Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Įsipareigojimų nesilaikymas gali lemti finansinius nuostolius

Įsipareigojimų nesilaikymas gali lemti finansinius nuostolius

Aistė Anušauskienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Lazdijų r. buhalterinės apskaitos konsultantė Aistė Anušauskienė


2019-01-09

© LŽŪKT nuotr.

Prasidėjus naujiems metams, pareiškėjai, paramos gavėjai, įgyvendinantys investicinius projektus, finansuojamus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, turi įsitinkinti, ar tinkamai įgyvendina paramos paraiškoje numatytus įsipareigojimus, ar pasiekti projekto atrankos kriterijai, ekonominio gyvybingumo ir projekto priežiūros rodikliai. Juk įsipareigojimų nesilaikymas gali neigiamai paveikti ūkininko veiklą ir lemti finansinius nuostolius.

Jei abejojate, ar teisingai vykdote įsipareigojimus, ar pasiekėte rodiklius, jums sunku įvertinti esamą situaciją, trūksta žinių, kviečiame kreiptis į LŽŪKT biuruose ekonomines paslaugas teikiančius konsultantus, kurie pasiruošę padėti.

Kokios sankcijos numatytos?

Už neteisingai įgyvendinamą projektą gali būti taikomos sankcijos, kurios nustatytos Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones taikymo metodikoje (toliau – Metodika). Dokumente numatyta, kad pareiškėjui, paramos gavėjui už padarytus pažeidimus gali būti taikomos paramos dydžio sumažinimo, paramos neskyrimo, reikalavimo grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos sankcijos ar kitos poveikio priemonės. Sankcijų dydžiai nustatyti Metodikoje, todėl ja vadovaudamiesi pareiškėjai, paramos gavėjai, gali patys pasitikrinti, ar už padarytą pažeidimą reikės mokėti finansinę nuobaudą ir, jei reikėtų, apsiskaičiuoti kiek? Tais atvejais, kai Metodikoje nustatytos sankcijos ribos nuo mažiausios iki didžiausios, sankcija skiriama atsižvelgiant į pažeidimo reikšmingumą, mastą, trukmę ir pasikartojimą. Sankcijos gali būti taikomos atsižvelgiant į tai, kuriais kontrolės metais padarytas pažeidimas ar jis padarytas pakartotinai. Jeigu nustatomas daugiau nei vienas Metodikoje nurodytas pažeidimas, sankcijos turi būti sumuojamos, sudedant už kiekvieną pažeidimą apskaičiuotas sankcijas. Sankcija negali būti didesnė už skirtą paramos sumą. Kai nustatoma, kad vienas pareiškėjo, paramos gavėjo ar partnerio padarytas pažeidimas turėjo tiesioginės įtakos kito pažeidimo padarymui, tų pažeidimų sankcijos nesumuojamos, o sankcija taikoma tik už tą pažeidimą, už kurį sankcija yra didžiausia.

Ilgametė patirtis teikiant paslaugas žemdirbiams, besinaudojantiems parama, parodė, kad paramos gavėjai, neįvertindami padėties rimtumo, nesilaiko įsipareigojimų, o to pasekmė – finansinė nuobauda. Todėl norime atkreipti dėmesį į dažniausiai pasitaikančius pažeidimus, kurių galima išvengti. Primename, kad ir įsipareigojimai, ir ekonominio gyvybingumo ar projekto priežiūros rodikliai atskiroms veiklos sritims numatyti skirtingi, todėl paramos gavėjai turi atsižvelgti į konkretų įgyvendinamą projektą.

Ekonominį gyvybingumą apibūdinančių rodiklių reikšmių nesilaikymas. Kai paramos gavėjas įsipareigojo, bet nepasiekė minimalių ekonominį gyvybingumą apibūdinančių rodiklių ribų. Priklausomai nuo įgyvendinimo projekto, reikalaujama pasiekti grynojo pelningumo ir / arba skolos, ir / arba paskolų padengimo rodiklius.

Projekto atrankos kriterijų nesilaikymas. Paramos gavėjas nepasiekia ir (arba) neišlaiko projekto atrankos kriterijų. Priklausomai nuo įgyvendinimo projekto, tai gali būti pajamų iš vykdomos veiklos atitinkamo procento pasiekimas, įsipareigojimas dalyvauti mokymuose, susijusiuose su įgyvendinama veikla ir pan.

Projekto priežiūros rodiklių nepasiekimas. Paramos gavėjas nepasiekia bet kurio paramos paraiškoje ar verslo plane numatyto projekto priežiūros rodiklio. Priklausomai nuo įgyvendinimo projekto, tai gali būti pardavimo pajamos, skolos rodiklis, valdos ekonominis dydis (VED) ir pan.

Visiškas arba dalinis už paramą įsigyto turto neapdraudimas. Paramos gavėjas visiškai ar iš dalies nevykdo paramos sutarties sąlygų ar paramos paraiškoje, veiklos srities taisyklėse nurodytų įsipareigojimų, susijusių su turto, kuriam įsigyti ar sukurti buvo suteikta parama, draudimu. Priklausomai nuo įgyvendinimo projekto, turtas turi būti apdraustas nuo turto priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos arba nuo mokėjimo prašymo, kuriame prašoma kompensuoti įsigytą turtą, pateikimo dienos, iki kontrolės laikotarpio pabaigos.

Neviešinama gauta parama. Paramos gavėjas nevykdo gautos paramos viešinimo. Nepriklausomai nuo paramos sumos projektui, visas paramos lėšomis įsigytas materialusis turtas turi būti viešinamas nuo jo įsigijimo dienos iki kontrolės laikotarpio pabaigos.

Įkeičiamas turtas, kuriam įsigyti buvo suteikta parama, kai Įgyvendinimo taisyklės to neleidžia arba nenumato, taip pat negavus Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – Agentūros) sutikimo. Leidimą įkeisti turtą finansų įmonėms arba kredito įstaigoms Agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie paramos paraiškoje finansų arba kredito įstaigos paskolą įvardijo kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių. Įkeitimas leistinas tik tai įstaigai, kuri suteikė paskolą projektui įgyvendinti.

Sukurtos neteisėtos sąlygos paramai gauti. Kai nustatoma, kad paramos gavėjas, įgyvendindamas projektą arba verslo planą, sukūrė neteisėtas sąlygas gauti paramą.

Nepateiktos privalomos ataskaitos. Paramos gavėjas Agentūrai neteikia privalomų projekto įgyvendinimo ataskaitų: galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos, užbaigto projekto metinės ataskaitos, kaip yra numatyta.

Pirkimo dokumentų nesuderinimas su Agentūra. Paramos gavėjas pirkimo dokumentų nederino su Agentūra iki pirkimo procedūrų pradžios, kai toks reikalavimas yra nustatytas veiklos srities taisyklėse.

Parengta pagal LR ŽŪM 2018 m. kovo 8 d. įsakymą Nr. 3D-141 „Dėl sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita