iki 2 metų yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 10 balų;

6. Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, skiriama 10 balų.

Svarbu susipažinti su tinkamumo kriterijais ir įsipareigojimais

Pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi žinoti, kad parama pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ skiriama ūkininkams, Agentūrai pateikusiems nustatytos formos verslo planą, kurį paramos gavėjai privalo pradėti įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Paramos gavėjas turi užtikrinti, kad ūkio VED turi būti ne mažesnis kaip 4000 Eur nuo paraiškos pateikimo iki kontrolės laikotarpio pabaigos, o įgyvendinus verslo planą ir verslo plano kontrolės laikotarpiu privalo padidėti ne mažiau kaip 20 proc. Taip pat labai svarbu drausti paramos lėšomis įsigytą turtą, viešinti paramą lipdukais ir/arba A3 formos plakatu, išlaikyti ūkį gyvybingu, atitikti numatytus projekto priežiūros rodiklius, tvarkyti buhalterinę apskaitą (supaprastintąja arba dvejybine apskaitos sistema) ir t .t.

Kviečiame kreiptis įvertinti savo galimybes gauti paramą

Ketinantys investuoti į efektyvesnį ūkininkavimą modernizuojant ūkius, didinant jų ekonominį gyvybingumą, laukiami visuose LŽŪKT rajono biuruose. Ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai padės išsiaiškinti pareiškėjo tinkamumą ir galimybes gauti paramą, supažindins su prisiimamais įsipareigojimais, parengs paraišką ir verslo planą.

Parengta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisykles, taikomos nuo 2018 metų (2018 m. kovo 23 d. Nr. 3D-177).

Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašu (2014 m. birželio 23 d. Nr. 3D-382)

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita