Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Drėgmės režimo reguliavimas dirvoje padėtų pažaboti sausrą ir išvengti nuostolių

Drėgmės režimo reguliavimas dirvoje padėtų pažaboti sausrą ir išvengti nuostolių

LŽŪKT informacija


2020-12-15

© LŽŪKT nuotr.

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė, kad iki 2021 m. vasario 1 d. galima teikti paraiškas paramai gauti įsirengiant reguliuojamąjį drenažą vietoje dabartinės melioracijos sistemos. Šiam tikslui Aplinkos ministerija iš Klimato kaitos programos skyrė 4 mln. eurų. Paraiškas reikia teikti per APVA informacinę sistemą APVIS

Kas gali teikti paraiškas?

Paraiškas gali teikti savivaldybės vykdomoji institucija, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos, taip pat pagal jungtinės veiklos sutartį veikianti fizinių ar juridinių asmenų, kuriems priklausančios žemės ribos sutampa su rekonstruojamos melioracijos sistemos ribomis, grupė.

Kai rekonstruojami valstybei nuosavybės teise priklausanti melioracijos sistema ir (ar) drenažo rinktuvas, paraiškas galima teikti tik su partneriais (mažiausias partnerių skaičius – 1).

Jei projektą planuoja įgyvendinti keli fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, projekto paraišką teikia ir už vykdymą atsakingas pagrindinis projekto partneris (toliau – pareiškėjas), įrašytas jungtinėje veiklos sutartyje.

Jei keli partneriai vykdo vieną projektą, kiekvienas iš jų gali teikti atskirą paraišką įgyvendinti kitą reguliuojamo drenažo projektą.

Kokia veikla remiama?

Valstybei nuosavybės teise ir privačių žemės sklypų savininkams priklausančios melioracijos sistemos rekonstravimas, ne mažiau kaip 70 proc. pagrindinio rinktuvo ilgio įrengiant reguliuojamo drenažo sistemas vandens lygiui reguliuoti lietinguoju ar sausros periodu, mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Pareiškėjo įsipareigojimai

 • Sumažinti mineralinių azotinių trąšų naudojimą (pareiškėjas (išskyrus savivaldybes ir ekologinius ūkius), įgyvendinęs projektą, įsipareigoja nuo kitų ūkinių metų sumažinti ne mažiau kaip 20 proc. naudojamų mineralinių azotinių trąšų, turinčių azoto ir (ar) jo junginių (pagal veikliąją medžiagą N), palyginti su minėtų trąšų sunaudojimu prieš įrengiant reguliuojamą drenažą);
 • Padidinti poduktyvumą (skaičiuojant tonomis produkcijos vienam ha pasėlių).

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui:

 • nevykdančiam ūkinės komercinės veiklos, yra 1 450 000 Eur;
 • vykdantiems ūkinę veiklą, ne žemės ūkio pirminės gamybos ir (ar) žuvininkystės sektoriuje, pagalbos dydis ribojamas iki 200 000 Eur
 • vykdantiems  veiklą pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje subsidijos dydis iki 25 000 Eur,

Finansuojama 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Kokios išlaidos tinkamos finansuoti?

 1. Melioracijos sistemos rekonstravimo išlaidos, kai įrengiami reguliuojami šuliniai ir (ar) vožtuvai su ar be automatinių sistemų. Ne mažiau kaip 70 proc. pagrindinio rinktuvo ilgio turi būti pritaikyta vandens lygiui reguliuoti;
 2. Melioracijos sistemos reguliuojami drenažo šuliniai ir (ar) vožtuvai;
 3. 1–2 punktuose numatytų įrenginių montavimo darbai;
 4. Reguliuojamo drenažo inžinerinių statinių projektavimas – skiriama ne daugiau kaip 7 proc. tinkamų išlaidų
 5. Techninės priežiūros ir projekto ekspertizės išlaidos – skiriama ne daugiau kaip 2 proc. tinkamų išlaidų.
 6. Projekto išlaidų auditas. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 200 eurų (su PVM);
 7. Jei žymėjimas ar viešinimas atlikti tinkamai, jų išlaidos priskiriamos prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia tinkamų finansuoti žymėjimo ar viešinimo išlaidų suma mažos apimties ar vidutinės apimties projektams – 60 eurų (su PVM). Pareiškėjai, gavę subsidiją, privalo projektą viešinti įrengdami informacinę lentą. Detalūs materialiojo turto žymėjimo ir informacinių lentų įrengimo reikalavimai skelbiami Agentūros interneto svetainėje.

Tinkamos projekto išlaidos turi būti patirtos nuo lėšų įtraukimo į einamųjų metų metinę sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos,  t. y. vėliau nei 2020-12-10.

Kaip vyks finansuotinų projektų atrinkimas?

Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami vadovaujantis Klimato kaitos programos priemonės „Reguliuojamas drenažas (išmaniosios melioracijos įrengimas vietoje dabar esančios melioravimo sistemos)“ tvarkos aprašo nuostatomis. Paraiškų atranka konkursinė.

Minimali privaloma surinkti balų suma – 50 balų 

Prioritetiniai kriterijai:

Rekonstruojama sistema: projektams, kuriuose numatoma rekonstruoti visą drenažo sistemą, kurioje rinktuvų nuolydis neviršija 1 proc. (drenų, drenažo filtrų, šulinių ir vandens nuleistuvų visuma), su joje įrengiamais „reguliuojamo drenažo“ sistemos įrenginiais, suteikiama 10 balų, kitiems projektams – 0 balų.

Laukų nuolydis: projektas vykdomas laukuose, kurių kiekvieno nuolydis neviršija 1 proc., suteikiama 20 balų; jei nuolydis didesnis – 0 balų.

Mišrus ūkis: jei pareiškėjas su partneriais (kai paraiška teikiama su partneriais) nuosavybės teise valdo gyvulininkystės ir (arba) daržininkystės, ir (arba) sodininkystės, arba ir (arba) uogininkystės ir (arba) mišrų ūkį, suteikiama 20 balų, kitiems ūkiams – 0 balų.

Žemės ūkio paskirties žemė: jei pareiškėjas su partneriais (kai paraiška teikiama su partneriais) nuosavybės teise valdo žemės ūkio paskirties žemę:

 • iki 20 ha, suteikiama 25 balai;
 • iki 40 ha, suteikiama 20 balų;
 • iki 60 ha, suteikiama 15 balų;
 • iki 80 ha, suteikiama 10 balų;
 • iki 100 ha, suteikiama 5 balai;
 • daugiau kaip 100 ha – balai neteikiami.

Pirmas kartas: projektuose, kuriuose pareiškėjas teikia pirmą kartą paraišką dėl paramos pagal Klimato kaitos programos priemonę, suteikiama 10 balų, kitiems pareiškėjams – 0 balų.

Paramos intensyvumas: jei pareiškėjas prašo mažesnės nei galima didžiausia, paramos suma. Už kiekvieną sumažintą procentinį punktą (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.

Pareiškėjas pagal šią priemonę finansavimą gali gauti tik vieną kartą priemonės gyvavimo laikotarpiu. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 50 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Su kitais pareiškėjams keliamais reikalavimais, su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašu susipažinti galite  APVA svetainėje.

Parengta pagal Aplinkos ministerijos, Aplinkos projektų valdymo agentūros informaciją

Agroakademija.lt rekomenduoja

Drėgmės išteklių valdymas dirvožemyje – misija (ne)įmanoma? (video)

Reguliuojamas drenažas: nauda ir gamtai, ir ūkininkui

Melioracijos emigrantas Pandėlyje

Konsultantų ir mokslininkų pastebėjimai vykdant EIP projektą „Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas“


baneris

mazinu_1

apskaita