Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Valstybės pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti

Valstybės pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba


2019-02-05

©LŽŪKT

Vadovaudamasi Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) skelbia kvietimą teikti paraiškas valstybės pagalbai grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti. 2019 m. šiai priemonei įgyvendinti skirta 1 845 000 Eur. Paraiškos ir dokumentai teikiami nuo 2019 m. vasario 1 d. iki kovo 4 d. VMVT teritoriniams padaliniams pagal žemės ūkio ir kaimo valdos registracijos vietą.

Dokumentus galima pateikti asmeniškai, per įgaliotus asmenis, per kurjerius arba registruotomis pašto siuntomis. Pareiškėjai gali būti fiziniai arba juridiniai asmenys – žemės ūkio valdų valdytojai, laikantys mėsinių galvijų, avių ar ožkų bandas ir siekiantys pagerinti laikomų gyvulių bandų genetinę kokybę aukštos veislinės vertės gyvuliais.

Pagal šią priemonę gali būti kompensuojama iki 30 proc. grynaveislių mėsinių galvijų, grynaveislių avių ir ožkų pirkimo kainos., tačiau ne daugiau kaip: už grynaveislių mėsinių galvijų bulių reproduktorių – 1 300 Eur, už grynaveislių mėsinių galvijų telyčią – 1 000 Eur, už grynaveislį aviną reproduktorių – 200 Eur, už grynaveislę avį – 65 Eur, už grynaveislį ožį reproduktorių – 100 Eur, už grynaveislę ožką – 65 Eur.

Įsigyjami galvijai privalo būti įrašyti į atitinkamą veislinių mėsinių galvijų kilmės knygą. Buliai turi būti įrašyti į ne žemesnį kaip kilmės knygos „A“ poskyrį (iš kitų šalių įvežti buliai turi būti įrašyti į aukščiausią kilmės knygos skyrių). Telyčios turi būti nesiveršiavusios ir įrašytos į ne žemesnį kaip kilmės knygos „B“ poskyrį (iš kitų šalių įvežtos telyčios turi būti įrašytos į pagrindinį kilmės knygos skyrių).

Grynaveislės avys turi būti dar neatvedusios pirmosios vados. Ir avys, ir avinai turi būti įvertinti ne žemesne kaip I klase (perkamos iš kitų šalių grynaveislės avys ir avinai turi būti įvertinti tik aukščiausia klase, avinai turi atitikti pirmąją ir antrąją skrepi ligos rezistentiškumo grupę). Grynaveislės ožkos taip pat turi būti iki pirmosios vados. Ožkos ir ožiai turi būti įvertinti ne žemesne kaip elito klase (perkamos iš kitų šalių grynaveislės ožkos ir ožiai turi būti įvertinti tik aukščiausia klase).

Perkami grynaveisliai ūkiniai gyvūnai turi būti suženklinti, kad juos būtų galima atpažinti.

Trūkstant lėšų iš dalies kompensuoti išlaidas už įsigyjamus grynaveislius ūkinius gyvūnus, pirmumas teikiamas pareiškėjams, kurių ūkiniai gyvūnai jau dalyvauja pripažintų veislininkystės institucijų selekcinėse programose ir (arba) kurie vertina bulius pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, ir (arba) kurių laikoma banda turi veislyno statusą, ir (arba) kuriems dar nebuvo skirta pagalba pagal šią priemonę.

Pareiškėjas po paraiškos užregistravimo turi teisę raštu pranešti VMVT apie paraiškos atšaukimą ir pateikti naują paraišką. Pranešus apie paraiškos atšaukimą, VMVT ją išregistruoja ir nutraukia vertinimo procedūrą.

Pareiškėjai, kurie 2018 m. buvo patvirtinti Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu paramos gavėjais, tačiau neįsigijo gyvulių ir negali pateikti pagrindžiančių dokumentų, jog įsigyti negalėjo dėl nuo jų valios nepriklausančių (Taisyklių 40.2 papunktis) priežasčių, netenka teisės teikti paraiškas pagal šią priemonę.

Paraiškos formą galima rasti čia.

Papildomos informacijos apie priemonę galima gauti čia.


baneris

mazinu_1

apskaita