Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Kreipkitės dėl paramos asbestiniams stogams keisti

Kreipkitės dėl paramos asbestiniams stogams keisti

LŽŪKT informacija


2020-02-26

© LŽŪKT nuotr.

Žemės ūkio ministerija informuoja, kad kaimų gyventojai, norintys pakeisti asbestinius namų stogus, nuo kovo 2 d. iki balandžio 29 d. galės teikti paraiškas Europos Sąjungos paramai gauti. Planuojančius teikti paraiškas, kviečiame kreiptis į LŽŪKT rajonų biurų ekonomikos konsultantus.

Šiemet pareiškėjams, planuojantiems pasinaudoti parama perdengti stogą, numatyta išskirstyti 3 642 082 Eur paramos. Vienam paramos gavėjui galima paramos suma – iki 2 000 Eur su PVM, kompensuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti (naujos medžiagos (stogo danga ir stogo dangai su (tinkančiomis) statybinėms medžiagomis (tvirtinimo elementai, lietloviai, lietvamzdžiai, sniego užtvarai, apskardinimo profiliai, kopėčios įlipti ant stogo ir kt.) stogui uždengti, asbestinio šiferio utilizacijos išlaidos (asbesto nuėmimo paslauga), transportavimo į utilizacijos vietą išlaidos (kuro sąnaudos.

Paramos skyrimo sąlygos

Parama bus skiriama Lietuvos kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų asbestinės stogo dangos pakeitimui. Namas, kurio stogo dangą planuojama keisti, turi priklausyti fiziniam asmeniui. Parama bus skiriama tik jei visas namo stogas dengtas asbestine danga, taip pat – turi būti keičiamas visas namo stogas.

Fizinis asmuo, pretenduojantis į paramą, savo gyvenamąją vietą turi būti deklaravęs kaimo vietovėje ir tame name, kurio stogo dangos keitimui prašo paramos. Svarbu – parama negalės būti teikiama, jei namas priklauso sodo bendrijai arba yra kurorto vietovėje.

Namas taip pat turi būti savivaldybėje, kuri iki sprendimo skirti paramą priėmimo dienos įgyvendina Asbesto šalinimo veiksmų plano įgyvendinimo priemones ir (arba) turi patvirtintą asbesto turinčių gaminių šalinimo programą, parengtą vykdant Asbesto šalinimo programą.

Paramos gali kreiptis tiek vienbučio, tiek dvibučio ar daugiabučio namo gyventojai. Visais atvejais būtina iki paraiškos pateikimo gauti iš kitų nekilnojamojo turto savininkų sutikimą teikti paraišką. Kai keičiama dvibučio (daugiabučio) namo stogo danga – dar ir sudaryti su kitais nekilnojamojo turto savininkais projektui įgyvendinti skirtą jungtinės veiklos sutartį.

Teikdami paraišką pareiškėjai turi įsipareigoti, jog iki projekto kontrolės pabaigos, t. y. 5 metus nuo paskutinio paramos išmokėjimo dienos, liks namo, kurio stogas keičiamas, savininkais.

Su paraiška NMA turi būti pateikta Asbesto turinčių gaminių kiekio apskaičiavimo ataskaitos, parengtos pagal Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašą, kopija arba kito savivaldybės administracijos išduoto ir patvirtinto dokumento, kuriame pagrindžiamas stogo su asbestine danga plotas, kopija.

Kitas svarbus reikalavimas paramos gavėjams – pakeitus asbestinę stogo dangą likviduoti asbesto turinčių gaminių atliekas, susidariusias keičiant stogą. Teikiant mokėjimo prašymą NMA turi būti pateikta pažyma iš įmonės, tvarkančios asbesto atliekas, apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą. Informaciją apie įmones, tvarkančias asbesto atliekas, galima rasti Atliekų tvarkytojų valstybės registre adresu https://atvr.aplinka.lt/.

Namo savininkas privalo projektą įgyvendinti per 12 mėnesių nuo NMA sprendimo skirti paramą dienos.

Drausti turto projekto įgyvendinimo ir jo kontrolės laikotarpiui projekto vykdytojas neprivalo, tačiau, jeigu stogo danga bus sugadinta ar sunaikinta, ją pareiškėjas turi atstatyti savo lėšomis.

Stogo dangos įkainiai

Asbestinių atliekų šalinimo paslaugos finansuojamos, jei nuo 1 m2 stogo ploto bus pašalinta 11 kg asbestinio šiferio ir 1,04 kg kitų asbesto elementų (jei jų yra), o NMA bus pateikta asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaita arba kitas savivaldybės administracijos išduotas ir patvirtintas dokumentas, kuriame pagrindžiamas stogo su asbestine danga plotas.

Paramos lėšomis kompensuojamos išlaidos stogo dangai ir statybinėms medžiagoms, būtinoms stogo dangai pakeisti.

Suplanuotų išlaidų, kurioms Įgyvendinimo taisyklėse nustatyti fiksuotieji įkainiai (be PVM), vertė apskaičiuojama tik pagal 2020 m. perskaičiuotus fiksuotuosius įkainius, nustatytus UAB „Ernst & Young Baltic“ pagal KPP veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ tinkamų finansuoti išlaidų standartinių fiksuotųjų įkainių reikšmių ir jų skaitinių reikšmių nustatymo atnaujintoje metodikos ataskaitoje.

Įgyvendinimo taisyklėse nustatyti 6 fiksuoti įkainiai stogų dangai ir (ar) stogų dangai ir statybinėms medžiagoms, taip pat nustatytas įkainis transportavimo paslaugai (kuro sąnaudoms) iki šalinimo vietos.

Keleto rūšių stogo dangoms ir (ar) stogo dangoms ir statybinėms medžiagoms įkainius nustato NMA – jie nurodyti NMA svetainėje, skiltyje  „Parama asbestinių stogų dangos keitimas“ (2020 m.)“ esančioje lentelėje „Įkainiai“.

Investicijos, viršijančios Įgyvendinimo taisyklėse nustatytus fiksuotuosius įkainius ir Agentūros nustatytas kainas, nekompensuojamos.

Jei paramos gavėjas numatė stogą dengti danga, kurios priemonės įgyvendinimo taisyklėse ir NMA nustatytuose įkainiuose nėra, jis, teikdamas paraišką, turi pateikti tris komercinius pasiūlymus dėl kitos stogo dangos.

Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal KPP veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai, ir sudaroma paraiškų pirmumo eilė. Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai:
 
1. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą:
  • nuo 0,5 iki 1 metų – suteikiama 10 balų;
  • nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 20 balų;
  • ilgiau kaip 2 metus – suteikiama 30 balų.
2. Investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris:
  • turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis);
  • yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas);
  • yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją;
  • suteikiama 10 balų.
3. Pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (vaikai gyvena su pareiškėju) – suteikiama 20 balų.
 
4. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje:
  • nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 10 balų;
  • nuo 2 iki 3 metų – suteikiama 20 balų;
  • ilgiau kaip 3 metus – suteikiama 30 balų.
5. Pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų (gyvenantį (-čių) kartu su pareiškėju) – suteikiama 10 balų.
Didžiausias galimas paramos paraiškų atrankos balų skaičius – 100 balų, privalomas mažiausias balų skaičius – 30 balų. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
 
Paraiškos – ir per ŽŪMIS
 
Paraiškos gauti paramą pakeisti visą gyvenamojo namo asbestinę stogo dangą kita bus renkamos NMA teritoriniuose padaliniuose, taip pat paraiškas bus galima teikti elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS (www.zumis.lt).
Pareiškėjai raginami paraiškas užpildyti tinkamai, išsamiai ir iki galo, nes ne visiškai užpildytų paraiškų vertinimo procesas trunka ilgiau.
 
Reikalingas paslaugas teikia LŽŪKT ekonomikos konsultantai
 
Planuojantys teikti paraiškas kaimo gyventojai kviečiami keiptis į savo rajono Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos biurus. Juose dirbantys ekonomikos konsultantai supažindins su taisyklių reikalavimais, įvertins, ar paraiška juos atitinka, padės ją užpildyti, o gavusiems paramą – sėkmingai įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus.

Parengta pagal NMA  informaciją

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita