STRAIPSNIAI > MIŠKININKYSTĖ > Nuo rugsėjo – renkamos paraiškos miškų keliams įrengti

Nuo rugsėjo – renkamos paraiškos miškų keliams įrengti

LŽŪKT informacijaNacionalinė mokėjimo agentūra


2018-08-29

Nuotr. LŽŪKT

Nuo rugsėjo 3 d. iki spalio 31 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kviečia teikti paraiškas miškų keliams įrengti ir (ar) rekonstruoti. Jas galima teikti ir su partneriais. Paraiškos renkamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama miškų infrastruktūrai gerinti“.

Kviečiami kreiptis į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos biurus (LŽŪKT), kur ekonomikos paslaugas teikiantys konsultantai supažindins su visais taisyklių reikalavimais, įsipareigojimais, įvertins ūkio atitiktį projekto atrankos kriterijams, užpildys paraišką, dirbs su klientais per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Esant poreikiui, LŽŪKT miškininkystės specialistai parengs miškotvarkos projektą.

Paramos gali kreiptis miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys), miško valdytojų grupės. Paraiškos gali būti teikiamos kartu su partneriais – kitais miško valdytojais. Partnerių įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas ir jų būtinumas turi būti įrodytas paramos paraiškoje.

Parama miško keliams įrengti ir (ar) rekonstruoti skiriama su sąlyga, kad jų pagrindinis tikslas ir pagrindinė jų naudojimo funkcija bus miškininkystės veiklos vykdymas.

Paramos dydis

Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 200 tūkst. Eur, o 2014–2020 metų laikotarpiu vienam paramos gavėjui – 400 tūkst. Eur. Partnerių ir (arba) susijusių įmonių didžiausia bendra gauta paramos suma 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 tūkst. Eur. Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be PVM.

Paramos intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo.

Finansuojamos išlaidos

Pagal šią veiklos sritį finansuojama miško kelių su žvyro danga įrengimas ir (ar) rekonstrukcija, su miško keliais susijusių griovių, pralaidų, nuovažų, tiltų įrengimas ir (ar) rekonstrukcija, taip pat vidinės miškotvarkos projekto parengimo ir (ar) tikslinimo, bendrosios išlaidos.

Birželį pakeistose taisyklėse nustatyta, kad paramos lėšomis taip pat gali būti finansuojamos vidaus kelių su žvyro danga įrengimo ir (ar) rekonstrukcijos bei su vidaus keliais susijusių griovių, pralaidų, nuovažų, tiltų įrengimo ir (ar) rekonstrukcijos išlaidos ne miško žemėje. Tačiau šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 25 proc. nuo kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės ir jos turi būti išskirtos paraiškoje atskirai nuo kitų tinkamų finansuoti kelio įrengimo ir (ar) rekonstrukcijos išlaidų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vidaus kelias ne miško žemėje, kuriam prašoma paramos, turi ribotis su remiamu miško keliu.

Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir projektui įgyvendinti būtinos išlaidos.

Projekto poreikis – paraiškoje

Projekto santraukoje pareiškėjas trumpai turėtų pateikti išsamius duomenis apie investicijas ar bet kokią kitą veiklą, susijusią su projektu, paaiškinti, kokioms problemoms spręsti reikalingas projektas, kodėl pasirinktas būtent toks problemos sprendimo būdas, nurodyti, kaip projektas atitinka pasirinktą veiklos sritį, pagal kurią teikiama paraiška, kokie projekto darbai jau atlikti, kas bus atsakingas už projekto įgyvendinimą ir kaip bus įgyvendinamas projektas.

Jei pagal teisės aktų reikalavimus yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas, kartu su paraiška pateikiamas bendras viso projekto statinio projektas bei statybą leidžiantis dokumentas, skaičiuojamosios kainos dalies ekspertizės išvada. Nepateikus šių dokumentų su paraiška, juos būtina pateikti ne vėliau kaip su pirmuoju mokėjimo prašymu, o su paraiška turi būti pateikti projektiniai pasiūlymai (aiškinamasis raštas, sklypo planas su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, vaizdinė informacija) su statybos vertės skaičiavimais.

Tais atvejais, kai pagal teisės aktų reikalavimus infrastruktūrai įrengti statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, su paraiška pateikiami kiti bendrieji projektiniai dokumentai (aiškinamasis raštas, sklypo planas su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, statybos vertės skaičiavimai). Jeigu statybą leidžiantys dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pateikti informacinėje sistemoje „Infostatyba“, NMA jų pateikti papildomai nereikia.

Paraiškų atrankos kriterijai ir suteikiami balai

Privalomas surinkti mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomų balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Atrankos kriterijai:

 1. Jei pareiškėjas yra:
 2. Jei miškų infrastruktūros įrengimo ir atnaujinimo projektas įgyvendinamas perteklinio drėgnumo (L ir U hidrotopo) augavietėse (nustatoma pagal pateiktą vidinės miškotvarkos projektą), – suteikiama 20 balų.
 3. Projektas skirtas tik esamo miško kelio rekonstrukcijai (kelio buvimo faktas nustatomas pagal VĮ Registrų centro arba Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis) – suteikiama 20 balų.
 4. Investuojama į IV miškų grupės (ūkinius) miškus – suteikiama 15 balų.
 5. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 6. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.
 • privačių miško savininkų grupė arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiami 25 balai;
 • privataus miško savininkas (išskyrus miško savininkų kooperatyvą) – suteikiama 15 balų.

Papildomas paraiškų atrankos vertinimas atliekamas, reitinguojant pareiškėjus:

 • pagal pareiškėjus, kurie yra negavę Europos Sąjungos investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą;
 • pagal mažiausią prašomą paramos sumą.

Į ką reikėtų atkreipti dėmesį teikiant paraišką

NMA specialistai, atsižvelgdami į paraiškų administravimo patirtį, atkreipia pareiškėjų dėmesį į dažniau pasitaikančias klaidas:

 • kartu su paraiška nepateikiamas pareiškėjo sprendimas dėl ilgalaikio turto vertės;
 • nepateikiama informacija apie subjektus, dalyvaujančius pareiškėjo valdyme, arba apie pareiškėjo dalyvavimą kitų subjektų valdyme;
 • pateikiama neinformatyvi miškotvarkos projekto schema, kurioje neaiškiai nurodomos projektuojamo kelio ribos;
 • paraiškoje ir komerciniuose pasiūlymuose miško kelio įrengimo ir (ar) rekonstrukcijos išlaidos neišskaidomos į smulkesnes kategorijas (t. y. grioviai, pralaidos, nuovažos ir kt.);
 • projektavimo dokumentai pateikiami be statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies, juose nėra aiškiai pavaizduoti kiti kelio elementai (pralaidos, nuovažos ir kt.).
Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


 VIDEONAUJIENOS

Miškasodis: kaip sodinti eglaites
Miško savininkų nuotoliniai mokymai: mokesčiai už parduotą medieną ir nenukirstą mišką

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


 


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos