Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > MIŠKININKYSTĖ > Gera proga atnaujinti miško ūkio materialinę techninę bazę

Gera proga atnaujinti miško ūkio materialinę techninę bazę

LŽŪKT informacija


2020-12-11

© LŽŪKT nuotr.

Skyrus papildomus 5,6 mln. Eur,  iki gruodžio 30 dienos teikiant paraiškas pagal veiklos sritį ,,Investicijos į miškininkystės technologijas“ galima gauti paramos atnaujinant miško ūkio materialinę techninę bazę. Parama pasinaudoti gali privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos ir mažos įmonės, ketinančios investuoti į miškų ūkio modernizavimą, miškų kirtimą, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimą, paslaugų miškų sektoriuje teikimą. Ką vertėtų žinoti?

Šiais paskutiniais Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos metais tai jau antrasis paraiškų rinkimas Paraiškos priimamos tik mėnesį. Vienam projektui skiriama iki 100 tūkst. Eur paramos (vienam paramos gavėjui negalima viršyti 200 tūkst. Eur sumos 2014–2020 metų laikotarpiu).

Reikalavimų yra nemažai, tad kviečiame kreiptis į Konsultavimo tarnybos biurus, kur ekonomikos paslaugas teikiantys konsultantai supažindins su visais taisyklių reikalavimais, įsipareigojimais, įvertins ūkio atitiktį projekto atrankos kriterijams, užpildys paraišką ir dirbs su jumis per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Esant poreikiui, miškininkystės specialistai parengs miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlinimo projektą. Juk kiekviena detalė svarbi!

Remiama veikla ir paramos intensyvumas

Investuojama į miškų ūkio modernizavimą, miškų kirtimą, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimą, paslaugų miškų sektoriuje teikimą – finansuojama 50 proc.

Investuojama į minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymą arba vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimą ar tikslinimą – finansuojama 65 proc.

Minimalus projektų atrankos balų skaičius – 30

 • Pareiškėjas yra privataus miško savininkas, valdantis iki 10 ha miško, – 10 balų;
 • Pareiškėjas yra privataus miško savininkas, valdantis 10 ha ir daugiau, arba miško savininkų kooperatyvas – 20 balai;
 • Pareiškėjas yra labai maža įmonė – 10 balų;
 • Numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – 15 balų;
 • Įgyvendinus projektą grynasis pelningumas bus didesnis kaip 4 proc. – 15 balų;
 • Įgyvendinus projektą sukurta naujų darbo vietų (ir kontrolės laikotarpiu išlaikyti ne mažesnį nuolatinį vidutinį metinį darbuotojų skaičių): iki 3 (imtinai) – 10 balų; daugiau nei 3 – 20 balų.
 • Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – 5 balai;
 • Prašoma mažesnio paramos intensyvumo – iki 15 balų.

Pagrindiniai reikalavimai

Projekto įgyvendinimo trukmė iki 24 mėnesių, paskutinio mokėjimo prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d.

Kai investuojama į miškų ūkio modernizavimą, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimą:

 • miškų ūkio veiklą vykdoma ne trumpiau kaip vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo ir ataskaitiniais metais iš šios veiklos gauta ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų (netaikoma savivaldybėms);
 • kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė, pareiškėjo metinės veiklos pajamos iš miškų ūkio veiklos ataskaitiniais metais turi būti ne mažesnės kaip 12 ataskaitinių metų MMA;
 •  pareiškėjas atitinka grynojo pelningumo, skolos ir skolos padengimo rodiklių reikšmes;
 • investicijos, susijusios su medienos, kaip žaliavos arba energijos šaltinio, naudojimu, galimos tik iki pramoninio perdirbimo išskyrus mažos apimties medienos apdirbimą ar perdirbimą mobiliomis lentpjūvėmis, arba mobilia medienos smulkinimo ar skaldymo įranga;
 •  jei projekte numatyta teikti paslaugas, investicijos turi teikti naudą daugiau nei vienai miško valdai;
 • turi būti pateikiamas vidinės miškotvarkos projektas miško valdai į kurią investuojama.

Kai investuojama į minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymą:

 • privaloma pateikti miško želdinimo ir žėlimo projektą;
 • parama skiriama tik IV (ūkinių) miškų grupės miškuose;
 • parama skiriama pertvarkant krūmynus, ir tik šių medžių rūšių medynus: baltalksnio, gluosnio, blindės;
 • pertvarkymas tomis pačiomis medžių rūšimis, kurios augo iki pertvarkymo, neremiamas;
 •  kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu, pateikti tiekėjo išduotą Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato kopiją ir sodmenų įsigijimo dokumentus (jei pareiškėjas/paramos gavėjas miško sodmenų nepirko, jis privalo pateikti jų krovinio važtaraštį ar perdavimo–priėmimo aktą);
 •  pertvarkyto jaunuolynų ir krūmynų ploto lūžio kampus, pagal projekto brėžinį, privalo pažymėti stulpeliais ar kitais aiškiai matomais ženklais.

Finansuojamos išlaidos

Kai investuojama į miškų ūkio modernizavimą, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimą:

 • miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga (motoriniai pjūklai ir krūmapjovės, miško traktoriai su savikrovėmis priekabomis, savikrovės priekabos, medvežiai, medkirtės ar medžių kirtimo galvutės, mechanizmai miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti, kompiuterinė ir programinė įranga);
 • pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įranga ir technika (mobilūs medienos smulkintuvai ir skaldymo įranga, mobilios lentpjūvės);
 •  kita miško įranga (miško traktoriai su dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmais, dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmai).

Kai investuojama į minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymą:

 • nelikvidinės medienos sutvarkymas, dirvos paruošimas, sodmenų įsigijimas, sodmenų transportavimas, sodmenų sodinimas, sodmenų apsaugos priemonės (tvoros arba repelentai), priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimas.

Kai investuojama į vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimą ar tikslinimą:

 • vidinės miškotvarkos projekto parengimas ar tikslinimas, miško želdinimo ir žėlimo projekto parengimas

Bendrosios išlaidos.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris-i-agro

bestplanter

medziobirza1 (1)