Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Parama bendradarbiavimui – naujos smulkių ūkių subjektų plėtros galimybės

Parama bendradarbiavimui – naujos smulkių ūkių subjektų plėtros galimybės

Vaida Čepienė
Vyriausioji verslo ekonomikos specialistė


2018-06-13

 

Nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“. Paramai skirta 3,8 mln. eurų.

Pareiškėjus ir partnerius, siekiančius bendradarbiauti ir norinčius gauti paramą, kviečiame kreiptis į arčiausiai esantį Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajono biurą, kur ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai išsamiai supažindins su priemonės paramos teikimo schema, taisyklėse numatytais tinkamumo kriterijais ir reikalavimais paramai gauti, įsipareigojimais, kuriuos turėsite vykdyti gavę paramą, užpildys paramos paraišką bei parengs verslo planą.

Nors pagal šią veiklos sritį paraiškos buvo pradėtos rinkti dar 2016 m., tačiau pareiškėjams ši priemonė buvo pakankamai nauja, todėl ir ne itin populiari. Pirmaisiais paraiškų rinkimo metais buvo skirta 1,5 mln. Eur paramos, o pateiktose 2 paraiškose paprašyta tik šiek tiek daugiau nei 159 tūkst. Eur. Iš 2017 m. paraiškų rinkimo etapui skirtų 2,9 mln. Eur 11 pareiškėjų paprašė daugiau kaip 791,2 tūkst. Eur paramos.

Didžiausia problema – partnerių paieška

Pagal veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ remiamas smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.

Nusprendę teikti paraiškas turėtų žinoti, kad ją privaloma pateikti bent su vienu partneriu, kuris užsiima ta pačia veikla. Pareiškėjais ir partneriais turi būti kaimo vietovėse veikiantys tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, kurie gali veikti kaip:

  • smulkieji ūkiai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4000 Eur ir ne didesnis kaip 15000 Eur. Ūkininkai privalo savo vardu būti įregistravę ūkininko ūkį ir valdą LR teisės aktų nustatyta tvarka;
  • smulkieji miško valdytojai, kurių miško valda ne didesnė kaip 20 ha. Miško valdytojai privalo savo vardu būti įregistravę valdą LR teisės aktų nustatyta tvarka;
  • labai mažos įmonės, kurios veikia ne trumpiau kaip dvejus metus. Labai mažos įmonės privalo ne tik veiklą vykdyti kaimo vietovėje, bet ir būti registruotos kaime;
  • fiziniai asmenys, kaimo gyventojai, ne jaunesni kaip 18 m., vykdantys komercinę veiklą pagal individualios veiklos pažymą ir (arba) verslo liudijimą.

Kaip minėta, bendradarbiavimą skatinančioje priemonėje būtina į projekto veiklą įtraukti ir partnerį: privalo dalyvauti ne mažiau kaip du ta pačia veikla užsiimantys subjektai. Jiems taikomos tos pačios tinkamumo gauti paramą sąlygos, reikalavimai ir įsipareigojimai, kaip ir pareiškėjui. Tam, kad paramos gavėjas ir partneriai laikytųsi geros partnerystės praktikos taisyklių, būtų atsakingi už bendras partnerių jungtinės veiklos prievoles, pasirašoma ir kartu su paramos paraiška pateikiama Jungtinės veiklos sutartis.

Atkreiptinas dėmesys, kad partnerystė negali būti sudaroma su paties pareiškėjo įsteigtu juridiniu asmeniu, taip pat juridiniu asmeniu, kuriame pareiškėjas yra akcininkas, vadovas, valdybos narys ir pan. Projekte dalyvaujantys partneriai negali būti tarpusavyje susiję, o svarbiausia – projekto įgyvendinimo laikotarpiu partneriai negali būti keičiami ir (arba) nutraukti Jungtinės veiklos sutarties, kurioje turi būti aprašyti susitarimai dėl sukurtų rezultatų, nupirkto ar sukurto turto ir atliktų darbų nuosavybės teisių. Viso projekto metu partneriai turi besąlygiškai bendradarbiauti. Būtina akcentuoti, kad partneriai tiesiogiai paramos lėšų negauna, paramos gavėjas su partneriais atsiskaito taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

Į kokią paramos sumą galima pretenduoti ir kokias investicijas įsigyti?

Projekto dalyviams numatyta parama vienam projektui negali viršyti 90 tūkst. Eur, o 2014–2020 m. laikotarpiu – 200 tūkst. Eur. Projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms taikomas 60 proc. intensyvumas, tuo atveju, kai smulkieji ūkiai bendradarbiauja gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriuose, taikomas 70 proc., o bendrosioms, einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms – 100 proc. paramos intensyvumas.

Projekto dalyviai, galės įsigyti naujos žemės ūkio technikos ir įrangos, naujų technologinių įrenginių, technikos (išskyrus lengvuosius automobilius) ir įrangos, kompiuterinės ir programinės įrangos, skirtų projekto reikmėms bei naujų N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonių. Taip pat galima kompensuotis numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių naujų pastatų ir (ar) statinių statybai, rekonstrukcijai ar kapitaliniam remontui (įskaitant statybines medžiagas) skirtas išlaidas, taip pat kurti verslo infrastruktūrą projekto įgyvendinimo vietoje (privažiavimo prie sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitas su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidas). Miškininkams suteikta galimybė įsigyti naujos miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technikos, išskyrus medienos vežimo keliais techniką.

Parama skirta ir einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms padengti – susitikimų organizavimui (patalpų nuomos, fizinių  ir juridinių asmenų atstovų kelionės išlaidos LR teritorijoje (kuro pirkimo ir (ar) visuomeninio transporto išlaidos), kanceliarinių prekių įsigijimo ir maitinimo išlaidos). Tiesa, šios išlaidos be PVM negali sudaryti daugiau kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be PVM.

Pareiškėjai taip pat gali finansuotis bendrąsias išlaidas – konsultantų konsultacijas, verslo planų rengimą, viešinimo išlaidas ir kt. Šių išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be PVM ir didesnė kaip 1800 Eur, išskyrus atvejį, kai projekte numatyti statybos, pastatų atnaujinimo (modernizavimo), rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar infrastruktūros įrengimo darbai, tuomet finansuojama šių išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 3000 Eur.

Svarbu surinkti 40 privalomųjų projekto atrankos balų ir laikytis įsipareigojimų

Prieš teikiant paraišką, projekto dalyviai turi įsitinkinti, kad atitinka taisyklėse numatytus tinkamumo kriterijus ir ar sugebės laikytis įsipareigojimų. Vienas iš svarbiausių tinkamumo kriterijui prilyginamas reikalavimas – surinkti 40 privalomų minimalių projekto atrankos balų. Jei privalomojo mažiausio balų skaičiaus nesurenka visi projektą teikiantys pareiškėjai, paraiškos teikti negalima.

Pareiškėjai ir partneriai, tapę paramos gavėjais, privalo vykdyti paramos paraiškoje ir sutartyje prisiimtus įsipareigojimus iki pat kontrolės laikotarpio pabaigos. Labai svarbu įsidėmėti, jog projektą privaloma įgyvendinti per 24 mėnesius. Taigi, per šį laikotarpį būtina savo ar iš finansinės institucijos skolintomis lėšomis, vadovaujantis pirkimo procedūromis, numatytomis teisės aktuose, įsigyti investicijas, jas apdrausti, viešinti; tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal LR reikalavimus; pasiekti ir išlaikyti numatytus projekto priežiūros rodiklius, užtikrinti ekonominio gyvybingumo rodiklius; nekeisti projekto įgyvendinimo vietos, nesuderinus su NMA, sąlygų ir pan.

Taip pat svarbu nepamiršti ir po paramos skyrimo glaudžiai bendradarbiauti su NMA specialistais, priskirtais projekto administratoriais. Juos informuoti apie bet kokius įgyvendinant projektus įvykusius pokyčius, teikti reikalingas ataskaitas. Paramos gavėjui, netinkamai įgyvendinančiam projektą, – nevykdant įsipareigojimų ar nustatytų reikalavimų – gresia griežtos sankcijos.

Parengta pagal 2018 m. gegužės 14 d. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2018 metų, Nr. 3D-303.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita