Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > „Natura 2000“: šienavimo terminai

„Natura 2000“: šienavimo terminai

Nacionalinė mokėjimo agentūra


2018-06-11

© Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Primename šienavimo terminus pareiškėjams, ūkininkaujantiems valdose, patenkančiose į „Natura 2000“ teritoriją.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ remiamos dvi veiklos sritys – „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ ir „Parama „Natura 2000“ miškuose“.

Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje

Ūkininkai, dalyvaujantys šioje veikloje, turi laikytis jų teritorijoje taikomų papildomų ūkinės veiklos apribojimų ir reikalavimų, susijusių su direktyvų 92/43/EEB ir 2009/147/EB įgyvendinimu, nustatytų Saugomų teritorijų įstatyme, Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, saugomos teritorijos nuostatuose, apsaugos reglamentuose, saugomos teritorijos planavimo dokumentuose, apsaugos sutartyse su privačios žemės savininkais ar valstybinės žemės valdytojais.

Pareiškėjams galioja bent vienas iš draudimų: draudžiama suarti pievas ar ganyklas arba persėti jas kultūrinėmis žolėmis, draudžiama naudoti trąšas ir pesticidus ar kalkinti žemės ūkio naudmenas, draudžiama sausinti arba kitaip keisti teritorijos hidrologinį režimą, apribotas ganomųjų gyvulių skaičius 1 hektarui, nustatyti ganymo ar šienavimo terminai.

Jeigu šienavimo ar ganymo terminai konkrečioje teritorijoje nėra reglamentuojami, pradėti šienauti galima ne anksčiau birželio 15 d., o užbaigti šienavimo darbus ne vėliau kaip spalio 30 d. Nupjauta žolė ganyklose arba pievose turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko, supresuota, šienas sudėtas į kūgius).

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas

Tuo tarpu ūkininkaujantys „Natura 2000“ teritorijoje ir dalyvaujantys KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ remiamose veiklose – „Specifinių pievų tvarkymas“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas, „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ (antraisiais ir paskesniais metais po daugiamečių žolių pasėjimo), ūkininkai privalo laikytis šios priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytų terminų. Šie paramos gavėjai pradėti šienauti gali ne anksčiau kaip liepos 15 d.

Ne anksčiau liepos 15 d. šienavimo darbus gali pradėti ir asmenys, prisiėmę tęstinius įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklas „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“, „Šlapynių tvarkymas“, „Melioracijos griovių tvarkymas“.


baneris

mazinu_1

apskaita