Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Gaminantiems, perdirbantiems ir realizuojantiems – parama

Gaminantiems, perdirbantiems ir realizuojantiems – parama

LŽŪKT informacijaNacionalinė mokėjimo agentūra


2018-05-24

 © Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Šaukimui skirta 10 mln. Eur. Paraiškos renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.

Siekiantys ūkių plėtros, galite kreiptis į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurų konsultantus. Ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai supažindins su taisyklių reikalavimais, įsipareigojimais, įvertins ūkio atitiktį projekto atrankos kriterijams, parengs verslo planą, užpildys paraišką ir dirbs su Jumis per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Galimi pareiškėjai

Pretenduoti į paramą gali juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara. Paraiškos, pateiktos juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.

Reikalavimai pareiškėjams

Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklos per ataskaitinį laikotarpį privalo sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių ūkiuose pagamintus (išaugintus) žemės ūkio produktus, arba perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.

Paramos dėl žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros gali kreiptis tik juridiniai asmenys, mažiausiai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai kiekvieną mėnesį vykdę žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklą ir gaunantys iš šios veiklos pajamas. Tačiau šis reikalavimas kaip ir reikalavimas dėl pajamų netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams.

Pažymėtina, kad nors paramos prašoma tik žemės ūkio produktų rinkodaros veiklai, pareiškėjas turi mažiausiai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai (t. y. mažiausiai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo kiekvieną mėnesį vykdo žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą ir gauna iš šios veiklos pajamas) užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimu. Tiesa, šis reikalavimas vėlgi netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams.

Parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus) perdirbimui ir (arba) rinkodarai. Taip pat perdirbimo proceso metu gautas galutinis produktas turi būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas. Jei galutinis produktas yra ne Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas, jis turi būti skirtas maistui ir (arba) pašarams.

Paramos intensyvumas

Paramos gavėjams finansuojama 40 proc. tinkamų projekto įgyvendinimo išlaidų. 50 proc. intensyvumo parama gali būti skiriama gaminantiems ekologiškus žemės ūkio produktus asmenims (jei po projekto įgyvendinimo visu kontrolės laikotarpiu įsipareigojama perdirbti tik sertifikuotą ekologišką žaliavą) bei pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

Didžiausia paramos suma juridiniams asmenims vienam projektui negali viršyti 400 tūkst. Eur, o 2014–2020 metų laikotarpiui – 3 mln. Eur. Juridiniams asmenims, kurie perdirbę žemės ūkio produktus pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos Nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 200 tūkst. Eur vienam projektui ir 3 mln. Eur pagal šią priemonę 2014–2020 metų laikotarpiui.

Paraiškų atrankos kriterijai ir suteikiami balai

Pateikti projektai vertinami suteikiant balus už atitiktį KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems 6 atrankos kriterijams. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomieji balai. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos.

Atrankos kriterijai:

1. Pareiškėjo dydis (vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo nuostatomis):

  • pareiškėjas yra labai maža įmonė – suteikiami 25 balai;
  • pareiškėjas yra maža įmonė – suteikiama 20 balų;
  • pareiškėjas yra vidutinė įmonė – suteikiama 10 balų.

2. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei taisyklių VIII skyriuje nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (skaičiuoklė skelbiama interneto svetainėje www.nma.lt), už kiekvieną sumažintą procentinį punktą (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų, ir atsižvelgiant į šias nuostatas:

  • atrankos balai nesuteikiami, kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę (be PVM) apskaičiuotos paramos suma, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą;
  • kai pagal projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertę apskaičiuotos paramos suma, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti mažesnę paramos sumą, nei taisyklėse nustatyta didžiausia galima paramos suma, didžiausiu galimu paramos intensyvumu laikomas intensyvumas, apskaičiuotas lyginant taisyklėse nustatytą didžiausią paramos sumą projektui su projekto tinkamų finansuoti išlaidų verte. Paramos intensyvumo sumažinimas procentiniais punktais nustatomas nuo apskaičiuoto intensyvumo.

3. Pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas – suteikiama 20 balų.

4. Diegiamos inovacijos – suteikiama 20 balų (projekto inovatyvumas vertinamas, vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-918 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo“).

5. Visos projekto investicijos planuojamos įgyvendinti kaimo vietovėje (kai visos projekte numatytos investicijos įgyvendinamos kaimo vietovėje) (iki 6 000 gyventojų) – suteikiama 15 balų.

6. Gaminantiems ir (arba) planuojantiems gaminti – visą projekto kontrolės laikotarpį gaminti ekologiškus žemės ūkio produktus (patikrinama, kai pareiškėjas po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos ir po kiekvienų kontrolės laikotarpio metų pabaigos pateikia sertifikavimo institucijos išduotus ekologinės gamybos dokumentus ir ekologiškų produktų pardavimą patvirtinančius dokumentus) – suteikiami 5 balai.

Kviečiame įsivertinti galimybes gauti paramą

Ketinantys investuoti į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą, laukiami visuose LŽŪKT rajono biuruose. Ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai padės išsiaiškinti tinkamumą ir galimybes gauti paramą, supažindins su prisiimamais įsipareigojimais, parengs paraišką ir verslo planą.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita