Kviečiame mokytis ir nuotoliniu būdu sistemoje IKMIS (https://www.ikmis.lt/).

STRAIPSNIAI > PARAMA IR VERSLAS > Investuojantiems į ūkio plėtrą

Investuojantiems į ūkio plėtrą

Ligita Nemeikštienė
Lietuvos žemės ūkio onsultavimo tarnybos Šiaulių r. biuro ekonomikos konsultantė


2019-03-06

© LŽŪKT nuotr.

Galbūt ketinate atnaujinti žemės ūkio technikos bazę, įrangą, statytis, rekonstruoti ar remontuoti ūkio pastatus, sutvarkyti infrastruktūrą, įsigyti daugiamečių augalų ar gyvulių? Turite žinoti, kad nuo 2019 metų kovo 1 d. iki balandžio 30 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles. Šio etapo paraiškoms skirta 25 mln. eurų.

Pagal veiklos sritį remiama žemės ūkio produktų gamyba ir prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai. Pareiškėjai, norintys pretenduoti į paramą, turi įsivertinti, ar atitinka taisyklėse numatytus tinkamumo kriterijus, ar sugebės laikytis įsipareigojimų. Taip pat labai svarbu apskaičiuoti, ar pareiškėjas surenka privalomus minimalius 35 projekto atrankos balus, nes kitu atveju paraiškos teikti negalima.

Šiam paraiškų etapui numatyti šie kriterijai:

 1. Nėra gavęs paramos tam pačiam sektoriui pagal LKP 2014–2020 m. programos veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ ir jai analogišką LKP 2007–2013 m. programos priemonę – nuo 5 iki 10 balų.
 2. Įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas – 25 balai.
 3. Pareiškėjo VED 2019-01-01 yra mažesnis (VED 8 000 150 000 Eur) nuo 5 iki 15 balų.
 4. Prašoma mažesnio paramos intensyvumo. Už kiekvieną sumažintą procentinį punktą suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 5. Pareiškėjas yra pripažintas ž. ū. kooperatyvas, pripažinto ž. ū. kooperatyvo, gamintojų grupės, asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos narys – nuo 5 iki 10 balų.
 6. Projektas prisideda prie aplinkos taršosmažinimo (vykdo ekologinę gamybą/ dalyvauja „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“/ investuoja į mėšlo ir srutų tvarkymo įrangą ir techniką/ dalyvaus aplinkosaugos mokymuose)nuo 5 iki 15 balų.
 7. Pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas (ne vyresnis kaip 41 m.) arba pareiškėjas vykdo žemės ūkio veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių – 10 balų.

Šiame etape paraiškos teikiamos supaprastinta tvarka, todėl didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjo projektui negali viršyti 50 000 Eur. Vis tik turėtų atkreipti dėmesį tie, kurie parama pagal šią veiklos sritį per 2014–2020 m. laikotarpį naudojasi ne pirmą kartą – jiems parama šiuo laikotarpiui negali viršyti 400 000, o sutuoktinių ir susijusių įmonių – 800 000 Eur. Numatyta, kad didžiausias paramos intensyvumas negali viršyti 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pranašumą didesniam intensyvumui gauti turi gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorius plėtojantys ūkiai, taip pat jaunieji ūkininkai bei pripažinti žemės ūkio kooperatyvai.

Nusprendę pretenduoti į paramą turėtų žinoti, kad visos projekte numatytos išlaidos turi būti susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla bei atitinkančios pareiškėjo ūkio gamybinį potencialą ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų. Paramos gavėjas projektą įgyvendinti privalo per 24 mėnesių laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, išskyrus kai numatytas įsigyti turtas bus įsigyjamas lizingu. Tuo atveju projekto trukmė negali būti ilgesnė kaip iki 2023 m. birželio 30 dienos.

Pareiškėjas paramos lėšomis gali finansuotis naują žemės ūkio techniką ir žemės ūkio įrangą; technologinius įrenginius; kompiuterinę ir programinę įranga; N, O, SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemones; projekte numatytai veiklai vykdyti būtinų pastatų ir statinių statybą, rekonstravimą ir kapitalinį remontą; naujas statybines medžiagas; infrastruktūrą valdoje; daugiamečių augalų įsigijimą ir jų sodinimo darbus; bendrąsias išlaidas.

Kaip jau minėta, paraiškas teikti ir į paramą pretenduoti gali tik tinkamumo kriterijus atitinkantis, įsipareigojimų nepabūgęs bei bent minimalų prioritetinių atrankos balų skaičių surinkęs pretendentas. Pasitikrinkite:

 • surinkote minimalų – 35 prioritetinių atrankos balų skaičių;
 • esate fizinis ar juridinis asmuo, įregistravęs valdą (fizinis asmuo dar ir ūkininko ūkį), ne trumpiau kaip 12 mėnesių vykdantis ž. ū. veiklą ir iš jos gaunantis pajamų;
 • iš žemės ūkio veiklos per 2018 m. gaunate pajamų, kurios sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų;
 • jūsų veiklos ekonominis dydis (toliau –VED) 2019 m. sausio 1 d. yra didesnis kaip 8000 Eur;
 • jūsų ūkis yra gyvybingas, t. y. atitinka grynojo pelningumo ir skolos rodiklių reikšmes 2017 arba 2018 m.

Jei atitikote prieš tai išvardintus kriterijus ar norite pasikonsultuoti, kviečiame užsukti į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo biurą, kur ekonomikos paslaugas teikiantys konsultantai plačiau susipažins su taisyklėmis, įsipareigojimais, tiksliai apskaičiuos paramos paraiškos atrankos kriterijus, drauge įvertinsite kylančias rizikas. Jei sutiksite bendradarbiauti, konsultantai užpildys paraišką, sukomplektuos dokumentų bylą.

Daugiau apie žemdirbių laukiančias galimybes žiūrėkite vaizdo įraše „Stiprinantiems savo ūkio pozicijas rinkoje – ES parama“

Parengta pagal LR žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 7d. Įsakymu Nr. 3D-70 Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės “Investicijos į materialųjį turtą” veiklos srities “Parama investicijoms į žemės ūkio valdas” supaprastintosios įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2019 metų

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


 VIDEONAUJIENOS

Lietuviško ūkio kokybė: auginkite, gaminkite, prekiaukite (1)
Ūkininkas įkūrė kompleksines paslaugas teikiantį autoservisą

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


GEBA_1

 


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2020 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos