Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Ar žinote, kaip skaičiuojamas vidutinio darbo užmokestis?

Ar žinote, kaip skaičiuojamas vidutinio darbo užmokestis?

Šarūnė Vaitkutė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Klaipėdos r. buhalterinės apskaitos konsultantė


2020-11-26

© LŽŪKT nuotr.

Vidutinio darbo užmokesčio (toliau VDU) paskirtis yra teisingai apskaičiuoti darbuotojo su darbu susijusias pajamas ir įvairias išmokas. VDU imamas kaip pagrindas skaičiuojant darbuotojo darbo užmokestį už atostogas, ligos pašalpą už pirmas dvi ligos dienas, kompensaciją už nepanaudotas atostogas, išeitinę išmoką ir kt. Ar žinote, kaip skaičiuojamas vidutinio darbo užmokestis?

 Kokios darbo užmokesčio lėšos yra įskaitomos skaičiuojant VDU?

VDU apskaičiavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintas „Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas“ (toliau – aprašas), kuris paaiškina, kokios lėšos įskaičiuojamos į VDU. Pagal šį aprašą į darbuotojo VDU įskaitomos šios lėšos: 

  • Bazinis (tarifinis) darbo užmokestis už atliktą darbą;
  • Padidintas apmokėjimas, jeigu yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų (už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą, darbą naktį ir kt. numatytais atvejais);
  • Papildoma darbo užmokesčio dalis, kuri nustatoma pagal darbo vietoje taikomas darbo apmokėjimo sistemas;
  • Priedai ir priemokos prie valandinių atlygių, dieninių atlygių ir mėnesinių algų, taip pat kitos išmokos už atliktą darbą, mėnesinės premijos, mokamos už mėnesio darbo rezultatus, kiti mokėjimai už atliktą darbą, numatyti darbo teisės normose, kolektyvinėje ir darbo sutartyse;
  • Premijos (išskyrus mėnesines premijas, kurios nurodytos 4 punkte) ir kitos piniginės išmokos už atliktą darbą, nustatytos šalių susitarimu arba mokamos pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą, išskyrus pinigines išmokas ar premijas, mokamas DK nustatytų švenčių dienų progomis (pvz., Kalėdų, Naujųjų metų premijos), gyvenimo ir tarnybos metų jubiliejinių sukakčių progomis ir pan.

 Šiame punkte nurodytos Premijos vidutiniam darbo užmokesčiui apskaičiuoti įskaitomos taip: 

  • imama viena iš skaičiuojamo laikotarpio mėnesių išmokėta ketvirčio premija (kai išmokėtos kelios ketvirčio premijos, imama paskutinė);
  • pridedama ¼ bendros premijų (išmokėtų už ilgesnį kaip 3 mėn., bet ne ilgesį kaip 12 mėn. laikotarpį (metinė premija)) sumos per 12 mėnesių, einančių prieš tą mėnesį, už kurį mokamas vidutinis darbo užmokestis;
  • gauta premijų suma dalijama iš skaičiuojamo 3 mėnesių laikotarpio darbo dienų (valandų) skaičiaus pagal darbuotojo (įmonės) darbo grafiką ir gaunamas vidutinis vienos darbo dienos premijų dydis.

 Kaip apskaičiuojamas VDU?

Skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas VDU. Darbuotojo VDU apskaičiuojamas iš skaičiuojamojo laikotarpio užmokesčio, apskaičiuoto už atliktą darbą ar dirbtą laiką (jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip), įskaitant visas darbo apmokėjimo rūšis (nurodytos aukščiau 15 punktuose).

Pavyzdys. Darbuotojas išeina atostogų nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. VDU apskaičiuoti naudojami 2020 m. birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesių darbo užmokesčio duomenys.

Jei atleidžiamo darbuotojo paskutinė darbo diena sutampa su paskutine to mėnesio diena, šis mėnuo įtraukiamas į skaičiuojamą laikotarpį.

Pavyzdys. Darbuotojas iš darbo išeina 2020 m. rugsėjo 30 d. Jis dirba pagal 8 val. ir 5 d. d. grafiką. Skaičiuojant VDU, reikia įtraukti 2020 m. liepos, rugpjūčio ir rugsėjo menėsių darbo užmokesčio duomenis.

Skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, neįskaičiuojamos tos dienos ar valandos, kai darbuotojas faktiškai nedirbo. Taip pat neįtraukiamos piniginės sumos, kurios buvo išmokėtos už šias dienas ar valandas (pavyzdžiui, ligos pašalpa už pirmas dvi ligos dienas, kasmetinių atostogų užmokestis ir kitos išmokos).

Jei vidutinis darbo užmokestis skaičiuojamas žalos atlyginimo dėl susirgimo profesine liga dydžiui nustatyti, skaičiuojamasis laikotarpis yra paeiliui einantys 6 mėnesiai, pasirinkti iš 24 mėnesių, einančių iki susirgimo profesine liga nustatymo mėnesio, arba iki darbuotojo perkėlimo į kitą mažiau apmokamą darbą ar atleidimo iš tos darbovietės mėnesio.

Nustatyta tvarka apskaičiuotas vidutinis dieninis darbo užmokestis ar vidutinis valandinis darbo užmokestis negali būti mažesnis už vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo mėnesį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos pagrindu apskaičiuotą to mėnesio vidutinį dieninį darbo užmokestį ar vidutinį valandinį darbo užmokestį pagal darbuotojo ar įmonės darbo (pamainos) grafiką.

Jei darbuotojas skaičiuojamuoju laikotarpiu nedirbo ir negavo įmonėje darbo užmokesčio, iš   kurio   pagal aukščiau nurodytus 15 punktus turi būti apskaičiuojamas vidutinis dieninis  darbo užmokestis ar vidutinis valandinis darbo užmokestis, jis nustatomas iš skaičiuojamuoju laikotarpiu darbuotojui darbo sutartyje arba darbo teisės normose nustatytų darbo užmokesčio dydžių, juos dalijant   iš darbo dienų (valandų) skaičiaus pagal darbuotojo darbo (pamainos) grafiką skaičiuojamuoju laikotarpiu.

Kaip apskaičiuojamas vidutinio dieninio ir vidutinio valandinio darbo užmokestis?

Vidutinis dieninis darbo užmokestis apskaičiuojas taip: skaičuojamojo laikotarpio darbo užmokestis dalijamas iš faktiškai dirbtų per tą laikotarpį dienų skaičiaus (įskaitant dirbtas poilsio, švenčių dienas).

Pavyzdys. Darbuotojas per paskutinius 3 mėnesius, einančius prieš atostogų pradžią, dirbo 64 dienas, o priskaičiuotas atlyginimas yra 4500 eurų.

Web-lentele1

Vidutinis dieninis darbo užmokestis apskaičiuojamas taip:

Web-formule1-300px

Analogiškai apskaičiuojamas vidutinis darbo valandos užmokestis. Jis turi būti skaičiuojamas ir tais atvejais, kai darbuotojo faktiškai dirbama darbo diena ar pamaina yra skirtingos trukmės.

Pavyzdys. Darbuotojo pamaina per paskutinius 3 mėnesius buvo skirtingos trukmės.

Web-lentele2

Vidutinis darbo valandos užmokestis apskaičiuojamas taip:

Web-formule2-300px

Jei darbuotojas įmonėje dirbo mažiau kaip 3 mėnesius, vidutinis darbo užmokestis skaičiuojamas iš darbo užmokesčio už faktiškai įmonėje dirbtą laiką.

Darbuotojas priimtas dirbti 2020 m. gegužės 3 d., bet nuo 2020 m. liepos 1 d. nusprendė išeiti iš darbo. Jam priklauso 3,24 d. d. atostogų, tad reikės apskaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Apskaičiuojant kompensaciją už nepanaudotas atostogas, reikalingas VDU, kuris bus skaičiuojamas remiantis 2020 m. gegužės ir birželio mėnesių darbo užmokesčio duomenimis.

Darbuotojas iš viso dirbo 41 dieną, o jam priskaičiuotas 2800 Eur atlyginimas.

VDU apskaičiuojamas taip:

Web-formule3-300px 

Kompensancijos suma už nepanaudotos atostogas apskaičiuojama taip:

Web-formule4-300px

Kai įstatymais ar darbo sutartimi darbuotojui garantuojamas VDU (ar jo dalis) nenurodant konkrečios datos (išeitinė išmoka ir kita), tai VDU apskaičiuojamas taip: darbuotojo vienas vidutinis dieninis darbo užmokestis ar vienas vidutinis valandinis darbo užmokestis dauginamas iš metinio vidutinio mėnesio darbo dienų arba vidutinio mėnesio darbo valandų skaičiaus pagal darbuotojo ar įmonės darbo (pamainos) grafiką.

Pavyzdys. Darbuotojas dirba įmonėje 5 d. d., 8 val. grafiku ir jis yra atleidžiamas iš darbo pagal DK 57 str. Pagal šį DK straipsnį jam turi būti išmokėta 2 jo VDU dydžio išeitinė išmoka. 2020 m. patvirtintas metinis vidutinis mėnesio darbo dienų skaičius yra 21,1 d. d. (253 d. d./12 mėn.). Darbuotojo apskaičiuotas vienos darbo dienos VDU yra 70,31 Eur/d. d. Išeitinė išmoka apskaičiuojama taip:

Web-formule5-300px

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5