STRAIPSNIAI > APSKAITA IR MOKESČIAI > 2020: minimalus darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai

2020: minimalus darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai

Vida Gailiūnienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Radviliškio r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė


2020-01-08

© LŽŪKT nuotr.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus valandinis atlygis siekia 3,72 Eur, minimali mėnesinė alga – 607 Eur, vidutinis darbo užmokestis – 1241,40 Eur. Keičiantis minimaliai mėnesinei algai, keičiasi ir įmokų dydžiai į privalomąjį sveikatos draudimą (PSD) ir valstybinį socialinį draudimą (VSD), taip pat komandiruočių į užsienį dienpinigių skaičiavimas.

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos

PSD įmokos skaičiuojamos nuo minimalios mėnesinės algos. Minimalus mėnesinis PSD įmokų dydis – 2,33 %(kai EDV lygus 2 arba mažesnis): 14,14 Eur (607 Eur x 2,33 proc.).

Minimalus mėnesinis PSD įmokų dydis – 6,98 % (kai EDV didesnis nei 2): 42,37 Eur (607 Eur x 6,98 proc.).

Minimalus metinis PSD įmokos dydis:

 • 508,44 Eur (607 Eur x 6,98 proc. x 12 mėn.);
 • 169,68 Eur (607 Eur x 2,33 proc. x 12 mėn.).

Maksimalus metinis PSD dydis (deklaruojantys pajamas ir yra GPM mokėtojai): 3725,94 Eur (1241,40 x 43 (VDU) x 6,98 %).

Jeigu pasibaigus metams deklaruosite individualios žemės ūkio veiklos pajamas ir jūsų metinė PSD įmoka bus apskaičiuojama nuo 90 proc. apmokestinamųjų pajamų iš žemės ūkio veiklos (neatėmus mokėtinų įmokų) sumos, tačiau ji negalės viršyti nustatytos praėjusių metų vidutinių darbo užmokesčių 43 (VDU) sumos (VDU 2020 m. – 1241,40Eur, t. y. 43 x 1241,40 = 53380,20 Eur).

PSD įmokų sumokėjimo terminai

Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos turi būti sumokamos iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Šių įmokų neprivalote mokėti, jeigu tą mėnesį jau esate draudžiamas sveikatos draudimu, pvz., dirbate pagal darbo sutartį, gaunate senatvės pensiją.

Valstybinio socialinio draudimo įmokos

Minimalus mėnesinis VSD įmokų dydis 76,00 Eur (607 Eur x 12,52 proc.). Minimalūs VSD įmokų tarifai, jei kaupiate pensijai papildomai: 

 • 88,74 Eur (607 Eur x 14,62 proc.), jei kaupiate 2,1 proc. įmoka;
 • 94,21 Eur (607 Eur x 15,52 proc.), jei kaupiate su 3,0 proc. įmoka.

Jeigu pasibaigus metams deklaruosite individualios žemės ūkio veiklos pajamas ir jūsų metinė VSD įmoka bus apskaičiuojama nuo 90 proc. apmokestinamųjų pajamų iš žemės ūkio veiklos (neatėmus mokėtinų įmokų) sumos, tačiau ji negalės viršyti nustatytos praėjusių metų 43 (VDU) sumos, kuri 2020 m. – 53380,20 Eur.

Maksimalūs metiniai VSD įmokų dydžiai (ūkininkų, kurie nėra GPM mokėtojai ir nedeklaruoja pajamų):

 • 911,96 Eur (607 Eur x 12 mėn. x 12,52 proc.);
 • 1064,92 Eur (607 Eur 12 mėn. x 14,62 proc.), jei kaupiate 2,1 proc.;
 • 1130,48 Eur (607 Eur x 12 mėn.x 15,52 proc.), jei kaupiate 3,0 proc.

Maksimalūs metiniai VSD įmokų dydžiai (ūkininkų GPM mokėtojų, deklaruojančių pajamas):

 • 6683,20 Eur (1241,40 Eur x 43 (VDU) x 12,52 proc.)
 • 7804,19 Eur (1241,40 Eur x 43 (VDU) x 14,62 proc.), jei kaupiate pensijai 2,1 proc.
 • 8284,61 Eur (1241,40 Eur x 43(VDU) x 15,52 proc.), jei kaupiate 3,0 proc.

VSD įmokų sumokėjimo terminai

Valstybinio socialinio draudimo įmokas galima mokėti avansu. Avansu apskaičiuotos socialinio draudimo įmokos kartą per mėnesį, tačiau ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Svarbu:

 • jeigu ūkininko ūkis per ataskaitinius metus dirbo nuostolingai, VSD įmokų galima nemokėti.
 • Ūkininkams pageidaujant, kad darbo stažas pensijai būtų garantuotas, VSD įmokos turi būti mokamos nuo sumos, nemažesnės nei MMA.

VSD ir PSD įmokų galite nemokėti, jeigu:

 • yra pirma jūsų savarankiška veikla nuo 2018-01-01;
 • paskirta socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;
 • gaunate šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gaunate socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • esate laisvės atėmimo vietose arba jums Baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka teismo nuosprendžiu yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • sukakus socialinio draudimo senatvės pensijos amžiui pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą.

Komandiruotės į užsienį ir dienpinigiai

Pakeistas LRV 2003-01-28 nutarimas Nr. 99, kuris nustato GPM ir „Sodros“ įmokomis neapmokestinamų dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimą.

Viena iš sąlygų, kuri leidžia neapmokestinti užsienio komandiruočių dienpinigių, yra komandiruojamo darbuotojo atlyginimas: nuo 2020-01-01 atlyginimas turės būti ne mažesnis kaip MMA, padauginta iš koeficiento 1,65, arba valandinis atlygis turės būti ne mažesnis kaip MVA, padaugintas iš koeficiento.

 • MMA (607 Eur) padaugintas iš koeficiento 1,65 (iki pakeitimo MMA (555 Eur) x iš koeficiento 1,3)

arba

 • MVA (3,72 Eur) padaugintas iš koeficiento 1,65 (iki pakeitimo MVA (3,39 Eur) x iš koeficiento 1,3).

Nuo 2020 m. sausio 1 d. GPM neapmokestinama visa nustatyto dydžio dienpinigių suma, jeigu:

 • darbuotojo darbo užmokestis yra lygus arba didesnis už 1001,55 Eur (iki 2019 m. gruodžio 31 d. – 721,15 Eur);
 • darbuotojui taikomas valandinis tarifinis atlygis yra lygus arba didesnis už 6,14 Eur (iki 2019 m. gruodžio 31 d. – 4,41 Eur).

Tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis arba valandinis tarifinis atlygis yra mažesnis už aukščiau nurodytus dydžius, GPM neapmokestinamų dienpinigių suma yra ribojama. GPM ir „Sodros“ įmokomis apmokestinami ne visi dienpinigiai, o tik tiek, kurie viršija 50 proc. darbuotojo atlyginimo. 

Taip pat nuo 2020 m. sausio 1 d. komandiruotės į užsienį metu (kaip vieneto) vadovo arba individualios įmonės savininko, tikrojo ūkinės bendrijos nario ar mažosios bendrijos nario, kai šioje individualioje įmonėje, ūkinėje bendrijoje ar mažojoje bendrijoje nėra vadovo, dienpinigių norma negalės būti didinama 100 % (taikoma apskaičiuojant 2020 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną).

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


 VIDEONAUJIENOS

Ilgalaikio turto pardavimas: parduosime su PVM ar be?
Pridėtinės vertės mokesčio naujovės

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


 

uadt

 

baneris_5


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2020 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos