Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Formos FR0457 pildymo pakeitimai

Formos FR0457 pildymo pakeitimai

Sonata Žukauskienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pasvalio r. buhalterinės apskaitos konsultantė


2019-06-18

 © LŽŪKT nuotr.

Fiziniai asmenys, besiverčiantys individualia veikla, prie leidžiamų atskaitymų norintys priskirti išlaidas (tokias išlaidas, kaip ilgalaikio turto nusidėvėjimas, eksploatavimas, remontas, rekonstravimas ir kt.), susijusias su pajamų uždirbimu, atskaityti ilgalaikio turto pirkimo PVM, privalo Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) pateikti užpildytą (VMI prie FM viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 372 ,,Dėl individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracijos FR0457 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“nauja redakcija nuo 2019-05-23 Nr. VA-43, 2019-05-22) patvirtintos FR0457 formos deklaraciją. Pranešimas FR0457 pateikiamas kiekvieną kartą prieš pradedant naudoti kitą (anksčiau nedeklaruotą) ilgalaikį turtą.

Pagal naujas taisykles formą FR0457 reikės pateikti VMI dar ir tokiais atvejais, kai:

  • veikloje pasikeičia naudojamo ilgalaikio turto procentinė dalis;
  • įgyjama ar perleidžiama priskirto ilgalaikio turto dalis;
  • nebenaudojamas, nebeskaičiuojamas nusidėvėjimas arba atvirkščiai;
  • fizinis asmuo, kuris buvo pranešęs apie ilgalaikio turto naudojimą individualioje veikloje, t. y. pateikęs FR0457 formą, nustatyta tvarka nutraukia vykdomą individualią veiklą. Tokiu atveju jis turi pateikti FR0457 formą, kurioje turi nurodyti viso turto, kuris buvo priskirtas individualiai veiklai, naudojimo pabaigą

Jeigu formoje FR0457 taisomos užpildymo klaidos, ji turi būti pateikiama iš naujo.

Kai fizinis asmuo perima veiklą kaip kompleksą iš kito fizinio asmens (pavyzdžiui, mirus ūkininkui, šeimos narys paveldi ūkį), formos FR0457 PVM tikslais dėl perimto ilgalaikio turto, kuris bus ir toliau naudojamas fizinio asmens veikloje, pateikti nereikia.

Pavyzdžiai:

  1. Gyventojas 2016-10-01 įsigijo ilgalaikio turto, pateikė VMI FR0457 formą ir pranešė, kad individualioje veikloje naudoja ilgalaikį turtą, kuriam skaičiuoja nusidėvėjimą (amortizaciją).Pasikeitus aplinkybėms, gyventojas nusprendžia, jog priskirtam ilgalaikiam turtui nebeskaičiuos nusidėvėjimo (amortizacijos) nuo 2019-01-01. Tokiu atveju gyventojas turi naujai pateikti FR0457 formą, kurioje nurodys to ilgalaikio turto naudojimo pabaigą, t. y. 2019-01-01. Tačiau, jeigu gyventojas norės priskirti šio nebenudėvimo (nebeamortizuojamo) ilgalaikio turto eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo išlaidas leidžiamiems atskaitymams, gyventojas turės naujoje eilutėje analogiškai užpildyti FR0457 formos 4–8 laukelius, o 12 laukelyje nurodyti to ilgalaikio turto naudojimo pradžios datą, kuri turi sutapti su to ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo pabaigos data, t. y. 2019-01-01.
  1. Gyventojas 2018-03-11 įsigijo ilgalaikio turto ir pateikė VMI FR0457 formą apie šio ilgalaikio turto naudojimą individualioje veikloje, tačiau nusidėvėjimo (amortizacijos) neskaičiavo. Gyventojas nuo 2019-02-01 nori pradėti skaičiuoti šio ilgalaikio turto nusidėvėjimą (amortizaciją). Tokiu atveju, gyventojas turi naujai pateikti FR0457 formą, kurioje turi nurodyti to nenudėvimo (neamortizuojamo) ilgalaikio turto naudojimo pabaigos datą, t. y. 2019-02-01, ir naujoje eilutėje analogiškai užpildyti FR0457 formos 4–8 laukelius, o 12 laukelyje turi nurodyti to ilgalaikio turto naudojimo pradžios datą – 2019-02-01.

Dar viena FR0457 formos taisyklių pildymo naujovė – deklaruojant automobilius (tiek lengvuosius, tiek krovininius) ir/arba priekabas / puspriekabes, reikės nurodyti jų identifikavimo numerius (VIN numeris). Jeigu priekaba (puspriekabė) neturi VIN numerio, nurodomas priekabos (puspriekabės) valstybinis numeris. Iki šiol buvo reikalaujama nurodyti tik nekilnojamojo turto unikalų numerį.

Šaltinis: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas Nr. VA-43, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-22, i. k. 2019-08082; Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 372 „Dėl Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai FR0457 formos ir jos papildomo lapo FR0457P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5