Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > AUGALININKYSTĖ > Augalas po didinamuoju stiklu, arba pluoštinių kanapių produktų kontrolė

Augalas po didinamuoju stiklu, arba pluoštinių kanapių produktų kontrolė

Valstybinė augalininkystės tarnyba


2018-12-17

 

Turbūt nesuklysime sakydami, kad vienas žinomiausių augalų, kurio auginimas ir naudojimas Lietuvoje yra labai griežtai kontroliuojamas, – tai pluoštinė kanapė. Pluoštinių kanapių auginimą, naudojimą ir prekybą iš jų pagamintais produktais šalyje reglamentuoja turbūt daugiausiai teisės aktų. Pagrindinis įstatymas, susijęs su pluoštinių kanapių auginimu ir produktų tiekimu rinkai, yra Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymas. Jei ūkio subjektas tiekia rinkai ir daugina pluoštinių kanapių sėjai skirtą sėklą, (per)fasuoja ir (ar) įveža iš kitų šalių, – greta Pluoštinių kanapių įstatymo galioja ir Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymas, o jei kuriama nauja pluoštinių kanapių veislė arba prekiaujama jau sukurta, teisinę apsaugą turinčios veislės sėkla, – ir Lietuvos Respublikos augalų veislių apsaugos įstatymas.

Web-pav1Pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolė ir reikalavimai detaliausiai aprašyti Pluoštinių kanapių įstatyme ir Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos apraše, patvirtintame Žemės ūkio ministro įsakymu. Nuo pat Pluoštinių kanapių įstatymo įsigaliojimo pradžios (2014-01-01) Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) sulaukia daugybės ūkio subjektų klausimų dėl pluoštinių kanapių auginimo, įrašymo į Pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą (toliau – sąrašas) tvarkos ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai reikalavimų. Peržiūrėjus statistinius duomenis paaiškėjo, kad 2014–2015 m. Tarnybos darbuotojai beveik kasdien kalbėjo apie pluoštines kanapes: per metus suteikta vidutiniškai apie 500 konsultacijų žodžiu. Įdirbis davė rezultatų – visuomenei vis daugiau sužinant apie pluoštines kanapes, konsultacijų reikėjo jau mažiau: 2016–2018 m. vidutiniškai suteikta 121 konsultacija raštu ir 251 žodžiu per metus. Nors Tarnybos darbuotojai sulaukia daugybės įvairiausių klausimų, norime priminti, kad Pluoštinių kanapių įstatymu Tarnybai yra pavesta įgyvendinti tik pluoštinių kanapių auginimo priežiūrą, administruoti sąrašą ir kontroliuoti pluoštinių kanapių produktų (žaliavinių ar mirkytų kanapių, šiaudelių, sėjai neskirtų ir sėjai skirtų pluoštinių kanapių sėklų) tiekimą rinkai. Trumpai apie reikalavimus ūkio subjektams, auginantiems pluoštines kanapes ar tiekiantiems rinkai jų produktus, yra skelbiama Tarnybos lankstinuke (čia).

2015 m. buvo parengtas ir Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintas Pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Kontrolės aprašas), kuriame išsamiai aprašyta ūkio subjektų įrašymo į sąrašą / išbraukimo iš jo tvarka, pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai reikalavimai. Pažymime, kad ūkio subjektai į sąrašą įrašomi tik gavus jų prašymą. Kasmet įtraukiami vidutiniškai 55 nauji tiekėjai, dauguma jų (apie 85 proc.) yra fiziniai asmenys. Šiuo metu sąraše yra 233 ūkio subjektai. Informacija apie visus į sąrašą įrašytus asmenis skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje (www.licencijavimas.lt). Tais pačiais metais pradėtos planinės pluoštinių kanapių produktų rinkos patikros. Tai padaryta tikslingai, nes tik 2014 m. legaliai užaugintos pluoštinės kanapės pradėtos tiekti rinkai. Tikrinimai planuojami ir organizuojami atsižvelgiant į ūkio subjektų rizikingumą: visi sąraše esantys ūkio subjektai susiskirstyti į tris grupes (didelis, vidutinis ir mažas rizikingumas) pagal Kontrolės apraše nurodytus kriterijus. Kad ūkio subjektams būtų aiškesnė ir suprantamesnė patikrinimo eiga, buvo parengtos ir Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos klausimynų ir išvadų formos, skelbiamos Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje (čia).

Kiekvienais metais sudaromas ir skelbiamas metinis pluoštinių kanapių produktų tiekėjų patikrinimų planas (toliau – planas), kuriame būna numatyta patikrinti 80 proc. didelio, 30 proc. vidutinio ir 5 proc. mažo rizikingumo tiekėjų visos šalies mastu. Atsižvelgiant į planą ir gautus skundus bei pranešimus, 2015 m. buvo patikrinta 18 ūkio subjektų, 2016 m. – 33, 2017 m. – 21, o 2018 m. – 15. Nuo pat pirmųjų tikrinimų Tarnybos darbuotojai siekia ūkio subjektams geranoriškai priminti reikalavimus tiek auginant pluoštines kanapes, tiek tiekiant rinkai jų produktus.

Web-pav2

2 pav. Pluoštinių kanapių tiekimo rinkai patikrinimai per 2015–2018 m.

Per 2015–2018 m. dėl informacijos apie pluoštinių kanapių produktus nepateikimo, administracinės atsakomybėn patraukti 4 asmenys. Jiems surašyti nutarimai dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, ir skirti įspėjimai. Tik vienam ūkio subjektui buvo nurodyta pasėlį užarti ir nukultą sėklą sunaikinti. Šis nurodymas įvykdytas.

2018-02-06 įsigaliojo ūkio subjektams itin aktualus Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo pakeitimas: vietoje dviejų privalomų pildyti žurnalų formų sukurta viena, taip pat neliko prievolės pildyti nustatytos formos lentelės – pakanka pateikti Įsigytos pluoštinių kanapių sėklos, užsėtų plotų ir derliaus, įsigytų, parduotų bei sunaudotų savo reikmėms produktų registracijos žurnalo kopiją.

Pastaruoju metu žiniasklaidoje dažnai išgirstame apie medicinines kanapes. Primename, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymu bei remiantis Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) išaiškinimu, kanapes, išskyrus Pluoštinių kanapių įstatymu reglamentuojamas pluoštines kanapes (t. y. sėjamųjų kanapių (Cannabis sativa L.) rūšies veislių augalus, kurie gali būti auginami tik pluoštui ir sėkloms arba sodininkystei), Lietuvoje auginti draudžiama. Departamento atstovai pabrėžia (plačiau), kad Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo pakeitimas skirtas įteisinti tik vaistus, kurių sudėtyje yra kanapių, o ne jų auginimą ir platinimą Lietuvoje.


baneris

AgS LT 230x350

ikmis mokymu baneris

apskaita

GZPK BANERIS