STRAIPSNIAI > APSKAITA IR MOKESČIAI > Ūkininkų buhalterinės apskaitos pokyčiai nuo 2020 m.

Ūkininkų buhalterinės apskaitos pokyčiai nuo 2020 m.

Vilma Čereškaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vyresnioji ūkio apskaitos specialistė


2019-12-23

© LŽŪKT nuotr.

Žemės ūkio ministro įsakymu  2018 m. balandžio 25 d. Nr. 3D-264 pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo taikant dvejybinio įrašo būdą rekomendacijos. Pagal patvirtintas Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo taikant dvejybinio įrašo būdą rekomendacijas turi būti tvarkoma 2020 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių finansinių metų apskaita ir sudaromos 2020 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinės ataskaitos. Tačiau rekomendacijos gali būti taikomos ir sudarant ankstesnių laikotarpių finansines ataskaitas (pradedant nuo 2018 metų). Straipsnyje aptarsime svarbiausius pasikeitimus.

Senose rekomendacijose biologinį turtą bei visus iš biologinio turto gautus žemės ūkio produktus buvo siūloma vertinti vienu iš būdų: įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba tikrąja verte, atėmus pardavimo išlaidas. Naujose rekomendacijose ši nuostata nesikaičia, tik daugiamečiams sodiniams paliekamas vienas vertinimo būdas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys nepasikeitė, jį, kaip ir anksčiau, sudaro Balansas, Pelno (nuostolių) ataskaita, Pinigų srautų ataskaita ir Aiškinamasis raštas. Keitėsi pačių ataskaitų straipsniai. Vienų straipsnių buvo atsisakyta, kitais straipsniais ataskaitos papildytos. Dėl finansinių atskaitų straipsnių pokyčių, pakeistas ir Pavyzdinis ūkio sąskaitų planas. Kalbant apie pavyzdinį sąskaitų planą, reikėtų atkreikti dėmesį į tai, kad didžiosios daugumos sąskaitų numeriai yra pasikeitę ir nebesutampa su prieš tai buvusiu sąskaitų planu, atsirado naujų sąskaitų. Taip pat buvo pakeisti kai kurių sąskaitų pavadinimai, pvz., prieš tai buvo 400 Paskolos, nuo šiol 422 Skolos kredito įstaigoms ir pan.

Balansas

Pirmiausiai pakalbėkime apie Balanso turto dalį. Nauja tai, kad ilgalaikio materialaus turto dalyje atsirado naujas straipsnis Sumokėti avansai. Šiame straipsnyje turi būti pateikiama informacija apie sumokėtus avansus už planuojamą įsigyti ilgalaikį materialųjį turtą (kuris apskaitomas 120–125 sąskaitose). Kadangi balanso eilutė nauja, pavyzdiniame sąskaitų plane yra nauja sąskaita, skirta šiai eilutei užpildyti, t. y. 126 Sumokėti avansai už ilgalaikį materialųjį turtą sąskaita. Daugiau pasikeitimų ilgalaikiame nematerialiajame ir materialiajame turte nėra.

Naujojoje balanso formoje ilgalaikio turto dalyje atsirado naujas straipsnis Kitas ilgalaikis turtas, kuris pakeitė prieš tai buvusį straipsnį Biologinis turtas. Straipsnis Kitas ilgalaikis turtas išskirstytas į  Biologinį turtą, kurį sudaro Daugiamečiai sodiniai ir Produktyvieji ir kiti gyvūnai ir Kitą turtą. O balanso trumpalaikio turto dalyje atsirado naujas straipsnis Biologinis turtas, kurį sudaro: Auginami, penimi ir kiti gyvūnai bei Pasėliai. Čia ir yra vienas iš pagrindinių pasikeitimų balanse. Gyvūnai nuo šiol bus skirstomi į kitą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą. Sąskaitų plane išskirtos dvi naujos sąskaitos tokiam turtui apskaityti,  t. y. 172 sąskaita Produktyvieji, darbiniai ir kiti gyvūnai ir 2050 sąskaita Auginami, penimi ir kiti gyvūnai. Rekomendacijose pateikti paaiškinimai, kada gyvūnai priskiriami kitam ilgalaikiam, o kada trumpalaikiam turtui:

  • Kitam ilgalaikiam turtui  priskiriami produktyvieji, veisliniai gyvūnai, karvės žindenės, darbiniai gyvūnai ir kiti gyvūnai, kurie naudojami žemės ūkio veikloje ilgiau nei vienus metus ar vieną veiklos ciklą. Šiam turtui priskiriami suaugę gyvūnai, kurie gali duoti produktus, būti naudojami reprodukcijai ar darbui. Produktyviųjų gyvūnų grupėje jie apskaitomi kai, pvz., telyčia atsiveda pirmą veršelį, paršavedė – pirmą paršelių vadą, gyvūnai reproduktoriai pradedami naudoti kergimui ir pan.
  • Trumpalaikiam turtui priskiriami auginami, penimi ir kiti gyvūnai, kurie naudojami žemės ūkio veikloje arba auginami veislei ar pagrindinei bandai papildyti, ir kitų gyvūnų (paukščių, bičių šeimų, žvėrelių, žuvų ir kt.), naudojamų žemės ūkio veikloje, apskaitai.         

Nors gyvūnai priskiriami kitam ilgalaikiam turtui, jiems nusidėvėjimas yra neskaičiuojamas.

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dalyjenauja tai, kad skolos tiekėjams nuo šiol bus parodomos dviejuose balanso straipsniuose: Po vienerių metų mokėtinų sumų ir kitų ilgalaikių įsipareigojimų ir Per vienerius metus mokėtinų sumų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų. Senoje balanso formoje skolos tiekėjams buvo rodomos prie per vienerius metus mokėtinų sumų. Kadangi tai naujas balanso straipsnis, pavyzdiniame sąskaitų plane atsirado nauja sąskaita – 424 Skolos tiekėjams. Šiame straipsnyje parodysime skolas už prekes ir paslaugas, už kurias atsiskaityti ūkininkas įsipareigoja vėliau nei per 12 mėnesių.

Naujoje balanso formoje yra visai nauji straipsniai, kurie neturi atitikmenų prieš tai buvusioje balanso formoje. Turto dalyje atsirado straipsnis C Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos. Jis skirtas ūkio ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų uždirbtų pajamų parodymui. Ir straipsnis G Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos, kuris skirtas sukauptų patirtų sąnaudų už ūkio gautas tęstines paslaugas, už kurias sumokėti įsipareigojama ateinančiais laikotarpiais ir pajamų už tęstines paslaugas, kurių ūkis dar nesuteikė, bet kurias užsakovai jau sumokėjo, parodymui.

Pelno (nuostolių) ataskaita

Tai labiausiai pasikeitusi ataskaita. Joje nelikę senųjų straipsnių, tokių kaip: Bendroji produkcija (kuri apsiskaičiuodavo sudedant pardavimo pajamas, pagamintos produkcijos, nebaigtos gamybos ir gyvūnų bei kito biologinio turto pokyčius, ūkio reikmėms suvartotos produkcijos, asmeninėms reikmėms suvartotos produkcijos, gyvulių bei kitų gyvūnų straipsnių sumas ir atimant biologinio turto pirkimus), Kintamos ir pastovios sąnaudos, Bendrasis gamybinis pelnas (nuostoliai). Kadangi buvo pakeisti pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniai, sąskaitų plane atsirado nereikalingų sąskaitų, nes tokios informacijos nebereikia kaupti pasikeitus finansinių ataskaitų formoms. Panaikintos sąskaitos: 56 Produkcijos ir gyvūnų suvartojimas ūkio ir asmeninėms reikmėms, 67 Biologinio turto pirkimai. Taip pat atsisakyta sąskaitų 61 Kintamosios sąnaudos ir 62 Pastoviosios sąnaudos. Aišku, kad sąskaitų planas yra pavyzdinis ir, jei ūkis nori kaupti tokio pobūdžio informaciją, kuri reikalinga vidiniams ūkio poreikiams, jis gali savo ūkio sąskaitų planą pasikoreguoti ir tokią informaciją kaupti.

Naujoje ataskaitos formoje bus apskaičiuojamas rodiklis Pagrindinės (tipinės) veiklos pelnas ar nuostoliai: iš bendrojo pelno (nuostolių) atimsime pardavimo ir bendrąsias ūkio sąnaudas.

  • Rodiklis bendrasis pelnas (nuostoliai) bus apskaičiuojamas  prie pardavimo pajamų pridėjus dotacijas, susijusias su pajamomis, atėmus pardavimo savikainą ir pridėjus arba atėmus biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos įkainojimo tikrąja verte rezultatą. Straipsnį Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos įkainojimo tikrąja verte rezultatas pildys tik tie ūkiai, kurie biologinį turtą (išskyrus daugiamečius sodinius) ir iš jo gautą žemės ūkio produkciją  vertins tikrąja verte, atėmus pardavimo išlaidas.
  • Pardavimo sąnaudos – tai sąnaudos skirtos produkcijai ir gyvūnams parduoti. Šiame straipsnyje rodysime tokias sąnaudas kaip prekybos patalpų ar įrangos nusidėvėjimas, nuoma, eksploatavimo sąnaudos, pagamintų prekių sandėliavimo sąnaudos, prekybos darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos, prekių ir paslaugų reklamos sąnaudos ir pan.

Bendrosios ūkio sąnaudos – tai visam ūkiui bendros sąnaudos, kurių negalima priskirti atskiroms ūkio veiklos sritims.

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitoje pasikeitimų beveik nėra, tik keli nauji straipsniai. Balanse atsiradus naujiems straipsniams – Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamas bei Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamas – tokie patys straipsniai atsirado ir šioje ataskaitoje.

Paskolų suteikimas ir Paskolų grąžinimas – nauji straipsniai. Šiuose straipsniuose parodomas paskolų tretiesiems asmenims suteikimas ir grąžinimas. Naujame sąskaitų plane yra nauja sąskaita šioms paskoloms apskaityti 2440 Suteiktos paskolos sąskaita.

Taip pat naujas straipsnis Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


 VIDEONAUJIENOS

Ilgalaikio turto pardavimas: parduosime su PVM ar be?
Pridėtinės vertės mokesčio naujovės

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


 

uadt

 

baneris_5


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2020 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos