Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > AUGALININKYSTĖ > Remiama dirvožemio apsauga

Remiama dirvožemio apsauga

Janina Ona Gečienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Širvintų r. biuro augalininkystės konsultantė


2016-05-16

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-254 patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklės ir 2016 02 10 įsakymu Nr. 3D-63 daryti pakeitimai. Nuo 2016 02 11 galioja nauja Taisyklių redakcija.

Priemonės įgyvendinimas prisideda prie kompleksinių tikslų, orientuotų į aplinkos apsaugą, klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie jo, taikant atitinkamą žemės ūkio praktiką, suderinamą su aplinkos, kraštovaizdžio ypatumais, gamtinių išteklių, dirvožemio išsaugojimu ir gerinimu.

Yra vienuolika priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ remiamų veiklos sričių:

1. Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius
2. Specifinių pievų tvarkymas
3. Ekstensyvus šlapynių tvarkymas
4. Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose
5. Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse
6. Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje
7. Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje
8. Melioracijos griovių šlaitų priežiūra:

  • išvežant nušienautą žolę;
  • nušienautą susmulkintą žolę paskleidžiant ant melioracijos griovio šlaito.

9. „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas
10. Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema (didžiausias bendras remiamas plotas – 100 ha):

  • daržovėms ir bulvėms
  • vaisiams ir uogoms

11. „Dirvožemio apsauga“ už ankštinių augalų arba daugiamečių žolių auginimą.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklėse, taikomose nuo 2016 m., vienas iš projekto pirmumo atrankos kriterijų yra tas, kad pareiškėjas dalyvauja (patvirtintas paramos gavėju) įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtos 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą (pagal bent vieną sritį) arba įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant veiklą (pagal bent vieną sritį) ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo datos. Už tai suteikiami papildomi 5 balai.

Kadangi NMA jau kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“, kur bus taikomi atrankos kriterijai, o vienas pirmųjų yra pareiškėjų dalyvavimas KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Dirvožemio apsauga“, tai ir aptarkime šios priemonės įsipareigojimus.

Pareiškėjų įsipareigojimai

Būtent veiklos „Dirvožemio apsauga“ įgyvendinimas prisideda apsaugant dirvožemį nuo degradacijos ir erozijos, siekiant gerinti jo kokybę ir skatinant prisitaikymą prie klimato kaitos.

Pareiškėjai, dalyvaujantys veikloje „Dirvožemio apsauga“, turi įsipareigoti 5, 6 arba 7 metus vykdyti atitinkamą priemonės veiklą nuo paramos paraiškos pirmos pateikimo dienos iki paskutinių įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios dienos. Prisiimtų įsipareigojimų trukmė negali būti keičiama.

Veikla „Dirvožemio apsauga“ kasmet gali būti vykdoma skirtinguose laukuose, tačiau išlaikant tokį pat pagal atitinkamos veiklos reikalavimus tvarkomą naudmenų plotą.

Pareiškėjas turi per įsipareigojimų laikotarpį, nuo pirmos paraiškos pateikimo dienos, nesumažinti paraiškoje pagal veiklą nurodytų plotų daugiau kaip 5 procentais.

Taip pat privalu visoje valdoje laikytis Valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų, nurodytų Valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“, ir žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, nurodytų Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-327 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Jei valdoje naudojami profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai, reikia pildyti Augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“, 3 priede nurodytos formos Profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalą. Jis turi būti užpildytas per 24 val. po produkto naudojimo. Agentūros vykdomų patikrų ūkyje metu pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas šį žurnalą privalo pateikti NMA darbuotojui paprašius. Žurnalas turi būti saugomas visą prisiimtų įsipareigojimų laikotarpį ir metus jam pasibaigus bei pateikiamas patikrų metu paprašius NMA darbuotojui. Žurnalas gali būti pildomas ir saugomas elektroninėje laikmenoje;

Kai valdoje naudojamos organinės ir (arba) mineralinės trąšos ir (arba) augalų apsaugos produktai, skirti neprofesionaliajam naudojimui, ūkiai pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, privalo turėti tręšimo planus, nurodytus minėtame apraše, ir juos įgyvendinti. Šiuo metu tai liečia ūkius, kurie organinėmis trąšomis tręšia 50 ha ir daugiau ploto.

Ūkiams, kurie tręšia organinėmis trąšomis ir (arba) žemės ūkio valdoje naudoja mineralines trąšas, ir (arba) tiems, kurie naudoja neprofesionaliajam naudojimui skirtas augalų apsaugos priemones, privalu pildyti Trąšų naudojimo ir augalų apsaugos produktų, skirtų neprofesionaliajam naudojimui, apskaitos žurnalą. Po augalų apsaugos produkto panaudojimo žurnalas turi būti užpildytas per 24 val., o panaudojus mineralines ir (arba) organines trąšas – per 5 darbo dienas. Žurnalas gali būti pildomas ir saugomas elektroninėje laikmenoje visą prisiimtų įsipareigojimų laikotarpį ir metus jam pasibaigus bei pateikiamas patikrų metu Agentūros darbuotojui paprašius.

Jei pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas dalyvauja įgyvendinant priemonės veikloje „Dirvožemio apsauga“, valdoje turi taikyti integruotos augalų apsaugos principus. Pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas turi būti įregistruotas Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Integruotoje augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinėje sistemoje (toliau – IKMIS) ne vėliau kaip iki Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse (toliau – taisyklės) nustatyto paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškų priėmimo (nepavėluotai) termino pabaigos ir, siekdamas valdoje taikyti integruotos augalų apsaugos principus, kiekvienais kalendoriniais paraiškos pateikimo metais naudotis IKMIS.

Pareiškėjas turi pildyti pagal priemonės veiklos sričių nurodytus reikalavimus Atliktų ūkio darbų pagal veiklos sritis žurnalą, pateiktą šių taisyklių 7 priede. Žurnalas turi būti užpildytas per 72 val. po atliktų darbų. Šį žurnalą pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas vykdomų patikrų ūkyje metu privalo pateikti NMA darbuotojui. Žurnalas privalo būti saugomas visą prisiimtų įsipareigojimų laikotarpį ir metus jam pasibaigus. Jis gali būti pildomas ir saugomas elektroninėje laikmenoje.

Taip pat svarbu tvarkyti buhalterinę apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka. Vykdomų patikrų ūkyje metu pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas NMA darbuotojui privalo pateikti buhalterinės apskaitos dokumentus. Jie privalo būti saugomi visą prisiimtų įsipareigojimų laikotarpį ir metus jam pasibaigus.

Vykdydami veiklą „Dirvožemio apsauga“ pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai dar turi pasirinktinai prisiimti vieną ar du įsipareigojimus – auginti ankštinius augalus ir (arba) įsėti daugiamečių žolių įsėlį.

Pirmu atveju kiekvienais metais, ne mažesniame kaip 20 proc. deklaruotame pagal veiklą ariamosios žemės plote pareiškėjai turi auginti ankštinius augalus arba jų mišinį.

„Rizikos“ vandens telkinių teritorijoje ankštiniais augalais arba jų mišiniu užsėtas plotas kiekvienais metais turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. pagal programą deklaruoto ariamosios žemės ploto.

Daugiamečių žolių įsėlį privalu įsėti ne mažesniame kaip 20 proc. pagal veiklą deklaruotame ariamosios žemės plote ir išlaikyti 2 m. tame pačiame lauke nuo įsėjimo metų.

„Rizikos“ vandens telkinių teritorijoje daugiamečių žolių įsėlis turi būti ne mažiau kaip 30 proc. pagal programą deklaruoto ariamosios žemės ploto ir išlaikomas 2 m. tame pačiame lauke nuo įsėjimo metų.

Įsėlį deklaruoti reikia antraisiais įsėjimo metais, kasmet iki spalio 1 d. nušienauti, o antraisiais daugiamečių žolių įsėlio metais, nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 1 d., šį plotą suarti ar kitaip įdirbti. Taip pat įsipareigojama nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių trąšų.

TINKAMŲ PARAMAI GAUTI PAGAL VEIKLĄ „DIRVOŽEMIO APSAUGA“ AUGALŲ SĄRAŠAS

Ankštinių augalai:
Pupos (Vicia faba)

Sojos (Glycine)
Vikiai (Vicia)
Žirniai (Pisum sativum)
Lęšiai (Lens)
Lubinai (Lupinus)
Daugiametės žolės:
Dobilai (Trifolium)

Esparcetai (Onobrychis)
Barkūnai (Melilotus officinalis)
Liucernos (Medicago lupulina)
Gargždeniai (Lotus corniculatus)
Ožiarūčiai (Galega)
Seradelės (Ornithopus)

Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas, norintis gauti paramą pagal priemonės veiklą „Dirvožemio apsauga“, atitinkamų metų Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka turi pateikti paramos paraišką ir deklaruojamus laukus įbraižyti kartu su visais deklaruojamais pasėliais.

Jeigu pareiškėjas pageidauja gauti išmokas ir už veiklą „Dirvožemio apsauga“, ir žalinimo išmoką, ankštinių augalų ir daugiamečių žolių įsėlio plotai sumuojami (pvz., 20 proc. nuo deklaruotos ariamos žemės už veiklą „Dirvožemio apsauga“ ir dar pagal žalinimo reikalavimus azotą kaupiančių augalų plotas). Taip pat už šiuos plotus galima prašyti ir susietosios paramos už baltyminius augalus. Ji mokama, jeigu plotas ne mažesnis nei 0,5 ha.

Dėl darbo su minėta Integruota augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinė sistema programa IKMIS  ir visais su parama susijusiais klausimais kviečiame kreiptis į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurų konsultantus.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

230x350_1

ikmis mokymu baneris

baneris-i-agro

GZPK BANERIS