Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Finansinė paskata kuriantiems ne žemės ūkio verslą kaime

Finansinė paskata kuriantiems ne žemės ūkio verslą kaime

Eglė Tamulytė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Utenos r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė


2018-11-08

© LŽŪKT nuotr.

Nuo šių metų lapkričio 2 d. iki lapkričio 30 d. bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“. Paramos suma vienam projektui – iki 40 000 Eur, finansuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Šiam paraiškų rinkimo etapu skirta 3,4 mln. eurų paramos lėšų.

Pareiškėjus, siekiančius kurti ne žemės ūkio verslą ir norinčius gauti paramą, kviečiame kreiptis į artimiausią Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajono biurą, kur ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai išsamiai susipažins su paramos teikimo schema, veiklos srities taisyklėse numatytais tinkamumo kriterijais ir reikalavimais paramai gauti, įsipareigojimais, kuriuos turėsite vykdyti gavę paramą, užpildys paramos paraišką bei parengs verslo planą.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiais metais pagal šią veiklos sritį turės galimybę teikti paraiškas ir mažesnes investicijas planuojantys pareiškėjai, kuriems verslui įkurti pakaks iki 16 000 Eur paramos. Paraiškas prašantys paramos iki 16 000 Eur galės teikti nuo lapkričio 19 iki gruodžio 21 d. Šiam paraiškų priėmimui skirta 1,6 mln. Eur paramos.

Kas gali kreiptis paramos?

Paramos finansinei paramai gauti gali kreiptis fizinis asmuo, nevykdęs jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2017 m. gegužės 2 d. iki 2018 m. gegužės 2 d., arba naujai įsteigtas (įregistruotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos) privatus juridinis asmuo. Tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys turi atitikti labai mažos įmonės reikalavimus. Pareiškėjo fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta arba pareiškėjo juridinio asmens buveinė turi būti registruota kaimo vietovėje, taip pat kaimo vietovė turi būti ir projekto įgyvendinimo vieta.

Būtina sukurti darbo vietą

Vienas iš svarbiausių pareiškėjo įsipareigojimų – iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos sukurti ne mažiau kaip 1 darbo vietą (etatą) ir išlaikyti ją iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Svarbu prisiminti, jog nauja darbo vieta turi būti tiesiogiai susijusi su vykdoma veikla, kuriai buvo skirta parama, o darbuotojo darbo užmokestis per ataskaitinius metus turi būti ne mažesnis negu 12 minimalių mėnesinių algų. Projektą įgyvendinantis paramos gavėjas iki paskutinio mokėjimo prašymo teikimo dienos turės pateikti naujos darbo vietos sukūrimo įrodymą, kuriais laikomi darbo ar civilinės (paslaugų) sutarties kopija, verslo liudijimas arba individualios veiklos pažyma (priklauso nuo naujos darbo vietos rūšies).

Kam skiriama parama?

Pagal priemonės veiklos sritį parama teikiama ne žemės ūkio veiklai pradėti. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus veiklos srities taisyklėse numatytas neremiamas veiklas: alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, ginklų ir šaudmenų, elektros energijos gamyba ir prekyba jais, didmeninė prekyba, azartinių lošimų ir lažybų organizavimas, finansinių, draudimo, nekilnojamojo turto operacijų, teisinių ir konsultavimo paslaugų teikimas, medžioklės ir su ja susijusios paslaugos, apgyvendinimo, krovininio kelių transporto veikla, už paramos lėšas įgyto turto nuoma, miškininkystė, žuvininkystė, akvakultūra, žemės ūkis ir paslaugų žemės ūkiui teikimo veikla, kai paraišką teikia ūkininkas.

Labai svarbu, jog produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas. Jeigu produktas patenka į Sutarties I priedo sąrašą, tačiau pajamos gaunamos iš paslaugos suteikimo, tokia veikla remiama pagal priemonės veiklos sritį. Tokiu atveju, paramos gavėjo pajamos iš paslaugų teikimo kiekvienais projekto kontrolės metais turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pajamų iš ūkinės komercinės veiklos.

Kokias investicijas galima įsigyti?

Pasinaudodamas parama, pareiškėjas gali įsigyti investicijas, susijusias su numatyta vykdyti veikla:

  • atlikti projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų statinių statybą, rekonstrukciją ar kapitalinį remontą;
  • įsigyti projekto reikmėms skirtos naujos technikos ir įrangos, prie kurios priskiriama ir kompiuterinė bei programinė įranga;
  • sukurti verslo infrastruktūrą projekto įgyvendinimo vietoje;
  • finansuoti bendrąsias išlaidas, tačiau jų dalis negali būti didesnė kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 2 200 Eur.

Projektų atrankos kriterijai

Prieš teikiant paraišką, pareiškėjas turi įsitinkinti, kad atitinka veiklos sritie taisyklėse numatytus tinkamumo kriterijus ir įsipareigojimų. Vienas iš svarbiausių tinkamumo kriterijui prilyginamas reikalavimas – surinkti 45 privalomus minimalius projekto atrankos balus. Jei mažiausio privalomojo balų skaičiaus pareiškėjas nesurenka, paraiškos teikti negali.

Web-lentele

Parengta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2018 metų pateiktoms paraiškoms, Nr. 3D-721.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita