Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Pakeistos pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisyklės

Pakeistos pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisyklės

Sandra Girulytė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Jurbarko r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2019-06-26

© LŽŪKT nuotr. 

Pernai, gruodžio 22 dieną, LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-372 buvo pakeistos pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisyklės. Vadovaujantis jomis, apskaita rengiama 2019 metų ir vėlesnių finansinių metų ataskaitas. Nuo 2019 metų finansinė atskaitomybė rengiama vadovaujantis naujomis taisyklėmis. Su pakeitimu buvo priimti keli esminiai pakeitimai.

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklėse reglamentuojama pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos tvarka ir finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo ir pateikimo tvarka. Šias taisykles turi taikyti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys: viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos, sodininkų bendrijos, politinės partijos ir kiti pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Šių taisyklių netaiko pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, kurie buhalterinę apskaitą tvarko ir metinę ataskaitą rengia pagal Supaprastintos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašą.

Taisyklės papildytos bendrosios apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo nuostatomis

Vadovaujantis naujomis papildytomis taisyklėmis, atkreipiamas didesnis dėmesys į apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo teisingumą. Finansinės ataskaitos turi būti sudarytos taip, kad teisingai parodytų pelno nesiekiančio juridinio asmens turtą, nuosavą kapitalą, finansavimo sumas, įsipareigojimus , pajamas ir sąnaudas.

Atskirai išskirtos turto ir atsargų grupės

Taisyklių III skyrius skirtas turto apskaitai. Šis skyrius sudarytas iš 4 skirsnių:

 • Nematerialiojo turto apskaita;
 • Ilgalaikio materialiojo turto apskaita;
 • Finansinio turto apskaita;
 • Atsargų apskaita.

Taip pat detalizuotos kitos tiesiogiai prie nematerialiojo ir materialiojo turto įsigijimo savikainos priskiriamos išlaidos.

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, kurią sudaro už šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma, įskaitant muitus ir kitus negrąžinamus mokesčius. Prie turto įsigijimo savikainos taip pat priskiriamos kitos tiesiogiai su nematerialiojo turto įsigijimu ir paruošimu naudoti susijusios išlaidos. Nematerialiojo turto savikainai priskiriamos kitos išlaidos:

 • atlygis už teisines paslaugas;
 • išmokos darbuotojams, trečioms šalims ir panašios išlaidos, atsirandančios dėl šio turto parengimo naudoti;
 • testavimo, skirto nustatyti, ar nematerialusis turtas tinkamai veikia, išlaidos.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą sudaro:

 • už turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma (ar kitokio sunaudoto turto vertė) atėmus grąžinamo pridėtinės vertės mokesčio sumą;
 • atvežimo išlaidos;
 • muitai, akcizai ir kiti negrąžinami mokesčiai;
 • projektavimo darbų išlaidos;
 • sumontavimo išlaidos;
 • instaliavimo išlaidos;
 • parengimo naudoti išlaidos;
 • remonto, atlikto iki turto naudojimo pradžios, išlaidos;
 • išbandymo išlaidos;
 • infrastruktūros ir turto registravimo išlaidos;
 • žemės sklypo ir statybos aikštelės paruošimo išlaidos;
 • kitos, tiesiogiai su turto įsigijimu susijusios, išlaidos.

Pakeista nuosavo kapitalo struktūra

Nuo 2019 metų pelno nesiekiančio juridinio asmens nuosavo kapitalo sudėtis priklauso nuo jo teisinės formos. Pelno nesiekiančio juridinio asmens nuosavą kapitalą, atsižvelgiant į šio asmens teisinę formą, gali sudaryti:

 • dalininkų kapitalas (visų pelno nesiekiančio juridinio asmens dalyvių piniginių ir nepiniginių įnašų vertė);
 • rezervai (tam tikriems pelno nesiekiančio juridinio asmens dalyvių numatytiems tikslams skirtas pelnas, kurio naudojimas laikinai ribotas);
 • neliečiamasis kapitalas (šio kapitalo padidėjimo suma priklauso nuo skiriamų lėšų šaltinio, tuomet apskaitoje registruojama sukaupto veiklos rezultato ir (arba) paramos sumažėjimo suma);
 • sukauptas veiklos rezultatas (ataskaitinių metų rezultato, parodyto ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje, ir ankstesnių ataskaitinių laikotarpių veiklos rezultatų suma).

Praplėstas finansavimo šaltinių sąrašas

Pelno nesiekiančio juridinio asmens finansavimo sumų šaltiniai gali būti:

 • tikslinis finansavimas (iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, kitų šaltinių);
 • juridinių ir fizinių asmenų parama;
 • nario mokesčiai;
 • bendrijų narių tiksliniai įnašai ir įmokos;
 • kitas finansavimas.

Atskirai išdėstyti apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir apskaitos klaidų taisymo principai

Pelno nesiekiančiam juridiniam asmeniui pradėjus taikyti kitą apskaitos metodą ar taisyklę, nauja apskaitos politika taikoma perspektyviai, tai yra nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios, kuriuo nuspręsta keisti apskaitos politiką, ir vėliau. Praėjusių laikotarpių duomenys nekoreguojami. Apskaitos politikos keitimo pavyzdžiai:

 • atsargų įvertinimo metodo keitimas;
 • turto vertinimo metodo keitimas;
 • nusidėvėjimo skaičiavimo būdo keitimas.

Apskaitos politika keičiama, kai keičiasi pasirinktų taikyti apskaitos standartų nuostatos arba siekiant teisingiau atskleisti pelno nesiekiančio juridinio asmens finansinę būklę ir veiklos rezultatus. Pakeitus apskaitinius įverčius, naujas apskaitinis įvertis taikomas nuo kito mėnesio po sprendimo dėl pakeitimo priėmimo dienos. Apskaitinio įverčio pavyzdžiai:

 • ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (nematerialiojo turto amortizacijos) laikotarpio keitimas;
 • ilgalaikio materialiojo turto minimalios vertės keitimas.

Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Visos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Klaidų taisymas apskaitoje registruojamas ir finansinėse ataskaitose rodomas taip:

 • jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;
 • jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tiesiogiai ankstesnių metų veiklos rezultatų sąskaitoje ir ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje nerodomas.

Finansinių ataskaitų rinkinio pakeitimai

Finansinių ataskaitų rinkinyje balansą keičia finansinės būklės ataskaita. Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

 • Finansinės būklės ataskaita;
 • Veiklos rezultatų ataskaita;
 • Aiškinamasis raštas.

Patvirtinta, kad finansinių ataskaitų pavadinimai gali būti kitokie, jeigu kitokius pavadinimus nustato pelno nesiekiančių juridinių asmenų veiklą reglamentuojantys įstatymai. Taip pat atnaujintos finansinės būklės ir veiklos rezultatų formos. Ataskaitos sutrumpintos, nebeliko subsąskaitų, tik pagrindinės sąskaitų grupės. Tokiu būdu palengvinamas finansinių ataskaitų pildymas.

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisyklės papildytos naujomis pavyzdinėmis ataskaitų formomis apie gautą ir suteiktą paramą:

 • Per ataskaitinį laikotarpį gauta parama;
 • Gautos paramos pasikeitimas, įskaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį;
 • Per ataskaitinį laikotarpį suteikta labdara ir parama;
 • Tikslinio finansavimo sumų pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Taip pat atnaujintas pelno nesiekiančių juridinių asmenų sąskaitų planas. Pavyzdinis sąskaitų planas papildytas naujomis subsąskaitomis, kai kurių sąskaitų nebeliko arba buvo pakeistos kitomis.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5