Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > ES parama norintiems plėtoti verslą ir kurti darbo vietas kaime

ES parama norintiems plėtoti verslą ir kurti darbo vietas kaime

Sandra Urbonienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kelmės r. biuro ekonomikos konsultantė


2018-08-17

 © LIetuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Siekiant skatinti verslą, įvairinti veiklos sritis kaime įkuriant naujas darbo vietas ir mažinti skurdą plečiant ekonominę veiklą, kaimo gyventojams ir mažosioms įmonėms, veikiančioms kaimo vietovėje, siūloma pasinaudoti parama ne žemės ūkio veiklai. Paramos paraiškų rinkimas jau prasidėjo ir tęsis iki rugsėjo 28 d.

Galimi pareiškėjai. Pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisykles, taikomas 2018 m. (toliau – Taisyklės), pareiškėjai gali būti privatūs juridiniai arba fiziniai asmenys, kurie atitinka labai mažos arba mažos įmonės reikalavimus, vykdo ūkinę komercinę veiklą ir gauna iš jos pajamų. Svarbu, kad visos pareiškėjų veiklos pajamos būtų deklaruotos Valstybinei mokesčių inspekcijai.

  • Jei pareiškėjas fizinis asmuo, jis turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, o jo už 2017 m. gautos pajamos (išskyrus už tiesiogines išmokas gautas pajamas) iš ūkinės komercinės veiklos turėtų sudaryti ne mažiau nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių, t. y. 4560,00 Eur.
  • Jei pareiškėjas juridinis asmuo,jo už 2017 m. gautos pardavimo pajamos (išskyrus už tiesiogines išmokas gautas pajamas) turi būti ne mažesnės kaip 12 vidutinių darbo užmokesčių dydžių, t. y. 10004,40 Eur.
  • Jei pareiškėjas užsiima apgyvendinimo veiklos plėtra, jo už 2017 m. gautos pajamos iš apgyvendinimo veiklos turi būti ne mažesnės nei 12 minimalių mėnesinių algų suma, t. y. 4560,00 Eur.
  • Jei pareiškėjas užsiimama stovyklaviečių veikla, jo už 2017 m. gautos pajamos iš stovyklaviečių veiklos turi sudaryti ne mažiau nei 6 minimalios mėnesinės algos dydžius – 2280, 00 Eur.

Remiama veikla. Kaip minėta, parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Remiamos veiklos sritys nurodytos Ekonominės veiklos klasifikatoriuje (toliau – EVRK). Atkreipiame dėmesį, kad veiklos Taisyklėse numatyta ir neremiama veikla: alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, ginklų, šaudmenų gamyba ir prekyba jais; azartinių lošimų ir lažybų organizavimas; didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija; finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla (įskaitant virtualiųjų valiutų leidybą (gamybą) ir prekybą); draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos; nekilnojamojo turto operacijos; teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas; medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos; elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas; krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla; už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą galutiniam vartotojui; žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra. Svarbu pastebėti, kad paslaugų žemės ūkiui teikimo veikla remiama tik tuo atveju, jei pareiškėjas nevykdo žemės ūkio veiklos. Parama neteikiama ir tiems projektams, kuriuose numatoma pradėti apgyvendinimo veiklą – remiama tik jau vykdoma veikla. Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas.

Paramos dydis. Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti200 000 Eur, tačiau būtina žinoti, kad paramos dydis tiesiogiai priklauso nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir planuojamų sukurti naujų darbo vietų skaičių. Vienai darbo vietai / vienam etatui sukurti skiriama 50 000 Eur parama, todėl didžiausią paramos sumą gali gauti tik pareiškėjas, kuriantis 4 naujas darbo vietas. Taisyklėse numatyta, kad turi būti sukuriama ne mažiau kaip 0,5 (pusė) darbo vietos ir atitinkamai prašoma 25 000 Eur paramos. Jei kuriama daugiau nei viena darbo vieta, paramos dydis apskaičiuojamas proporcingai, t. y. kuriant 1,5 darbo vietos, didžiausia paramos suma gali būti 75 000 Eur, 2 darbo vietas – 100 000 Eur paramos ir t. t. Atkreiptinas dėmesys, kad parama neteikiama projektams, kuriuose neplanuojama kurti naujų darbo vietų.

Paramos intensyvumas ir tinkamos finansuoti išlaidos. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Tinkamomis pripažįstamos su projekto įgyvendinimu ir remiama veikla susijusios išlaidos, kurios turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios LR ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. Svarbu, kad išlaidos, išskyrus bendrąsias (pvz., projekto parengimas), kurios gali būti patirtos 1 metai iki paraiškos pateikimo dienos, turi būti patirtos po paraiškos pateikimo dienos.

Pareiškėjai gali:

  • įsigyti naujos technikos ir įrangos (speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamai įrangai ar technologiniam procesui valdyti);
  • statyti naujus gamybinius ir kitus būtinus statinius, rekonstruoti ir arba vykdyti kapitalinį remontą. Darbus atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas;
  • kurti verslo infrastruktūrą projekto įgyvendinimo vietoje (įrengti privažiavimą prie sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, apšvietimą, įrengti ir (arba) sutvarkyti vandens tiekimą (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemą, atlikti kitus su projekto įgyvendinimu susijusius infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbus);
  • kompensuotis bendrąsias išlaidas. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir negali viršyti 1 800 Eur be PVM. Jei projekte numatyti statybos ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama ne daugiau kaip 3 000 Eur.

Projektų atrankos kriterijai, pirmumo vertinimas. Vienas iš svarbiausių reikalavimų pareiškėjui rengiant projektą – projekto atrankos kriterijų įvertinimas. Pagal Taisykles privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius –50,didžiausias – 100. Jei paraiška nesurenka minimalaus balų skaičiaus, pareiškėjas negali pretenduoti į ES paramą. Todėl analizuojant projektų atrankos kriterijus, būtina įvertinti visas galimybes ir rizikos faktorius.

Projekto įgyvendinimas ir įsipareigojimai. Pareiškėjai, tapę paramos gavėjais, privalo vykdyti paramos paraiškoje ir sutartyje prisiimtus įsipareigojimus iki pat kontrolės laikotarpio pabaigos. Labai svarbu įsidėmėti, kad projektą privaloma įgyvendinti per 24 mėn., o jo įgyvendinimo darbus pradėti per 6 mėn. nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Taigi, per šį laikotarpį būtina savo ar iš finansinės institucijos skolintomis lėšomis, vadovaujantis pirkimo procedūromis, numatytomis teisės aktuose, įsigyti investicijas, jas apdrausti, viešinti; tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal LR reikalavimus; pasiekti ir išlaikyti numatytus projekto priežiūros bei užtikrinti ekonominio gyvybingumo rodiklius; nenutraukti ar neperkelti gamybinės veiklos už programos įgyvendinimo ribų, nepakeisti infrastruktūros objekto ar jo dalies nuosavybės teisių, neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įsigyto turto, nepakeisti remiamos veiklos pobūdžio, tikslų, projekto įgyvendinimo sąlygų ir pan.

Taip pat svarbu nepamiršti ir po paramos skyrimo glaudžiai bendradarbiauti su NMA specialistais, priskirtais projekto administratoriais. Juos informuoti apie bet kokius įgyvendinant projektus įvykusius pokyčius, teikti reikalingas ataskaitas. Paramos gavėjui, netinkamai įgyvendinančiam projektą, t. y. nevykdant įsipareigojimų ar nustatytų reikalavimų, gresia griežtos sankcijos.

Pareiškėjus, siekiančius užsiimti alternatyvia veikla kuriant darbo vietas kaime pasinaudojant ES parama, kviečiame kreiptis į arčiausiai esantį Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajono biurą. Ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai išsamiai supažindins su priemonės paramos teikimo schema, Taisyklėse numatytais tinkamumo kriterijais ir reikalavimais paramai gauti, įsipareigojimais, kuriuos turėsite vykdyti gavę paramą, užpildys paramos paraišką bei parengs verslo planą.

Parengta pagal 2018 m. liepos 4 d. LR žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 3D-445 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2018 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita