STRAIPSNIAI > MIŠKININKYSTĖ > Parama modernioms miškų ūkio technologijoms įsigyti

Parama modernioms miškų ūkio technologijoms įsigyti

Greta Rutkauskaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pakruojo r. biuro ekonomikos konsultantė


2019-04-29

© LŽŪKT nuotr.

Nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Paraiškų rinkimo etapui skirta 6, 2 mln. Eur paramos lėšų. Paramos paraiškos, pateiktos kartu su partneriais, nepriimamos.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo rajono LŽŪKT konsultantus, kurie supažindins su taisyklių reikalavimais ir įsipareigojimais, įvertins paraiškos atitiktį projekto atrankos kriterijams ir parengs projektą bei padės jį sėkmingai įgyvendinti. Esant poreikiui, LŽŪKT miškininkystės specialistai parengs miškotvarkos projektą. Juk kiekviena detalė svarbi.

Paraiškas privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės gali teikti pagal vieną ar kelias veiklas:

Pirma veikla: miškų ūkiui modernizuoti, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijoms diegti, paslaugoms miškų sektoriuje teikti.

Antra veikla: minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynams ir krūmynams pertvarkyti.

Trečia veikla: vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektamsrengti ar tikslinti.

Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 100 000 Eur. Jei paramos gavėjai jau yra pasinaudoję parama pagal tą pačią priemonę 2014–2020 m. laikotarpiu, tai bendra paramos suma negali viršyti 200 000 Eur.

Paramos intensyvumas priklauso nuo vykdomos veiklos:

 • finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai vykdomas miškų ūkio modernizavimas; miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas; paslaugų miškų sektoriuje teikimas.
 • finansuojama 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai vykdomas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas; rengiamas arba tikslinamas vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektas.

Norint investuoti į miškininkystės technologijas ir teikti paraišką, būtina atitikti taisyklėse numatytus tinkamumo kriterijus. Pagrindiniai kriterijai:

 • Miškas (miško žemė), į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos ar kitais pagrindais ir (arba) nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui.
 • Pareiškėjas savo vardu, kaip valdos valdytojas, turi būti įregistravęs valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
 • Pareiškėjas (išskyrus savivaldybes) turi būti vykdęs miškų ūkio veiklą ne trumpiau kaip vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo ir ataskaitiniais metais iš šios veiklos gavęsne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio subjekto veiklos pajamų.
 • Jei pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė, metinės pareiškėjo veiklos pajamos iš miškų ūkio veiklos ataskaitiniais metais privalo būti ne mažesnės kaip 12 ataskaitinių metų minimaliųjų mėnesinių algų, nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
 • Tvarkyti buhalterinę apskaitą dvejybine apskaitos sistema.
 • Jei projekte numatyta teikti paslaugas, parama teikiama su sąlyga, kad investicijos teiks naudą daugiau nei vienai miško valdai. Taip pat labai svarbu žinoti, kad kartu su paraiška turi būti pateikiamos preliminarios paslaugų teikimo sutartys visam projekto kontrolės laikotarpiui.

Vis tik, svarbiausias kriterijus – surinkti bent minimalų privalomų 30 balų skaičių, kitu atveju –paraiška neteikiama. Konkurencinį pranašumą turi tas pareiškėjas, kuris surenka didesnį atrankos kriterijų balų skaičių.

Atrankos kriterijai:

 1. Pareiškėjas, privatus miško savininkas arba miško savininkų kooperatyvas, nuosavybės teise valdantis daugiau miško, – nuo 10 iki 20 balų;
 2. Pareiškėjas labai maža įmonė – 10 balų;
 3. Projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 m. amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – 15 balų;
 4. Įgyvendinus projektą, kuriame numatytos investicijos į miškininkystės technologijas, pareiškėjo grynasis pelningumas bus didesnis kaip 4 proc. – 15 balų;
 5. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo – iki 15 balų;
 6. Įgyvendinus projektą, sukurta daugiau naujų darbo vietų: iki 3 (imtinai) – 10 balų; daugiau nei 3 – 20 balų;
 7. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – 5 balai.

Pareiškėjai gali investuoti į išlaidas, kurios numatytos atskirai kiekvienai remiamai veiklai:       

Pirmai veiklai: miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga (motoriniai pjūklai ir krūmapjovės, miško traktoriai sukomplektuoti su savikrovėmis priekabomis, savikrovės priekabos, medvežiai medkirtės ar medžių kirtimo galvutės, mechanizmai miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti, speciali kompiuterinė ir programinė įranga), pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įranga ir technika (mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga, mobilios lentpjūvės, miško traktoriai, sukomplektuoti su dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmais).

Antrai veiklai: nelikvidinės medienos sutvarkymas, dirvos paruošimas, sodmenų įsigijimas, transportavimas, sodinimas; tvoros, įskaitant aptvėrimą, repelentai, įskaitant tepimą, priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimas.

Trečiai veiklai: vidinės miškotvarkos projekto ir/ar miško želdinimo ir žėlinimo projekto, kaip savarankiškos investicijos parengimas ar tikslinimas.

Visoms veikloms – bendrosios projekto išlaidos.

Projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėn. arba 60 mėn., jei numatyta turtą įsigyti išperkamosios nuomos būdu. Paraiškos teikiamos NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams.

Parengta pagal LR ŽŪM 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymą Nr. 3D-659 „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ įgyvendinimo taisyklių suvestinę redakciją nuo 2019 m. kovo 14 d.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


 VIDEONAUJIENOS

Miškasodis: kaip sodinti eglaites
Miško savininkų nuotoliniai mokymai: mokesčiai už parduotą medieną ir nenukirstą mišką

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


 


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos