Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Išlaidos, mažinančios apmokestinamąsias individualios žemės ūkio veiklos pajamas

Išlaidos, mažinančios apmokestinamąsias individualios žemės ūkio veiklos pajamas

Jolita Graužinytė
LŽŪKT Utenos r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė, teikiant ir verslo ekonomikos paslaugas


2017-04-10

 

Remiantis GPMĮ 18 str. leidžiamais atskaitymais (LA), laikomos įprastinės t. y. būtinos patirti šiai veiklai išlaidos, susijusios su pajamų gavimu (uždirbimu) per tą mokestinį laikotarpį (einamuosius metus), kada buvo faktiškai uždirbtos pajamos ir kurias galima pagrįsti.

Taigi, siekiant, jog išlaidos būtų pripažintos leidžiamais atskaitymais, jos turi būti pagrįstos dokumentais, turinčiais visus LR buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytus privalomus apskaitos rekvizitus, išrašytais individualią veiklą vykdančio gyventojo vardu. Taip pat privalu įrodyti tai, kad tos išlaidos yra susiję su gautų pajamų uždirbimu. Vis tik yra ir kitas būdas, kai išlaidas pagrindžiančių dokumentų nereikia. Abu būdai pavaizduoti lentelėje:

 LA gali būti pripažįstamos

Faktiškai patirtos individualios veiklos išlaidos, pagal jas pagrindžiančius dokumentus (GPMĮ 18 str. 8, 9 p.)

30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų sumos (GPMĮ 18 str. 12 p.)

Išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nenustato, kad tam tikri rekvizitai atitinkamiems dokumentams nėra būtini.

Šiuo atveju   nereikia kaupti / rinkti pagrindžiančių dokumentų (netaikoma, kai pajamos gaunamos iš darbdavio).

 

Individualios veiklos išlaidos, kurių priskyrimas LA yra ribojamas

 1.

Reprezentacinės sąnaudos – tai patirtos išlaidos, kurios skirtos naujiems verslo ryšiams užmegzti, atnaujinti ar pagerinti esamus santykius su esamais klientais.

Ind. veikos LA galima priskirti 50 proc. su pajamomis susijusių gyventojo patirtų reprezentacinių išlaidų sumos, tačiau bet kokiu atveju tokia suma negali viršyti 2 proc. gyventojo ind. veikos pajamų per mokestinį laikotarpį.

 2.

Reklamos išlaidos – skirtos informacijai apie individualios veiklos paslaugas bei parduodamas prekes (produkciją) skleisti esamiems ar potencialiems pirkėjams.

100 proc. leidžiamos reklamos išlaidos, skatinančios įsigyti produkcijos ar naudotis ž. ū. paslaugomis. LA negali būti priskiriamos reklamos išlaidos, skirtos informuoti kontroliuojamuosius vienetus ir susijusius asmenis, skleisti reklamą, draudžiančią įstatymų.

 3.

Komandiruočių išlaidos – nakvynės, kelionės, registravimosi konferencijoje, parodoje ar kitokiame renginyje, susijusiame su individualią veiklą vykdančio gyventojo veikla, išlaidos, dienpinigiai.  

Nakvynės, kelionės ir dienpinigių išlaidos, priskiriamos LA, jeigu toks išvykimas yra įformintas atitinkamu aktu, kuriame nurodytas išvykimo tikslas, vieta, trukmė ir gyventojo numatomų apmokėti išlaidų rūšis. Taip pat privaloma turėti šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Jeigu išvykimas susijęs ir su asmeniniais gyventojo tikslais (atostogomis), LA gali būti priskirta tik su vykdoma ind. veikla susijusios išlaidos. Dienpinigių išlaidos priskiriamos LA vadovaujantis Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėmis ir Dienpinigių mokėjimo jūreiviams taisyklėmis (LR Vyriausybės 2003-01-28 nutarimas Nr. 99).

 4.

Beviltiškos skolos – tai tokios skolos, kurių mokesčių mokėtojas negali susigrąžinti praėjus ne mažiau kaip 1m. nuo skolų įtraukimo į pajamas arba nuo skolos atsiradimo momento apskaitos dokumentuose (registruose), jeigu mokesčio mokėtojas pajamas pripažįsta pagal pinigų apskaitos principą; skolininkas yra miręs, likviduotas ar bankrutavęs.

Norint pripažinti skolas beviltiškomis ir įtraukti į LA, privaloma įrodyti ne tik skolų beviltiškumą, bet ir pastangas šioms išlaidoms susigrąžinti (kaupti laiškus, susirašinėjimus raginant grąžinti skolą).

Skolos nelaikomos beviltiškomis, kai skolininkas ir kreditorius yra susiję asmenys. Jeigu atskaitytas beviltiškas skolas grąžina vėliau, visa grąžintų skolų dalis pripažįstama pajamomis.

 5.

Telefoniniai pokalbiai ir mobilusis telefonas – individualios veiklos LA galima priskirti telefono pokalbio sąnaudas ir mobilaus telefono įsigijimo išlaikymo išlaidas.

Patirtos telefono ryšio paslaugų išlaidų dydis (procentais) nustatomas kiekvienam gyventojui individualiai, atsižvelgiant į tai, kiek tos išlaidos susijusios su vykdoma individualia veikla. 100 proc. įraukimas galimas tuo atveju, kai asmuo turi dvi SIM korteles ir vieną naudoja ind. veikloje, o kitą – asmeniniais reikalais. Mobiliojo telefono įsigijimas pagrįstas PVM sąskaita faktūra / įtraukimo į apskaitą aktu ir turi būti deklaruotas FR0457 formoje.

 

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5