Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > AUGALININKYSTĖ > Puiki galimybė ūkininkams – nemokami tręšimo planai ir kitos paslaugos

Puiki galimybė ūkininkams – nemokami tręšimo planai ir kitos paslaugos

Jolanta Dalia Abarienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos redaktorė


2016-08-23

 

Ūkininkai iki rugpjūčio pabaigos dar gali teikti paraiškas nemokamai ar iš dalies nemokamai pasinaudoti Konsultavimo tarnybos teikiamomis aplinkosaugos, augalininkystės, gyvulininkystės, darbų saugos, verslo ekonomikos, ūkio apskaitos ir miškininkystės paslaugomis.

Ūkininkams ir miško valdytojams teikiamos konsultavimo paslaugos bus finansuojamos ES lėšomis. Didžiausia galima paramos suma – 1500 Eur be PVM. Ūkininkui, miško valdytojui tereikia iki rugpjūčio 31 d. pateikti paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos" veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis".

Pageidaujančių gauti paramą žemdirbių ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu turi būti ne mažesnis kaip 4000 Eur. Visi pareiškėjai turi būti įregistravę žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Suteiktas prioritetas

Reikia akcentuoti, kad sudarytoje pareiškėjų atrankos kriterijų eilėje pirmoje vietoje yra ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai, kurie paraiškos pateikimo metu yra pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai pagal Programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos sritis „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir „Dirvožemio apsauga“.

Toliau eilėje prioriteto teisę turi ūkininkai, kuriems pagal įstatymus privaloma sudaryti tręšimo planus ir juos įgyvendinti. Taip pat prioriteto teisę turi ir pagal teisės aktų reikalavimus sertifikuoti ekologinės gamybos ūkiai; jaunieji ūkininkai (iki 40 metų amžiaus); taip pat tie, kurie turi ne mažiau kaip 10 sutartinių gyvulių (toliau – SGV).

Tiems ūkininkams, kurie bus atrinkti kaip paslaugų gavėjai, paslaugos bus kompensuojamos nuo 70 iki 100 procentų.

Ūkininkai žino, kad tręšiantys mėšlu ir (ar) srutomis daugiau kaip 50 ha žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus (perskaičiavus į sąlyginius gyvulius – laikantys daugiau kaip 80 SG), privalo turėti nustatytus reikalavimus atitinkantį tręšimo planą ir jį vykdyti.

Tręšimo planas turi būti sudarytas kiekvienais metais prieš pradedant laukų tręšimą mėšlu ir (ar) srutomis ir teikiamas kontroliuojančiai institucijai jos prašymu. Jame turi būti tręšiamų laukų žemėlapiai su pažymėtomis paviršinių vandens telkinių apsauginėmis zonomis ir pakrančių apsauginėmis juostomis, vandenviečių sanitarinėmis apsauginėmis zonomis, vandens kaptažo įrenginiais; tręšimo kalendorinis grafikas (mėnesiais); dirvožemio tyrimų arba monitoringo ne senesnių kaip 3 m. duomenys apie azoto ir fosforo sankaupas tręšiamuose laukuose; numatomas panaudoti mėšlo ir srutų kiekis. Taip pat turi būti apskaičiuota augalų mitybai užtikrinti reikalingų planuojamam derliui išauginti maisto medžiagų visuma (metinė tręšimo norma, vienkartinė tręšimo norma, MSA ir VSA).

Ūkininkams, užpildžiusiems paraiškas dalyvauti programoje ir atrinktiems paslaugų gavėjais, nešališki ir akredituoti Konsultavimo tarnybos rajonų biurų konsultantai visus reikalavimus atitinkantį tręšimo planą parengs nemokamai.

Kalbant apie ekologinės gamybos ūkius, reikia pasakyti, kad konsultantų teikiama paslauga – Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo pildymas ir kitos reikalingos paslaugos pareiškusiems norą dalyvauti paramos programoje taip pat bus kompensuotos 100 procentų.

Paslaugas renkasi ūkininkas

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba teikti ES remiamas paslaugas atrinkta viešųjų pirkimų konkurso būdu. Jas teiks tik akredituoti biurų konsultantai ir specialistai. Pareiškėjams parengtas ilgas aplinkosaugos, augalininkystės, gyvulininkystės, darbų saugos, verslo ekonomikos, ūkio apskaitos ir miškininkystės paslaugų sąrašas. Kiekvienas galės pasirinkti pačias reikalingiausias.

Svarbu ir tai, kad pareiškėjams reikalingos paslaugos bus teikiamos net ir tuomet, jei biure nėra akredituoto gyvulininkystės, augalininkystės, darbų saugos ar miškininkystės konsultanto. Pageidaujamas paslaugas jiems teiks kitų rajonų biurų konsultantai arba skyrių specialistai.

Susidomėję šia galimybe ūkininkai ir miško savininkai laukiami rajonų biuruose. Jie bus supažindinti su paslaugomis, konsultantai padės užpildyti paraišką. Nacionalinei mokėjimo agentūrai gali būti pateikta tik elektroninė jos forma, užpildyta interneto prieigoje ŽŪMIS.

Dar kartą primename, kad paraiškas galima teikti iki rugpjūčio 31 d.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

230x350_1

ikmis mokymu baneris

baneris-i-agro

GZPK BANERIS