Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Paveldėto turto pardavimo pajamų apmokestinimas

Paveldėto turto pardavimo pajamų apmokestinimas

Greta Rutkauskaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pakruojo r. biuro ekonomikos konsultantė


2018-08-30

© LŽŪKT nuotr.

Mirus ūkininkui, jo sutuoktinis, nevykdantis žemės ūkio veiklos, susiduria su problema: ką daryti su paveldėtu kilnojamuoju turtu, jei jis bus parduodamas, kaip apmokestinamos už parduotą turtą gautos pajamos? Taigi, kaip apmokestinamos paveldėtos žemės ūkio technikos pardavimo pajamos?

Norint atsakyti į kilusius klausimus, pirmiausiai reikia išsiaiškinti:

  • ar žemės ūkio technika įsigyta santuokos metu ir sutuoktiniams priklausė bendrosios jungtinės nuosavybės teise, o galbūt šis turtas buvo įsigytas prieš santuoką;
  • ar įsigytas ilgalaikis turtas buvo priskirtas individualiai veiklai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pateikta Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba ekonominei veiklai forma FR0457, pažymėjus, kad yra sutuoktinio sutikimas ilgalaikį turtą naudoti individualioje veikloje;
  • kiek metų toks ilgalaikis turtas išlaikytas nuosavybėje;
  • ar paveldėtas turtas teisės aktų nustatyta tvarka registruotinas ar neregistruotinas. Teisiškai registruoti Lietuvoje privaloma kelių eisme dalyvaujančias transporto priemones ir jų priekabas (puspriekabes), žemės ūkio techniką ir kt.

Pardavus registruotiną kilnojamąjį daiktą

Pagal GMPĮ 17 str. 1 d. 28 punkto nuostatas pajamos, gautos pardavus registruotiną kilnojamąjį daiktą (traktorių, priekabą ir pan.), neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu. Esminė lengvatos taikymo sąlyga – kilnojamojo registruotino turto išlaikymas iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ne mažiau kaip 3 metus. Vadinasi, jeigu registruotinas turtas įsigytas bendrosios jungtinės nuosavybės teise, jo pardavimo pajamos bus priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, kaip gautos už daugiau kaip prieš 3 m. iki jų pardavimo įsigytą turtą (turint to turto įsigijimo faktą patvirtinančius dokumentus). Nepriklausomai nuo gautų pajamų dydžio, jų nereikės deklaruoti metinėje pajamų deklaracijoje.

Jeigu registruotinas kilnojamasis ilgalaikis turtas įsigytas iki santuokos ir ūkininkui priklausė asmeninės nuosavybės teise, sutuoktinis paveldėtą turtą privalo išlaikyti 3 m., kad būtų taikoma lengvata ir parduoto turto pajamos nebūtų apmokestintos. Priešingu atveju 15 proc. gyventojų pajamų mokesčiu bus apmokestintas turto pardavimo kainos ir turto vertės, nustatytos paveldėjimo dokumente, skirtumas.

Tais atvejais, kai turtą sutuoktiniai įsigyja bendrosios jungtinės nuosavybės teise, mirus vienam iš sutuoktinių ir jo turto dalį paveldėjus pergyvenusiam sutuoktiniui, tokį turtą parduodant jo įsigijimo data laikoma šio turto įsigijimo data.

Kai vienas iš sutuoktinių paveldi mirusiam sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise priklausiusį daiktą, tokio paveldėto daikto įsigijimo data laikoma paveldėjimo teisės liudijimo sudarymo data.

Pavyzdžiai:

  1. Sutuoktiniai bendrosios jungtinės nuosavybės teise 2014-05-18 įsigijo motociklą. 2017-08-31 mirus vienam iš sutuoktinių, pergyvenęs sutuoktinis, sutvarkęs paveldėjimo dokumentus, tais pačiais metais motociklą pardavė. Motociklo įsigijimo data laikoma 2014-05-18.
  2. Vienas iš sutuoktinių 2015-02-28 asmeninės nuosavybės teise įsigijo traktorių. 2018-03-27 šis sutuoktinis mirė ir traktorių paveldėjo kitas sutuoktinis. Traktoriaus įsigijimo data pergyvenusiam sutuoktiniui yra 2018-03-27.

Pardavus neregistruotiną kilnojamąjį daiktą

Pardavus neregistruotiną turtą (pvz., trąšų barstytuvą), pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 27 punktą gautų pajamų ir to turto įsigijimo kainos skirtumas apmokestinamas 15 proc. pajamų mokesčio tarifu, jei viršija 2500 eurų dydį. Apskaičiuojant neapmokestinamą 2500 eurų sumą, įvertinamos visos per kalendorinius metus gautos neregistruotino turto pardavimo pajamos ir parduoto turto įsigijimo kaina. Jeigu minėtas pajamų ir įsigijimo išlaidų skirtumas neviršys 2500 eurų sumos, šių pajamų metinėje pajamų deklaracijoje deklaruoti nereikės.

Paveldimo turto vertė

Jeigu paveldėjimo teisės liudijime nebūtų nurodyta kilnojamojo pagal prigimtį turto vertė, dėl jos nustatymo paveldėtojas gali kreiptis į turto vertintoją arba vertę nustatyti pats. Kai paveldėtą turtą vertina turto vertintojas, turto vertė pagrindžiama turto vertintojo surašytu ir patvirtintu dokumentu. Tuo atveju, kai paveldėjimo teise įgyto kilnojamojo turto vertę nustato gyventojas, paveldėjęs šį turtą, jis pats privalo ekonomiškai pagrįsti nustatytą paveldėto turto vertę. Pagrindžiant paveldėto turto vertę, rekomenduojama vadovautis informacija apie panašių objektų pardavimo kainas rinkoje. Tai galėtų būti pirkimo–pardavimo kainų statistika, pirkimo–pardavimo sutarčių ir sąskaitų faktūrų patvirtintos kopijos, skelbimai spaudoje ir elektroninėje erdvėje ar kt.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5