Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > MIŠKININKYSTĖ > Planuojantiems veisti ar atsodinti mišką – parama

Planuojantiems veisti ar atsodinti mišką – parama

LŽŪKT informacija


2021-03-15

 © LŽŪKT nuotr.

NMA informuoja, kad nuo kovo 29 d. vėl bus renkamos paraiškos iš miškininkų, planuojančių plėsti Lietuvos miškų plotus. Jas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ NMA bus galima teikti elektroniniu būdu iki birželio 25 d. Prieš teikiant paraišką paramai gauti, naudinga išsamiai susipažinti su priemonės paramos įgyvendinimo taisyklėmis, tinkamumo kriterijais, būsimais įsipareigojimais, kuriuos miškų savininkai turės vykdyti gavę paramą. 

Šiam laikotarpiui skirta 8 099 238 Eur paramos lėšų. Kaip ir anksčiau, paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt.

Kas gali kreiptis paramos

Galimybė teikti paraiškas suteikta juridiniams ir ne jaunesniems kaip 18 metų amžiaus fiziniams asmenims, kuriems planuojama apželdinti mišku žemė priklauso nuosavybės teise. Taip pat paraiškas gali teikti savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

Remiama veikla

Remiamas miško veisimas (mokama vienkartinė kompensacinė išmoka), įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka). Taip pat įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama įveisiamo miško išmokos dalis, proporcinga atsodinamų sodmenų kiekiui.

Reikalavimai gauti paramą

Norint gauti paramą būtina turėti parengtą projektą, atitinkantį įgyvendinimo taisyklėse numatytas nuostatas. Jis turi būti suprojektuotas taip, kad jo želdinių rūšinėje sudėtyje būtų ne mažiau kaip 10 proc. lapuočių medžių rūšių, želdinių rūšinės sudėties formulėje būtų ne daugiau kaip 6 dalys ąžuolų ir (arba) 4 dalys liepų, parengtas vienai miško želdinių rūšinei sudėčiai ir kt. Taip pat būtina suplanuoti užsodinti ne mažesnį kaip 0,5 ha vientiso veisiamo miško plotą (išskyrus atvejus, nurodytus įgyvendinimo taisyklėse), sodinti tik vietinės kilmės (Lietuvos Respublikos teritorijos) medžių rūšis (išskyrus greitai augančių medžių rūšių, kurių kilmės rajonai nenustatyti, plantacinius želdinius), laikytis kitų priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytų reikalavimų.

Parama neteikiama, jei sodinami trumpos rotacijos želdiniai (kirtimų rotacijos trukmė iki 15 metų), kalėdinės eglutės ir greitai augančių rūšių medžiai, skirti energijai gaminti. Želdinant greitai augančias medžių rūšis, kurių laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra nuo 15 iki 20 metų, parama teikiama tik jų įveisimo išlaidoms kompensuoti. Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos nemokamos. Tuo tarpu už savaime mišku apaugusią (kai papildomai želdinti nereikia) žemę miško įveisimo išmoka nemokama, o miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka mokama, jei žėlinių vidutinis amžius yra iki 5 metų. Taip pat šiemet patvirtintose įgyvendinimo taisyklėse yra papildoma nuostata – parama nebus teikiama, jei miškas veisiamas antrą kartą tame pačiame plote.

Išmokų dydžiai

Apskaičiuojamos atskirai kiekvieno projekto vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties. Nustatyti šie miško įveisimo, įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokų dydžiai atskiroms veisiamų medžių rūšims:

Web-lentele

Veisiant medžių rūšis, nenurodytas lentelėje, taikoma mažiausia miško įveisimo išmoka (1 246 Eur už 1 ha), įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka (163 Eur už 1 ha).

Atrankos kriterijai ir suteikiami balai

Miško veisimo paraiškos vertinamos suteikiant joms balus už atitiktį šiems veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams:

  •  fizinis asmuo – skiriama 15 balų;
  • juridinis asmuo – skiriama 10 balų.

Privalomas mažiausias paraiškų atrankos balų skaičius – 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos. Jei paraiškos surenka vienodą atrankos balų skaičių ir skirtos paramos nepakanka visoms paraiškoms finansuoti, atliekamas papildomas pareiškėjų paraiškų atrankos vertinimas, pirmenybę suteikiant pareiškėjams:

  • kurie nebuvo gavę paramos pagal priemonės veiklos sritį arba Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“;
  • pagal mažiausią preliminarią paramos sumą, apskaičiuotą pagal pareiškėjo paraiškoje nurodytus duomenis.  

Naudinga konsultuotis su specialistais

Atkreipiame dėmesį, kad aukščiau pateikti patys svarbiausi, bet ne visi keliami reikalavimai ir įsipareigojimai, nurodyti veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse. Dažniausiai teikiamose paraiškose neteisingai nurodomas veisiamo ir želdinimo miško plotas, neretai pareiškėjai užmiršta pridėti visus reikalingus dokumentus, todėl verta konsultuotis su specialistais. Dėl išsamių konsultacijų kviečiame kreiptis į ilgametę patirtį turinčius LŽŪKT Miškininkystės paslaugų biuro specialistus.

Jie įvertins galimybę gauti paramą, konsultuos, parengs miško želdinimo ir žėlimo projektą, pateiks paraišką, atsakys į pateiktas užklausas, konsultuos projekto įgyvendinimo klausimais, padės nepasiklysti tarp įsipareigojimų ir reikalavimų.

Agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti

Miškas reikalauja priežiūros, o darni ir atsakinga miškininkystė – žinių bei patirties

Miškasodis: kaip sodinti eglaites

Parengta pagal NMA informaciją

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris-i-agro

bestplanter

medziobirza1 (1)