Kviečiame mokytis ir nuotoliniu būdu sistemoje IKMIS (https://www.ikmis.lt/).

STRAIPSNIAI > PARAMA IR VERSLAS > Remiamas ne žemės ūkio verslas kaime

Remiamas ne žemės ūkio verslas kaime

Nijolė Stanevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Skuodo rajono biuro ekonomikos konsultant


2019-12-04

© LŽŪKT nuotr.

Siekiantys įkurti ir plėtoti ne žemės ūkio verslą kaime dar visą gruodį gali teikti paraiškas paramai gauti pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ ir įsigyti verslui reikalingų investicijų. Skirta paramos suma siekia 7 mln. eurų.

Pareiškėjus, siekiančius kurti ne žemės ūkio verslą ir norinčius gauti paramą, kviečiame kreiptis į artimiausią Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajono biurą, kur ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai išsamiai susipažins su paramos teikimo schema, veiklos srities taisyklėse numatytais tinkamumo kriterijais ir reikalavimais paramai gauti, įsipareigojimais, kuriuos turėsite vykdyti gavę paramą, užpildys paramos paraišką bei parengs verslo planą.

Šia veiklos sritimi siekiama skatinti socialinę įtrauktį, mažinti skurdą ir skatinti ekonominę plėtrą kaimo vietovėse, todėl skatinamas veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.

Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus veiklas, kurios pagal taisykles nėra remiamos, todėl prieš pasirenkant verslo kryptį būtina susipažinti su neriamomis veiklomis. Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.

Jei kuriamas verslas, kuriame numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas. Jeigu produktas patenka į sutarties I priedo sąrašą, tačiau pajamos gaunamos iš paslaugos suteikimo, tokia veikla remiama pagal priemonės veiklos sritį. Tokiu atveju, labai svarbu, kad pajamos iš paslaugų teikimo paskutiniais verslo plano įgyvendinimo metais sudarytų ne mažiau kaip 50 proc. visų pajamų iš ūkinės komercinės veiklos.

Paramos verslui kaime kurti gali kreiptis:

  • fizinis asmuo, nevykdęs jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2018 m. gegužės 4 d. iki 2019 m. gegužės 4 d. arba per nurodytą laikotarpį vykdęs ją mažiau kaip 30 kalendorinių dienų;
  • juridinis asmuo, kuris yra įregistruotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos.

Labai svarbu, kad pareiškėjo – fizinio asmens – nuolatinė gyvenamoji vieta būtų deklaruota kaimo vietovėje, o juridinio asmens – buveinė registruota kaimo vietovėje.

Parama mokama išmokant išmoką

Vienam projektui didžiausias išmokos dydis – 17 220 Eur, išmokamas dviem dalimis: pirmoji (50 proc.) mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o likusi dalis (50 proc.) mokama tuo atveju, jeigu verslo planas tinkamai įgyvendinamas. Paramos lėšomis kuriantieji verslą gali įsigyti investicijas, kurios būtinos verslo planui įgyvendinti ir ekonominei veiklai vykdyti bei kurios tiesiogiai susijusios su remiama ekonomine veikla ir yra ne mažesnės negu prašoma paramos suma.

Projektų atrankos kriterijai

Prieš teikdamas paraišką, pareiškėjas turi įsitinkinti, kad atitinka veiklos srities taisyklėse numatytus tinkamumo kriterijus ir ar sugebės įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus. Taip pat labai svarbu, kad pareiškėjas įvertintų savo tinkamumą projektų atrankos kriterijams ir apskaičiuotų, ar gali surinkti 45 privalomus minimalius projekto atrankos balus. Jei mažiausio privalomojo balų skaičiaus pareiškėjas nesurenka, paraiškos teikti negali.

Numatyti šie atrankos kriterijai:

1. Iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti ne mažiau kaip vieną nesezoninę darbo vietą – 25 balai.

2. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis yra aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje (pagal 2018 m. duomenis Lietuvos vidutinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų (8,5 proc.)). Atrankos balai nesuteikiami, jeigu projekte numatyta teikti tik mobiliąsias paslaugas. Kai nedarbo lygis:

2.1. 4 ir daugiau procentinių punktų didesnis už 2018 m. vidurkį – 15 balų;
2.2. nuo 2 iki 4 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už 2018 m. vidurkį – 10 balų;
2.3. iki 2 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už 2018 m. vidurkį – 5 balai.

3. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paraiškos pateikimo grįžęs į Lietuvą iš emigracijos asmuo, iki grįžimo nepertraukiamai deklaravęs išvykimą į kitą (-as) valstybę (-es) ne trumpiau kaip 2 metus – 15 balų.

4. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra gavęs subsidiją būstui kaimo vietovėje įsigyti pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą – 5 balai.

5. Pareiškėjas yra ne trumpiau kaip paskutinius 1 m. iki paraiškos pateikimo dienos kaimo vietovėje veikiantis subjektas ir kaimo vietovėje veiks iki kontrolės pabaigos:

5.1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne trumpiau kaip paskutinius 1 m. deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje – 15 balų.
5.2. Pareiškėjas (juridinis asmuo) – jo pagrindinis akcininkas (turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų) arba pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas (jei neturi ir negali turėti akcininkų), ne trumpiau negu 1 m. deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje – 15 balų.

6. Pareiškėjas (fizinis asmuo) / pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas (pagrindinis akcininkas – turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, ž. ū. bendrovės pajų. Akcininkų neturinčio ir negalinčio turėti juridinio asmens atveju – vadovas) paraiškos pateikimo dieną yra:

6.1. iki 29 metų (imtinai) amžiaus – 10 balų.
6.2. nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus – 5 balai.
6.3. 54 ir daugiau metų amžiaus – 5 balai.

7. Pareiškėjas (fizinis asmuo) / pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas (pagrindinis akcininkas – turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, ž. ū. bendrovės pajų. Akcininkų neturinčio ir negalinčio turėti juridinio asmens atveju – vadovas), paraiškos pateikimo metu yra negalią turintisasmuo – 10 balų.

8. Pareiškėja yra moterisarba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinė akcininkė (pagrindinė akcininkė – turinti daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, ž. ū. bendrovės pajų. Akcininkų neturinčio ir negalinčio turėti juridinio asmens atveju – vadovė) yra moteris– 5 balai.

www.agroakademija.lt rekomenduoja žiūrėti

Ūkininkas įkūrė kompleksines paslaugas teikiantį autoservisą

Mamos ir dukros tandemas: natūralūs grožio produktai ir gamtos išsaugojimas

Parengta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2018 metų pateiktoms paraiškoms, 2018-10-25, Nr. 3D-773.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


 VIDEONAUJIENOS

Lietuviško ūkio kokybė: auginkite, gaminkite, prekiaukite (1)
Ūkininkas įkūrė kompleksines paslaugas teikiantį autoservisą

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


GEBA_1

 


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2020 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos