Kviečiame mokytis ir nuotoliniu būdu sistemoje IKMIS (https://www.ikmis.lt/).

STRAIPSNIAI > PARAMA IR VERSLAS > Bendradarbiauti skatinami smulkios veiklos vykdytojai

Bendradarbiauti skatinami smulkios veiklos vykdytojai

Vaida Čepienė
Vyriausioji verslo ekonomikos specialistė


2019-09-30

 

Smulkios veiklos vykdytojai, ketinantys bendradarbiauti tarpusavyje organizuodami bendrus darbo procesus, dalindamiesi įrenginiais ir ištekliais, vykdydami bendrą ūkinę, komercinę ar aplinkosauginę veiklą, gali kreiptis paramos. Nuo rugsėjo 2 d. iki spalio 31 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“. Paraiškų surinkimo etapui skirta 3,4 mln. eurų.

Pareiškėjus ir partnerius, siekiančius bendradarbiauti ir norinčius gauti paramą, kviečiame kreiptis į arčiausiai esantį Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajono biurą, kur ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai išsamiai susipažins su priemonės paramos teikimo schema, taisyklėse numatytais tinkamumo kriterijais ir reikalavimais paramai gauti, įsipareigojimais, kuriuos reikės vykdyti gavus paramą, užpildys paramos paraišką bei parengs verslo planą. Juolab, kad bus galima finansuotis bendrąsias išlaidas, tokias kaip konsultantų konsultacijas, verslo planų rengimą ir kt.

Būtinas bent vienas partneris, kuris užsiima ta pačia veikla

Nusprendę teikti paraišką turėtų žinoti, kad ją privaloma pateikti bent su vienu partneriu, kuris užsiima ta pačia veikla. Pareiškėjais ir partneriais turi būti kaimo vietovėse veikiantys tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, kurie gali veikti kaip:

 • smulkieji ūkiai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4000 Eur ir ne didesnis kaip 15000 Eur. Ūkininkai privalo savo vardu būti įregistravę ūkininko ūkį ir valdą LR teisės aktų nustatyta tvarka;
 • smulkieji miško valdytojai, kurių miško valda ne didesnė kaip 20 ha. Miško valdytojai privalo savo vardu būti įregistravę valdą LR teisės aktų nustatyta tvarka;
 • labai mažos įmonės, kurios veikia ne trumpiau kaip dvejus metus. Labai mažos įmonės privalo ne tik veiklą vykdyti kaimo vietovėje, bet ir būti registruotos kaime;
 • fiziniai asmenys, kaimo gyventojai, ne jaunesni kaip 18 m., vykdantys komercinę veiklą pagal individualios veiklos pažymą ir (arba) verslo liudijimą.

Bendradarbiavimą skatinančioje priemonėje tiek pareiškėjui, tiek partneriui (-iams) taikomos tos pačios tinkamumo gauti paramą sąlygos, reikalavimai ir įsipareigojimai. O užtikrinti partnerių atsakomybes, prievoles bei skaidrų bendradarbiavimą vykdant bendrą ūkinę – komercinę veiklą, būtina pasirašyti Jungtinę veiklos sutartį, kuri įteisina geros partnerystės praktikos taisyklių laikymąsi.

Minimalus privalomųjų projekto atrankos balų skaičius – 40

Prieš teikiant paraišką, projekto dalyviai turi įsitinkinti, kad atitinka taisyklėse numatytus tinkamumo kriterijus ir ar sugebės laikytis įsipareigojimų. Tačiau vienas iš svarbiausių tinkamumo kriterijui prilyginamas reikalavimas – surinkti ne mažiau kaip 40 privalomų projekto atrankos balų. Jei privalomojo mažiausio balų skaičiaus nesurenka visi projektą teikiantys pareiškėjai, paraiškos teikti negalima.

Taisyklėse numatyti šie projektų suteikiami atrankos kriterijai:

1. Projekto dalyvių skaičius:

 • 5 ir daugiau – 30 balų;
 • nuo 3 iki 4 – 20 balų.

2. Projekte dalyvaujančių subjektų dydis.

2.1. Smulkiųjų ūkių ekonominio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte, vidurkis:

 • nuo 4 000 Eur iki 4 999 Eur – 15 balų;
 • nuo 5 000 Eur iki 6 999 Eur – 10 balų.

2.2. Smulkiųjų miško valdytojų miško valdų dydžio vidurkis:

 • nuo 1 ha iki 3 ha įskaitytinai – 15 balų;
 • nuo 3 ha iki 7 ha – 10 balų.

2.3. Labai mažų įmonių ir (ar) fizinių asmenų vykdomos veiklos trukmės vidurkis:

 • daugiau nei 5 metai – 15 balų;
 • nuo 3 iki 5 metų įskaitytinai – 10 balų.

3. Projektas, susijęs su bent vieno iš sektorių (gyvulininkystės, sodininkystės ir daržininkystės, uogininkystė, miškų ūkio, kaimo turizmas) plėtra, ir jei, įgyvendinus projektą, iki pat kontrolės laikotarpio pabaigos visų projekto dalyvių pajamos iš numatyto sektoriaus veiklos sudarys ne mažiau kaip 50 % visų kiekvieno projekto dalyvio veiklos pajamų, – 25 balai.

4. Projektas susijęs su klimato kaita ir su aplinkosaugos veikla (dirvožemio derlingumas ir biologinis aktyvumas išlaikomas ir didinamas taikant daugiametę sėjomainą bei tręšiant tik mėšlu ir kt. organinėmis medžiagomis, nenaudojamos mineralinės trąšos, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekių mažinimas, saugomų teritorijų apsauga, miško išteklių, bioįvairovės išsaugojimas ir kt.), – 10 balų.

5. Įgyvendinus projektą ir iki pat kontrolės laikotarpio pabaigos:

 • kiekvieno smulkiojo ūkininko VED padidės daugiau nei 20 proc. – 20 balų;
 • kiekvieno smulkiojo miško valdytojo pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau nei 20 proc. – 20 balų;
 • kiekvienos labai mažos įmonės pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau nei 20 proc. – 20 balų;
 • kiekvieno fizinio asmens pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau nei 20 proc. – 20 balų.

Parama investicijoms, susijusioms su bendra projekto veikla

Projekto dalyviams numatyta parama vienam projektui negali viršyti 90 tūkst. Eur, o 2014–2020 m. laikotarpiu – 200 tūkst. Eur. Projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms taikomas 60 proc. intensyvumas, tuo atveju, kai smulkieji ūkiai bendradarbiauja gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriuose, taikomas 70 proc., o bendrosioms, einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms – 100 proc. paramos intensyvumas.

Projekto dalyviai, galės įsigyti naujos žemės ūkio technikos ir įrangos, naujų technologinių įrenginių, technikos (išskyrus lengvuosius automobilius) ir įrangos, kompiuterinės ir programinės įrangos, skirtų projekto reikmėms bei naujų N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonių, skirtų bendriems darbo procesams vykdyti. Taip pat galima kompensuotis numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių naujų pastatų ir (ar) statinių statybai, rekonstrukcijai ar kapitaliniam remontui (įskaitant statybines medžiagas) skirtas išlaidas, taip pat kurti verslo infrastruktūrą projekto įgyvendinimo vietoje (privažiavimo prie sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitas su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidas). Miškininkams suteikta galimybė įsigyti naujos miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technikos, išskyrus medienos vežimo keliais techniką.

Parama skirta ir einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms padengti – susitikimų organizavimui (patalpų nuomos, fizinių  ir juridinių asmenų atstovų kelionės išlaidos LR teritorijoje (kuro pirkimo ir (ar) visuomeninio transporto išlaidos), kanceliarinių prekių įsigijimo ir maitinimo išlaidos). Tiesa, šios išlaidos be PVM negali sudaryti daugiau kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be PVM.

Pareiškėjai taip pat gali finansuotis bendrąsias išlaidas: konsultantų konsultacijas, verslo planų rengimą, viešinimo išlaidas ir kt. Šių išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be PVM ir didesnė kaip 1800 Eur, išskyrus atvejį, kai projekte numatyti statybos, pastatų atnaujinimo (modernizavimo), rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar infrastruktūros įrengimo darbai, tuomet finansuojama šių išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 3000 Eur.

Atkreiptinas dėmesys, kad partnerystė negali būti sudaroma su paties pareiškėjo įsteigtu juridiniu asmeniu, taip pat juridiniu asmeniu, kuriame pareiškėjas yra akcininkas, vadovas, valdybos narys ir pan. Projekte dalyvaujantys partneriai negali būti tarpusavyje susiję, o svarbiausia – projekto įgyvendinimo laikotarpiu partneriai negali būti keičiami ir (arba) nutraukti Jungtinės veiklos sutarties, kurioje turi būti aprašyti susitarimai dėl sukurtų rezultatų, nupirkto ar sukurto turto ir atliktų darbų nuosavybės teisių. Viso projekto metu partneriai turi besąlygiškai bendradarbiauti. Būtina akcentuoti, kad partneriai tiesiogiai paramos lėšų negauna, paramos gavėjas su partneriais atsiskaito taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

Parengta pagal 2019 m. liepos 9 d. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2019 metų, Nr. 3D-414.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


 VIDEONAUJIENOS

Lietuviško ūkio kokybė: auginkite, gaminkite, prekiaukite (1)
Ūkininkas įkūrė kompleksines paslaugas teikiantį autoservisą

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


GEBA_1

 


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2020 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos