Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Dar viena galimybė atsinaujinti ūkio materialinę ir techninę bazę

Dar viena galimybė atsinaujinti ūkio materialinę ir techninę bazę

Sandra Jakštaitė
LŽŪKT Joniškio r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė, teikianti ir ekonomikos paslaugas






2018-12-11

©LŽŪKT

Optimistinis požiūris į ateitį – tinkamai suplanuotos ūkio veiklos prognozės, atsakingai apskaičiuoti finansavimo šaltiniai – pagrindas sėkmingam verslui vykdyti. Kuo anksčiau atsirenkami svarbiausi dalykai, tuo greičiau pajuntami pirmieji sėkmės rezultatai. Tad norintiems investuoti į žemės ūkio produktų gamybą ir pagamintų ar išaugintų valdoje produktų apdorojimą, perdirbimą ir tiekimą rinkai, suteikta dar viena galimybė atsinaujinti ūkio materialinę ir techninę bazę pagal veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“  (numatyta 30mln. Eur paramos lėšų). Paraiškos renkamos iki gruodžio 31 d.

Ketinantys investuoti į statybas bei jai būtiną įrangą, infrastruktūrą valdoje, įsigyti žemės ūkio techniką, išskyrus traktorius ir kombainus, ar įrangą, daugiamečius sodinius, laukiami visuose LŽŪKT rajono biuruose. Ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai įvertins pareiškėjo tinkamumą ir galimybes gauti paramą, supažindins su prisiimamais įsipareigojimais, parengs paraišką ir verslo planą.

Į kokią paramą galite pretenduoti?

Pirmiausia, kiekvienas, nusprendęs kreiptis paramos, privalo suskaičiuoti, kiek investicinės paramos pagal veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ jau yra gavę per 2014–2020 m. Nuo to priklausys, ar neišnaudojote pareiškėjui numatytam laikotarpiui skirtos paramos, kuri siekia 400 000 Eur. Paramos dydis priklauso ir nuo planuojamų investicijų, intensyvumo ir taisyklėse numatytos didžiausios paramos sumos vienam projektui:

 • jei projekte nenumatytos statybos arba statybų vertėsudaro mažiau kaip 50 proc. viso projekto vertės be PVM, galima gauti iki 200 000 Eur paramos;
 • jei statybų vertė projekte sudaro ne mažiau kaip 50 proc. viso projekto vertės be PVM, galite gauti iki 400 000 Eur paramos.

Paramos dydis priklauso ir nuo intensyvumo, kuris susijęs su vykdoma žemės ūkio veikla:

 • jei vykdoma žemės ūkio produktų gamyba, augalininkystės sektorius gali prisitaikyti 40 proc., gyvulininkystės, daržininkystės, sodininkystės, uogininkystės sektoriai – 50 proc., jei pastarieji yra pripažinti ž. ū. kooperatyvai – papildomai 20 proc. intensyvumą;
 • jei vykdoma prekinių ž. ū. produktų (pagamintų / išaugintų valdoje / kooperatyvo narių valdose) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas), perdirbimas, bet kuris sektorius gali gauti 50 proc., papildomai 20 proc. gali gauti, jei pripažinti gyvulininkystės, daržininkystės, sodininkystės, uogininkystės ž. ū. kooperatyvai.

Svarbiausia – atitikti tinkamumo kriterijus ir surinkti minimalius projektų atrankos balus

Norintiems pretenduoti į investicinę paramą, būtina atitikti taisyklėse išvardintus tinkamumo kriterijus. Esminius galite įvertinti tuojau pat:

 • Esate fizinis ar juridinis asmuo, įregistravęs valdą (fizinis asmuo dar ir ūkininko ūkį), ne trumpiau kaip 2 metus nepertraukiamai vykdantis žemės ūkio veiklą ir iš jos gaunantis pajamų;
 • Jūsų valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (VED)  2018-07-01 yra didesnis kaip 8000 Eur;
 • Jūsų pajamos iš žemės ūkio veiklos per 2017 m. ir 2016 m. sudaro ne mažiau kaip 50 %visų veiklos pajamų;
 • Jūsų ūkis atitinka grynojo pelningumo ir skolos rodiklių reikšmes 2016 m. arba 2017 m.

Paraišką gali teikti pareiškėjas, kuris surenka  minimalius (35) projekto atrankos balus: 

 1. Nėra gavęs paramos tam pačiam sektoriui pagal LKP 2014–2020 m. programos veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ ir jai analogišką LKP 2007–2013 m. programos priemonę, suteikiama nuo 5 iki 10 balų.
 2. Įgyvendinamas gyvulininkystės (pienininkystės) projektas, suteikiami 25 balai; gyvulininkystės (kitos šakos), sodininkystės, uogininkystės, daržininkystėsprojektas – suteikiama 20 balų; 
 3. Pareiškėjo VED 2018-07-01 yra mažesnis, suteikiama nuo 5 iki 15 balų;
 4. Prašoma mažesnio paramos intensyvumo. Už kiekvieną sumažintą procentinį punktą suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;
 5. Pareiškėjas yra pripažintas ž. ū. kooperatyvas, pripažinto ž. ū. kooperatyvo, gamintojų grupės, asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos narys, suteikiama nuo 5 iki 10 balų;
 6. Projektas prisideda prie aplinkos taršosmažinimo, suteikiama nuo 5 iki 15 balų;
 7. Jei vykdomaekologinė gamyba arba pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas, arba vykdoma / numatoma vykdyti gyvulininkystės veiklavietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, suteikiama 10 balų.

Paramos išmokėjimo būdai

Pareiškėjai gali pasirinkti, kokį paramos lėšų išmokėjimo būdą taikytis: išlaidų kompensavimo (kai projektas įgyvendinamas nuosavomis ar skolintomis lėšomis) ar sąskaitų apmokėjimo (kai deklaruojamos patirtos, bet dar neapmokėtos išlaidos). Reikia atkreipti dėmesį, jog būtina įvertinti kelis veiksnius:

 • jei investuojama į pieno ūkio fermų ar plokščiadugnių grūdų saugojimo bokštų statybą (investicijoms taikomi fiksuoti įkainiai), gali būti taikomas tik išlaidų kompensavimo būdas;
 • jei investicijoms įsigyti taikomi keli būdai, į vieną mokėjimo prašymą negali būti įtrauktos išlaidos, kurioms apmokėti taikomi skirtingi paramos lėšų išmokėjimo būdai (išskyrus išlaidas, apmokamas pagal fiksuotus įkainius). 
Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.





baneris

mazinu_1

apskaita