Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Subsidijos darbo užmokesčiui

Subsidijos darbo užmokesčiui

Diana Arlikevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Biržų r. buhalterinės apskaitos konsultantė


2019-09-16

 

Darbdaviai, tarp jų ir ūkininkai, vis dažniau susiduria su naujų darbuotojų paieška ir įdarbinimu. Šiuo klausimu gali pagelbėti Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Ji darbo ieškantiems žmonėms gali padėti greičiau įsidarbinti, prireikus įgyti reikiamų gebėjimų ir sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje, o darbdaviams – rasti tinkamų darbuotojų. Be to, darbdavys, ieškantis darbuotojo per Užimtumo tarnybą ir norintis jį įdarbinti savo įmonėje ar ūkyje, gali pasinaudoti subsidijomis darbo užmokesčiui.

Užimtumo tarnyba teikia informaciją ir konsultuoja darbdavius klausimais:

 • Laisvų darbo vietų registravimas ir skelbimas Užimtumo tarnybos svetainėje;
 • Darbuotojų paieška ir atranka, atsižvelgiant į darbuotojams keliamus reikalavimus;
 • Darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų subsidijavimas;
 • Verslo plėtros finansavimo galimybės;
 • Darbuotojų rengimo galimybės.

Galima pasinaudoti šiomis subsidijomis

Darbdavys, ieškantis darbuotojo per Užimtumo tarnybą ir norintis jį įdarbinti savo įmonėje ar ūkyje, gali pasinaudoti subsidijomis darbo užmokesčiui. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatomis už įdarbintus asmenis.

 • 75 procentai apskaičiuotų lėšų subsidija taikoma įdarbinant darbingo amžiaus neįgaliuosius, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis; suteiktas pabėgėlio statusas arba papildoma ar laikinoji apsauga.
 • 60 procentų apskaičiuotų lėšų subsidija taikoma įdarbinant darbingo amžiaus neįgaliuosius, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo arba vidutinis neįgalumo lygis.
 • 50 procentų apskaičiuotų lėšų subsidija taikoma įdarbinant darbingo amžiaus neįgaliuosius, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo arba lengvas neįgalumo lygis; bedarbius, kurie nėra įsigiję jokios profesinės kvalifikacijos; bedarbius iki 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai ir ilgalaikius bedarbius nuo 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12 mėnesių; vyresnius kaip 50 metų ir iki 29 metų bedarbius; asmenis, turinčius teisę į papildomas užimtumo garantijas.

Įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones (įdarbinimas subsidijuojant ir darbo įgūdžių įgijimo rėmimas), darbdaviams, įdarbinusiems Užimtumo tarnybos siūlytus asmenis, mokama subsidija darbo užmokesčiui, nurodytam asmeniui darbo sutartyje ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis negali viršyti 1,55 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžio.

Jei įdarbinamas atlikęs privalomąją karo tarnybą karo prievolininkas, gali būti skirta subsidija šio asmens darbo užmokesčio išlaidoms iš dalies kompensuoti. Subsidija už karo prievolininkus skiriama darbdaviams:

 • įdarbinusiems karo prievolininkus, atlikusius nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą;
 • karo prievolininkui grįžus dirbti į buvusią darbovietę po nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo.

Subsidijos mokėjimo dydis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 41 str. 2 d., negali viršyti 1,17 Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžio.

Karo prievolininkas turi būti įdarbintas arba sugrįžti į darbą per 3 mėnesius nuo nuolatinės privalomosios pradinės tarnybos atlikimo datos.

Subsidijos mokėjimas

Iki 6 mėnesių, kai darbo sutartis sudaroma su:

 • bedarbiais, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;
 • nekvalifikuotais bedarbiais, kurie nėra įgiję jokio profesinės kvalifikacijos;
 • ilgalaikiais bedarbiais iki 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, ir ilgalaikiais bedarbiais nuo 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos;
 • vyresniais kaip 50 metų bedarbiais;
 • bedarbiais iki 29 metų;
 • asmenimis, turinčiais teisę į papildomas užimtumo garantijas.

Iki 24 mėnesių, kai darbo sutartis sudaroma su:

 • bedarbiais, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
 • asmenims, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas arba papildoma laikinoji apsauga.

Neterminuota per visą darbo laikotarpį, kai sutartis sudaroma su darbingo amžiaus neįgaliaisiais, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis.

Karo prievolininkui subsidija mokama 6 mėnesius nuo karo prievolininko įdarbinimo arba sugrįžimo į darbą dienos.

Reikalingi dokumentai

Darbdavys, norėdamas pasinaudoti subsidija, Užimtumo tarnybai turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Pasiūlymą dėl įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo.
 2. Pasiūlymą dėl darbo įgūdžių įsigijimo rėmimo įgyvendinimo.
 3. Pažymą apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 str. 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams.

Darbdavys, norėdamas pasinaudoti subsidija karo prievolininko darbo užmokesčiui, Užimtumo tarnybai turi pateikti tokius dokumentus:

 1. Prašymą skirti subsidiją.
 2. Darbo sutarties, sudarytos su įdarbintu karo prievolininku, kopiją.
 3. Pažymą apie įdarbinto karo prievolininko dirbtą darbo dieną, apskaičiuotą ir išmokėtą jam darbo užmokestį, taip pat apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo išmokas.
 4. Pirmą kartą dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, pasibaigus pirmam kalendoriniam mėnesiui po karo prievolininko įdarbinimo arba grįžimo į darbą.
 5. Už likusį laikotarpį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kiekvieno mėnesio pabaigos.

Užimtumo tarnyba per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo priima sprendimą dėl subsidijos mokėjimo / nemokėjimo / pateiktų dokumentų patikslinimo. Pasirašius įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartis, darbdavys įsipareigoja:

 • Įdarbinti iš Užimtumo tarnybos siunčiamą asmenį.
 • Per 3 darbo dienas po darbo sutarties sudarymo dienos pateikti Užimtumo tarnybai vadovo parašu ir anspaudu patvirtintos darbo sutarties kopiją.
 • Užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas.
 • Išmokėti įdarbintam asmeniui darbo sutartyje nurodytu laiku nustatytą darbo užmokestį ir laiku sumokėti nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo išmokas VSD fondui.
 • Mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, pateikti Užimtumo tarnybai su įdarbinto asmens darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus.
 • Per 3 darbo dienas pranešti Užimtumo tarnybai apie darbo sutarties nutraukimą.
 • Pateikti Užimtumo tarnybai jos pašomą informaciją bei dokumentus, susijusius su įdarbinimo subsidijuojant organizavimu, ir sudaryti sąlygas patikrinti įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimą.

Daugiau sužinoti apie remiamojo įdarbinimo priemones ir darbo užmokesčio subsidijavimą galite atvykę į Užimtumo tarnybų rajonų skyrius, susisiekę bendruoju konsultacijų numeriu 1883 ar el. paštu info@uzt.lt.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5