Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > AUGALININKYSTĖ > Tausaus augalų apsaugos produktų naudojimo link. Ką reikėtų žinoti

Tausaus augalų apsaugos produktų naudojimo link. Ką reikėtų žinoti

Rima Balsytė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Joniškio r. biuro augalininkystės konsultantė


2018-06-11

© Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Naujosiose Augalų apsaugos produktų saugojimo, teikimo rinkai naudojimo taisyklėse, įsigaliojusiose 2018 m. kovo 21 d., aiškiau ir plačiau aprašyti su augalų apsaugos produktais (AAP) susijusios veiklos reikalavimai naudotojams, ypač didelį dėmesį kreipiant į žmonių, gyvūnų, visos gyvosios gamtos, esančios šalia intensyviomis technologijomis auginamų augalų laukų, apsaugą.

Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymu ir įgyvendinant 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/128/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo (OL 2009 L 309, p. 71), taip pat dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą.

Išplėstas šalyje nenaudotinų augalų apsaugos produktų aprašymas, tai yra augalų apsaugos produktų profesionaliesiems ir neprofesionaliesiems naudotojams draudžiama naudoti Lietuvos Respublikoje neregistruotus, falsifikuotus AAP ir augalų apsaugos produktus, netapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems AAP. O panaudojus produktus, jų tuščias pakuotes draudžiama (prieš tai buvo „nerekomenduojama“) naudoti kitoms medžiagoms laikyti.

Siekiant apsaugoti visuomenę nuo kenksmingo AAP poveikio, taisyklėse pateiktos naujos gyventojo ir pašalinio asmens sąvokos:

„3.3. Gyventojas – fizinis asmuo, kuris gyvena, dirba ar lankosi netoli ploto, kuriame yra naudojami ar neseniai buvo panaudoti augalų apsaugos produktai. Šio asmens patekimas į tokius plotus ar šalia jų darbine veikla yra nesusijęs su augalų apsaugos produktų naudojimu, jis paprastai nesiima veiksmų siekdamas išvengti minėtų produktų poveikio ar jį kontroliuoti ir gali patirti šį poveikį iki 24 val. per parą.
3.4. Pašalinis asmuo – fizinis asmuo, kuris atsitiktinai atsiduria plote ar patenka netoli to ploto, kuriame yra naudojami arba buvo neseniai panaudoti augalų apsaugos produktai. Šis asmuo darbine veikla nesusijęs su augalų apsaugos produktų naudojimu, nesiima veiksmų siekdamas išvengti augalų apsaugos produktų poveikio ar jį kontroliuoti ir gali patirti trumpalaikį tų produktų poveikį.“

Privalome saugoti  ir save

Bet kuris žmogus turi būti apsaugotas ir pats privalo saugotis AAP neigiamo poveikio, todėl, dirbantis su neskiestu augalų apsaugos produktu ir ruošdamas augalų apsaugos produkto tirpalą, privalo naudoti AAP etiketėje nurodytas asmenines apsaugos priemones. Taip pat visada privalo dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2), jei etiketėje nenurodyta kitaip.

Nepurkškime žydinčių augalų, kai juos lanko naudingi vabzdžiai

Yra sakoma, kad kol žemėje gyvena bitės, tol joje galės gyventi ir žmogus. Siekiant apsaugoti bites ir kitus vabzdžius, apdulkinančius augalus, draudžiama augalų apsaugos produktais purkšti žemės sklypuose ar kituose plotuose žydinčius augalus, išskyrus išvardytus Valstybinės augalininkystės tarnybos prie ŽŪM (toliau – Tarnybos) direktoriaus įsakymu patvirtintame sąraše. Tarnyba sudaro ir skelbia savo interneto svetainėje augalų apsaugos produktų ir žydinčių žemės ūkio augalų, kuriuos leidžiama purkšti augalų apsaugos produktais nuo 4 val. iki 21 val., sąrašą.

Web-pav1© Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Žemės naudotojai, besirengiantys purkšti žydinčius augalus, išskyrus nurodytus prieš tai minėtame sąraše, naudodamiesi elektronine bankininkyste, patys prisijungę prie PPIS arba padedami seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą, privalo ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas pranešti bitininkams apie planuojamą purškimą profesionaliajam naudojimui skirtais AAP ar rapsų sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra tiametoksamo arba klotianidino, sėją.

Svarbi tinkama purškimo įranga, laikas ir saugus atstumas

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, netikslinius nariuotakojus, netikslinius augalus, profesionaliesiems augalų apsaugos produktų naudotojams rekomenduojama naudoti tokią purškimo įrangą, kurios technologija sumažina dulksną, susidarančią augalų apsaugos produktais apdorojant augalus, ypač apdorojant sodo augalus. Purškimo metu būtina laikytis AAP etiketėje nurodyto temperatūros ir vėjo greičio režimo.

Kiekvienam gyventojui turi būti sudarytos saugios gyvenimo sąlygos privačioje valdoje, todėl augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai žemės ūkio ar miškų ūkio paskirties žemės plotuose purkšdami lauko purkštuvais ar žemyn nukreiptais rankiniais, nugariniais purkštuvais, privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, o purkšdami sodo purkštuvais ar aukštyn nukreiptais rankiniais, nugariniais purkštuvais, privalo laikytis ne mažesnių kaip 5 metrų apsaugos zonų iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijų ribos.

Web-pav2© Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

AAP registracijos vertinimo metu nustačius, kad poveikis gyventojams ar pašaliniams asmenims viršija leistiną poveikio lygį, Tarnyba, gali augalų apsaugos produkto etiketėje nustatyti iki 10 metrų apsaugos zoną. Šie reikalavimai netaikomi naikinant invazinius augalus, įrašytus į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą.

Nuo šių metų augalų apsaugos produktus draudžiama naudoti melioracijos grioviuose ir 1 metro pločio daugiamečių žolių apsaugos juostoje nuo melioracijos griovio šlaito viršutinės briaunos. Išskyrus atvejus, kai invazinių augalų neįmanoma sunaikinti kitomis priemonėmis ir jei tai numatyta invazinių rūšių populiacijų gausos reguliavimo veiksmų planuose ar saugomų teritorijų planavimo dokumentuose, laikantis AAP etiketėje nustatytų reikalavimų. Prieš tai šis draudimas buvo taikomas tik paviršiniams vandens telkiniams (upeliams, sureguliuotiems upeliams, upėms, tvenkiniams).

Web-pav3© Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Siekiant sumažinti augalų apsaugos produktais taršos riziką dėl purškiamo AAP tirpalo patekimo už apdorojamo ploto ribos, patekimo per drenažo sistemą ir nutekėjimo nuo dirvos paviršiaus į paviršinį vandenį, privaloma laikytis etiketėje nurodytų apsaugos zonų iki paviršinio vandens telkinių ir (ar) melioracijos griovių, kurios skirtos apsaugoti vandens organizmus. Pirmenybę teikti augalų apsaugos produktams, kurie nėra klasifikuojami pagal pavojingumo vandens aplinkai kriterijus ir nėra žymimi piktograma, signaliniu žodžiu „Atsargiai“. Naudoti augalų apsaugos produktus, kurie savo sudėtyje neturi prioritetinių pavojingų medžiagų, nurodytų Nuotekų tvarkymo reglamente.

Augalų apsaugos produktai turi būti naudojami laikantis etiketėje nurodytų naudojimo apribojimų (normos, naudojimo laiko ir kartų, laikotarpio iki derliaus nuėmimo), kad apsaugotume dirvožemio organizmus ir greta apdorojamo lauko augančius netikslinius augalus, gyvenančius netikslinius nariuotakojus.

Visuomenės apsauga

Mėgėjų sodų žemės sklypuose, sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypuose, rekreacinio naudojimo žemės sklypuose, rekreacinėse teritorijose, komercinės paskirties objektų teritorijose, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijose draudžiama naudoti profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus (Augalų apsaugos Įstatymas, TAR, 2017-06-09, Nr. 9793).

Vis tik tenka tvarkyti ir išvardintas teritorijas. Šiais atvejais galima naudoti neprofesionaliajam naudojimui skirtus AAP, ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas iki būsimo purškimo visomis įmanomomis visuomenės informavimo priemonėmis informavus visuomenę apie planuojamą purškimą, nurodant planuojamo (-ų) panaudoti augalų apsaugos produkto (-ų) pavadinimą (-us) ir veikliosios medžiagos pavadinimą (-us), purškimo datą ir laiką (pradžią ir pabaigą), tikslią vietą, planuojamas taikyti augalų apsaugos produkto (-ų) rizikos valdymo priemones, nurodytas augalų apsaugos produkto (-ų) etiketėje. Purškimo dieną ne vėliau kaip 2 valandos iki būsimo purškimo planuojamas purkšti AAP vietas ar sklypus paženklinti įspėjamąja informacija – draudžiamuoju ženklu „Pašaliniams įeiti draudžiama“, su informaciniu pranešimu, kuriame nurodoma visa informacija apie planuojamą naudoti produktą bei kontaktiniu telefono numeriu. Įspėjamoji informacija vienai parai po purškimo AAP išdėstoma ne arčiau kaip du metrai iki vietos ar sklypo, kuriame AAP bus naudojami, ribos. Visas šios vietos ar sklypo perimetras apjuosiamas juosta su besikeičiančiais juodais ir geltonais arba raudonais ir baltais dryžiais, ne rečiau nei 50–100 m atstumu išdėstoma įspėjamoji informacija.

Susidarius ypatingoms sąlygoms, išplitus pavojingiems žaladariams, kai purkšti antžemine įranga sudėtinga, pavojinga operatoriams ir aplinkiniams gyventojams. Tarnyba gali išduoti vienkartinius leidimus purkšti AAP iš oro. Leidimo turėtojas turi ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas iki būsimo purškimo visuomenės informavimo priemonėmis pateikti visą informaciją apie planuojamą purškimą iš oro. Rekomenduojama daugiau kaip prieš 2 kalendorines dienas iki būsimo purškimo organizuoti susitikimą (-us) su vietos gyventojais bei visuomene, siekiant suteikti išsamesnės informacijos apie planuojamą purškimą iš oro. Šiuo atveju būtina vietas ar sklypus ne vėliau kaip 24 valandos iki būsimo purškimo paženklinti įspėjamąja informacija. Įspėjamoji informacija, jeigu AAP etiketėje nenurodyta kitaip, paliekama vienai parai po purškimo augalų apsaugos produktais, išdėstyta ne arčiau kaip 100 metrų iki kiekvieno įvažiavimo į vietą ar sklypą, kuriame augalų apsaugos produktai bus naudojami (pateikiama informacija, atliekamas ženklinimas kaip aprašyta aukščiau).

Jei AAP profesionalusis naudotojas ketina apdoroti profesionaliajam naudojimui skirtais AAP sandėlius ar šiltnamius, turi ne vėliau kaip prieš 2 valandas iki būsimo apdorojimo šias patalpas paženklinti įspėjamąja informacija. Įspėjamoji informacija, jeigu AAP etiketėje nenurodyta kitaip, vienai parai po apdorojimo augalų apsaugos produktais išdėstoma prie kiekvieno įėjimo į patalpą. Visi patalpų įėjimai privalo būti užrakinti. Jei patalpoms apdoroti yra naudojama stacionari įranga, patalpos privalo būti užrakintos ne vėliau kaip prieš 2 valandas iki apdorojimo darbų pradžios.

Ūkininkai, kurie patys ruošia grūdus sėklai, privalo beicuoti įranga, esančia patalpose, kuriose įrengtas mechaninis vėdinimas. Pirkta beicuota sėkla turi būti supilama į sandariai uždarytas pakuotes, o pačių ruošta beicuota sėkla į sėjos vietą vežama sėjamųjų piltuvuose su sandariais dangčiais arba sandariai uždarytose pakuotėse.

Web-pav4© Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Baigus darbus ar ruošiantis remontuoti, purkštuvus reikia nuplauti. Siekiant sumažinti gruntinio ir paviršinio vandens augalų apsaugos produktais taršos riziką, apdorojimo augalų apsaugos produktais įranga turi būti valoma ar plaunama tam skirtomis priemonėmis ar švariu vandeniu tam tikslui atvirame ore įrengtose betoninėse (su išbetonuota plaunamo vandens surinkimo duobe) arba biologinėse (užpildytose organiniu mišiniu, kuris sudarytas iš durpių, žemių ir (ar) šiaudų) aikštelėse arba uždarose vėdinamose apdorojimo AAP įrangos plovimo patalpose.

Panaudotų augalų apsaugos produktų apskaita

Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai privalo tvarkyti AAP naudojimo apskaitos žurnalą, kurio forma pateikta taisyklių 3 priede, ir pildyti šį žurnalą popieriuje, PPIS arba elektroninėje formoje ne vėliau kaip per 24 valandas nuo profesionaliajam naudojimui skirtų AAP panaudojimo. Profesionalusis naudotojas, suteikęs apdorojimo AAP paslaugą, kurios metu buvo naudojami jo vardu įsigyti AAP, turi užpildyti 2 apskaitos žurnalo kopijas paslaugos gavėjo ir AAP naudotojo, suteikusio apdorojimo AAP paslaugą. Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalas turi būti nuolat saugomas augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų ir (ar) apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugos gavėjo buveinėje arba gyvenamojoje vietoje.

AAP profesionalieji naudotojai privalo tvarkyti profesionaliajam naudojimui skirtų AAP apskaitą Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse nustatyta tvarka ir trejus metus saugoti šių produktų naudojimo apskaitos dokumentus, bei ne trumpiau kaip trejus metus saugoti jų įsigijimo patvirtinimo dokumentus.

Nuo šių metų (2018-03-21) Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalas turi mažiau grafų, jo pildymas paprastesnis, bet nuo šiol Valstybinės augalininkystės tarnybos pareigūnai nustatyta tvarka ims ne tik augalų apsaugos produktų, bet ir augalų ar jų dalių, ir (ar) dirvožemio ėminius AAP liekanoms nustatyti akredituotoje laboratorijoje, jei kils įtarimų, kad AAP profesionalieji naudotojai nesilaikė AAP etiketėje nurodytų reikalavimų, purkšdami žemės sklypą ar kitą plotą, nesilaikė apsauginių juostų, zonų nurodytų reikalavimų, purškė žydinčius ar kitus augalus neregistruotais šiems augalams produktais ir kita.

Taisyklių baigiamosiose nuostatose rašoma: „113. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.“

Padės LŽŪKT konsultantai

Jei kils klausimų, išsamesnę informaciją Jums suteiks bet kuriame  VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos artimiausiame rajono biure.

Parengta pagal 2018-03-19 įsakymą 3D-166 „Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklės“

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

AgS LT 230x350

ikmis mokymu baneris

apskaita

GZPK BANERIS