Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Baigtos rinkti paraiškos verslo pradžiai iki 40 tūkst. Eur

Baigtos rinkti paraiškos verslo pradžiai iki 40 tūkst. Eur

Nacionalinė mokėjimo agentūra


2018-12-04
®LŽŪKT
 
Visą lapkritį norintys pradėti verslą kaimo vietovėse teikė paraiškas gauti paramą, siekiančią 40 tūkst. Eur. Pateikiame paraiškų surinkimo rezultatus.
 
Šiuo metu suskaičiuota, kad paraiškų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai paramos suma – iki 40 tūkst. Eur, yra 589. Bendra paraiškose prašoma paramos suma sudaro 22 722 046 Eur.
Primename, kad šiam paraiškų surinkimo etapui buvo skirta 3 400 000 Eur paramos lėšų, tad pareiškėjų prašoma paramos suma daugiau kaip 6 kartus viršija veiklos sričiai skirtąją paramos sumą. Paraiškų gauta itin daug, tad parama bus teikiama atsižvelgiant į paraiškų pirmumo eilę, kuri bus suformuota pagal pareiškėjų atitiktį atrankos kriterijams.
 
Galimi pareiškėjai – fiziniai ir privatūs juridiniai asmenys
 
Primintina, kad paraiškas galėjo teikti fiziniai ir privatūs juridiniai asmenys, įsteigti ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo dienos, registruoti kaimo vietovėje.
Pareiškėjo galima numatyta vykdyti ekonominė veikla turi atitikti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytas veiklas, išskyrus tas, kurios nurodytos įgyvendinimo taisyklėse pateiktame neremtinų veiklų sąraše.
 
Paramos dydis
 
Parama, kuri didžiausia galima vienam paramos gavėjui – 40 000 Eur, bus skirta kaip 100 proc. verslo planui įgyvendinti reikalinga išmoka. Ją numatyta išmokėti dviem dalinėmis išmokomis, o paramos išmokėjimo laikotarpis, bus ne ilgesnis kaip 3 metai nuo verslo plano įgyvendinimo pradžios.
Verslo planą pareiškėjas turės pradėti įgyvendinti ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos – apie verslo plano įgyvendinimo pradžią paramos gavėjas privalo pranešti Nacionalinei mokėjimo agentūrai raštu bei pridėti tai patvirtinančius dokumentus.
 
Tinkamos išlaidos
 
Tinkamomis finansuoti bus pripažintos išlaidos, susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Remiamas projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas, taip pat nauja jų statyba (visus minėtus darbus atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas).
Kitos tinkamos finansuoti išlaidos pagal veiklos sritį – tai: nauja technika ir įranga (speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamai įrangai ar technologiniam procesui valdyti, projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga), verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo ir kt.) bei bendrosios, taip pat ir viešinimo išlaidos – jos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų sumos be PVM, o jų vertė negali viršyti 2 200 Eur.
 
Projektams taikomi atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal KPP veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai, didžiausias galimas balų skaičius vienam pareiškėjui yra 100.
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai:
 1.    Įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti:
 • 2 arba daugiau darbo vietų (etatų) – 20 balų;
 • nuo 1,5 iki 2 (neįskaitytinai) darbo vietų (etatų) – 15 balų;
 • nuo 1,1 iki 1,5 darbo vietos (neįskaitytinai) darbo vietų (etatų) – 10 balų.
 2.    Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje:
 • 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 4 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 15 balų;
 • 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra nuo 2 iki 4 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 10 balų;
 • 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 2 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 5 balai.
3. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo grįžęs į Lietuvos Respubliką iš emigracijos asmuo, iki grįžimo nepertraukiamai deklaravęs išvykimą į kitą (-as) valstybę (-es) ne trumpiau kaip 2 metus – 15 balų.
4. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra gavęs subsidiją būstui kaimo vietovėje įsigyti pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą – 15 balų.
5.  Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:
 • pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne trumpiau kaip 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje – 15 balų;
 • pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio veiklą) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), – ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje – 15 balų.
6. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paraiškos pateikimo dieną yra:
 • iki 29 metų (imtinai) amžiaus – 10 balų;
 • nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus – 5 balai;
 • 54 ir daugiau metų amžiaus – 5 balai.
7.  Pareiškėja (fizinis asmuo) yra moteris arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinė akcininkė, turinti daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra moteris – 5 balai.
8.   Paramos prašoma ekonominei veiklai, skirtai prekių, produktų gamybai (pagal EVRK – C sekcija) – 5 balai.

baneris

mazinu_1

apskaita