Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > MIŠKININKYSTĖ > DĖMESIO! Miškams veisti didesnės išmokos!

DĖMESIO! Miškams veisti didesnės išmokos!

Vita Ivaškevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos miškininkystės specialistė


2019-09-09

© LŽŪKT nuotr.

Pastarosiomis dienomis Lietuvos miškų ateitis – bene populiariausia tema, visuomenę dalijanti per pusę. Kol vieni pristatinėja, kad Lietuvos miškuose ūkininkaujama tvariai ir svarstoma didinti kirtimų normas, kiti – organizuoja streikus prieš miškų kirtimus ir siūlo griežtinti kirtimų taisykles. Aišku viena, kad visuomenei miškas svarbus tiek ekonomine, tiek ir socialine prasme. Lietuvos miškingam plotui padidinti gali būti naudojama šiuo metu žemės ūkiui nenaudojamos ir netinkamos naudoti žemės. Nuo rugsėjo 2 d. iki spalio 31 d. renkamos paraiškos pagal priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“. Tai jau antrasis paraiškų rinkimo etapas šiais metais.

Remiama veikla – miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka) ir įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka). Taip pat įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama įveisiamo miško išmokos dalis, proporcinga atsodinamų sodmenų kiekiui.

Galimi pareiškėjai:

 • juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise;
 • savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

Mažiausias atrankos balas – 30

 • visi su paramos paraiška pateikti projektai skirti tik miško žėliniais apaugusio ploto priežiūrai, apsaugai ir ugdymui ir (arba) miškui veisti miško žėliniais apaugančiame plote, kuriame reikalingas tik papildomas želdinimas (kai miško žėliniai sklype sudaro 50 proc. ir daugiau reikalingo tankio, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais), – skiriama 20 balų;
 • daugiau nei 50 proc. ploto, kuriame veisiamas miškas, priskiriama prie vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, nustatytų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakyme Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, – skiriama 15 balų;
 • miškas veisiamas žemėje, kurios bent vieno sklypo našumas yra iki 32 balų imtinai – skiriama 15 balų;
 • visi su paramos paraiška pateikti projektai suprojektuoti taip, kad beržai, pušys, eglės ar juodalksniai arba jų kombinacija želdinių sudėtyje sudaro daugiau kaip 80 proc. – skiriama 15 balų;
 • miškas veisiamas savivaldybės teritorijoje, kurios miškingumas yra iki 33,3 proc. – skiriama 10 balų;
 • pareiškėjas, veisiantis mišką jam (arba ir bendraturčiams) nuosavybės teise priklausančioje žemėje, yra: fizinis asmuo – skiriama 15 balų; juridinis asmuo – skiriama 10 balų;
 • veisiamas miškas ribojasi su esamu mišku arba su veisiamu mišku, už kurį skirta parama ir laikomasi numatytų įsipareigojimų pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ arba Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ – skiriami 5 balai;
 • pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško kooperatyvo narys – skiriami 5 balai.

Web-pav1

Miško įveisimo, įveisto miško priežiūros išmokų dydžiai

Vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos apskaičiuojamos kiekvienam projektui atskirai, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties. Miško įveisimo išmoka mokama tik už želdinamą plotą, o miško priežiūros, apsaugos ir miško ugdymo – už veisiamo miško plotą. Veisiant medžių rūšis nenurodytas pateiktoje išmokų lentelėje, taikoma mažiausia miško įveisimo išmoka (1 169 Eur už 1 ha), įveisto miško priežiūros išmoka (150 Eur už 1 ha).

Web-lentele

Atkreipiame dėmesį, ką privalote atlikti iki paraiškos pateikimo:

 • pareiškėjas savo vardu, kaip valdos valdytojas, turi būti įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
 • kai miškas veisiamas ne miško ūkio paskirties žemėje, pareiškėjas iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio skyriaus turi būti gavęs leidimą įveisti mišką ne miško žemėje;
 • pareiškėjas turi turėti miško želdinimo ir žėlimo projektą su vektoriniais erdviniais duomenimis. Projektas privalo būti patvirtintas  VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninio padalinio, kurio veiklos teritorijoje yra žemės plotas, kuriame planuojama veisti mišką, vadovo ar jo įgalioto valstybinio miškų pareigūno;
 • kai žemė, už kurią prašoma paramos, valdoma bendra, daline arba jungtine nuosavybės teise, vienas iš bendraturčių, teikdamas paramos paraišką įveisti mišką, turi pateikti notaro patvirtintą visų kitų bendraturčių sutikimą (įgaliojimą), kuriame išdėstomas sutikimas įveisti mišką jų žemės dalyje;
 • jei miškas veisiamas Natura 2000 teritorijoje, pateikiama išvada/pažyma, išduota saugomos teritorijos direkcijos pagal žemės valdos buvimo vietą, kurioje nurodyta, kad galima veisti mišką Natura 2000 teritorijoje.

Web-pav2

Paraiškų teikimas

Pareiškėjas privalo turėti elektroninę bankininkystę, kuria jungiantis per Elektroninius valdžios vartus patvirtins savo tapatybę svetainėje www.zumis.lt, kurioje teikiamos paraiškos. Kito būdo pateikti paraiškas nėra.

Jei asmuo, teikiantis paraišką nėra žemės sklypo, kuriame bus veisiamas miškas, savininkas, jis turi turėti notaro patvirtinta įgaliojimą teikti paraišką. Portale užpildoma elektroninė paraiškos forma bei turi būti pridėti miško želdinimo ir žėlimo projekto ir jo priedų nuosavybę patvirtinantys dokumentai. Jei pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško kooperatyvo narys. Turi būti pridėtos narystę įrodančių dokumentų ir kitų reikalaujamų dokumentų kopijos.

Web-pav3

Po paraiškos patvirtinimo paramai gauti:

 • pareiškėjas privalo mišką įveisti per tris artimiausius miško želdinimo sezonus nuo paramos paraiškos pateikimo dienos;
 • Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniam paramos administravimo skyriui per 10 darbo dienų nuo miško įveisimo, bet ne vėliau nei iki einamųjų metų, kai buvo įveistas miškas, lapkričio 1 d., pavasario sezoną iki einamųjų metų liepos 1 d., turi pateikti želdinamų medžių rūšių pagrindinius miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatus ar miško dauginamosios medžiagos savininko (pardavėjo) patvirtintas šių sertifikatų kopijas ir želdinamų medžių įsigijimo dokumentus (jei miško sodmenų nepirko, privalo pateikti jų krovinio važtaraštį ar perdavimo–priėmimo aktą);
 • veisiamo miško plotas turi būti pamatuotas, o lūžio kampai pagal projekto brėžinį pažymėti stulpeliais ar aiškiai matomais ženklais;
 • po miško įveisimo artimiausiu tiesioginių išmokų paraiškų teikimo metu (jei tuo metu tiesioginių išmokų paraiškos nepriimamos – artimiausiu tiesioginių išmokų paraiškų teikimo metu) pagal žemės ūkio valdos centro adresą, seniūnijoje ar prisijungęs prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos, o vėliau kasmet, kol teiktina įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka, tiesioginių išmokų paraiškoje pareiškėjas / paramos gavėjas privalo nurodyti, kad vykdo veiklą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės veiklos sritį, ir pateikti žemėlapio fragmentus su juose pažymėtomis įveisiamo miško sklypų ribomis;
 • paramos gavėjas įsipareigoja viešinti paramą, kaip numatyta Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“;

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad aukščiau yra pateikti patys svarbiausi, bet ne visi Jums keliami reikalavimai ir įsipareigojimai, nurodyti  veiklos srities Įgyvendinimo taisyklėse. Taigi, būtinai prieš teikdami paraišką atidžiai susipažinkite su taisyklėmis.

Kreipkitės į ilgametę patirtį turinčius Lietuvos žemės ūkio miškininkystės biuro specialistus, jie įvertins jūsų galimybę gauti paramą, konsultuos, parengs miško želdinimo ir žėlimo projektą, pateiks paraišką, atsakys į pateiktas užklausas, konsultuos projekto įgyvendinimo klausimais ir padės nepasiklysti tarp įsipareigojimų ir reikalavimų.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris-i-agro

bestplanter

medziobirza1 (1)