Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > 2020 metų pajamų deklaravimas. Pagrindiniai akcentai

2020 metų pajamų deklaravimas. Pagrindiniai akcentai

Justina Katiliūtė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šiaulių r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė


2021-03-22

 

Jau prasidėjęs ir įsibėgėjęs pajamų deklaravimas šiemet daug naujovių nesukėlė, praėjusiais metais pristatytas vedlys” ir toliau sėkmingai padės gyventojams deklaruoti savo pajamas lengviau. Siekiamybė pereiti prie visiško pajamų deklaravimo elektroninėje erdvėje jau, regis, ranka pasiekiama. Tik liko šią pareigą įvykdyti pateikti deklaraciją iki 2021 metų gegužės 3 dienos. Tai skubame sudėti paskutinius akcentus, kas vis dėlto privalo deklaruoti savo pajamas, kokias išlaidas patyrę galime apmokestinamąsias pajamas sumažinti ir kokie terminai tam numatyti.

2020 m. mokestinio laikotarpio metines pajamas iki 2021 m. gegužės 3 d. deklaruoti privalo nuolatiniai Lietuvos gyventojai:

1. Gavę su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, privalantys perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD). NPD perskaičiuoti į metinį privaloma, jei kiekvieną mėnesį gautoms pajamoms buvo pritaikytas NPD. Pajamų deklaracijoje pripažįstamos visos gautos pajamos per metus, o atitinkamai didėjant pajamoms, metinis NPD mažėja.

Pavyzdys. Jei ūkininkas papildomai dirba kitoje darbovietėje ir atlyginimui taiko NPD, jo dydis yra apskaičiuojamas, atsižvelgiant tik į darbo užmokesčio su priedais bei ligos išmokos už dvi pirmąsias ligos dienas sumą, o metinis NPD – atsižvelgiant į bendrą metinių pajamų sumą.  Metinis NPD sumažės dėl ligos išmokų gavimo, nes darbdavys mėnesio NPD pritaiko atsižvelgęs į jo paties išmokamą mėnesio darbo užmokesčio ir ligos išmokos už pirmąsias 2 ligos dienas sumą, o įvertinus bendrą mėnesio darbo užmokesčio ir Sodros išmokėtą ligos išmokos sumą, mėnesio NPD tampa mažesnis.

2. Gyventojai, vykdę individualią veiklą ar turėję verslo liudijimus:

 • ūkininkai, jų partneriai ir kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, jeigu jie: yra įregistruoti arba privalo registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais arba nėra įregistruoti ir neprivalo registruotis PVM mokėtojais, tačiau kalendoriniais metais iš gyventojų ar iš užsienio valstybės yra gavę didesnę nei 3000 eurų žemės ūkio veiklos pajamų sumą arba pageidauja, kad valstybinio socialinio draudimo įmokos būtų apskaičiuojamos, atsižvelgiant į žemės ūkio veiklos pajamas bei patirtas išlaidas, o jų žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra 4 ekonominio dydžio vienetų (EDV) ar didesnis;
 • sportininkai, atlikėjai, gamybos, prekybos, paslaugų individualią veiklą vykdę gyventojai, bei antstoliai, advokatai, notarai ir verslo liudijimą 2020 m. metais turėję gyventojai.

  3. Gavę pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn turtą:
 • už nepraėjus 10 metų nuo įsigijimo perleistą nuosavybėn žemę, pastatą ar kitą nekilnojamąjį daiktą;
 • už nepraėjus 3 metams nuo įsigijimo perleistą nuosavybėn teisiškai įregistruotą kilnojamąjį daiktą (pavyzdys galėtų būti parduotas lengvasis automobilis);
 • už perleistą nuosavybėn kitą turtą (nenukirstą mišką, apvaliąją medieną, meno kūrinius, buitinę techniką, dviračius, valtis ir pan.), jeigu apskaičiuotas skirtumas tarp gautų pajamų ir to turto įsigijimo išlaidų bei su perleidimu susijusių privalomų mokėjimų per kalendorinius metus yra didesnis nei 2 500 eurų;
 • už parduotas ne individualios veiklos atliekas, kai pajamos gautos iš užsienio valstybės;
 • už perleistas nuosavybėn finansines priemones arba realizuotas išvestines finansines priemones, kai šių pajamų suma per kalendorinius metus yra didesnė nei 500 eurų;
 • už parduotas paties gyventojo surinktas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vaistažoles), kai bendra tokių pajamų suma per kalendorinius metus yra didesnė nei 3 000 eurų.

 4. Gavę kitokių pajamų:

 • daugiau nei 1 750 eurų pajamų, gautų kaip atlygis, teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą;
 • už gautas pajamas už nuomojamą turtą iš gyventojų ar užsienio valstybės (išskyrus gautas iš individualią veiklą vykdančio gyventojo už nekilnojamųjų daiktų nuomą, kai prievolė išskaičiuoti pajamų mokestį tenka individualią veiklą vykdančiam gyventojui (nuomininkui));
 • gavę atlyginimą arba dividendus iš užsienio valstybės;
 • pajamų iš neribotos civilinės atsakomybės vieneto (individualios įmonės, ūkinės bendrijos), išmokėtų individualios įmonės savininkui ir ūkinės bendrijos nariui;
 • pajamų iš mažosios bendrijos, išmokėtų mažosios bendrijos nariui;
 • palūkanų už nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigytus ne nuosavybės vertybinius popierius, palūkanų už Lietuvos ir užsienio valstybių vyriausybių, taip pat jų politinių ar teritorijos administracinių padalinių, vietos valdžios ne nuosavybės vertybinius popierius, ir palūkanų už Lietuvos ir užsienio valstybių kredito įstaigose laikomus indėlius, sutartys dėl kurių sudarytos nuo 2014 m. sausio 1 d., kai bendra tokių palūkanų suma yra didesnė nei 500 eurų;
 • palūkanų už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą, taip pat palūkanų už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą, kai bendra tokių palūkanų suma yra didesnė nei 500 eurų;
 • palūkanų už suteiktas paskolas (išskyrus gautas iš nuolatinių Lietuvos gyventojų), nesvarbu, kokia suma gauta;
 • loterijų laimėjimų (piniginių arba daiktinių);
 • azartinių lošimų laimėjimų (įskaitant atvejus, kai pralaimėta suma yra didesnė už laimėjimų sumą);
 • didesnės nei 2 500 eurų vertės dovanų (pinigais arba daiktais) iš gyventojų, nesusijusių artimiausios giminystės ryšiais (ne iš tėvų, įtėvių, vaikų, įvaikių, brolių, seserų, senelių, vaikaičių, sutuoktinių).

 Galima pasinaudoti lengvatomis

Deklaravę visas gautas pajamas, turit teisę pasinaudoti keliomis lengvatomis, kurios gali apmokestinamųjų pajamų dydį sumažinti. Rezultatas  – reikės mokėti mažesnį GPM mokestį arba jei per metų būsite sumokėjęs per daug, galėsite atgauti susidariusią permoką.

1. Jei mokėjote gyvybės draudimo įmokas pagal gyvybės draudimo sutartį, kurioje nustatyta, kad gyvybės draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui. Tokios įmokos gali būti atskaitomos gyventojo, sutuoktinio, nepilnamečių vaikų, ar neįgaliųjų vaikų vyresnių nei 18 metų.
2. Jei mokėjote pensijų įmokas į III pakopos pensijų fondus, turimus pagal pensijų kaupimo sutartį, kurioje naudos gavėju kaupimo laikotarpio pabaigoje yra pats gyventojas, sutuoktinis, iki 18 metų ir vyresni neįgalieji vaikai.

3. Jei papildomai kaupiate pensijų II pakopos pensijų fonde ir mokate įmokas, kurios mokamos pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 str. 4 dalies nuostatas ir kurios yra didesnės negu 3 proc. gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Tokia lengvata norintys pasinaudoti gyvybės draudimo įmokų ir/ar įmokų į III ir II pakopos pensijų fondus išlaidų suma negali viršyti 1500 eurų.

4. Jei mokate už profesinį mokymą ir (ar) studijas, kuriuos baigus įgyjama atitinkama kvalifikacija ar aukštojo mokslo kvalifikacija. 2020 metais panaikintas apribojimas, jog išlaidas už mokslą galima deklaruoti tik už pirmąjį mokslą. Dabar iš 2020 metų  pajamų galima atimti sumokėtas įmokas, kurios patirtos už profesinį mokymą ar studijas, nepaisant ar tai yra pirmosios ar paskesnės studijos. Jei už studijas ar profesinį mokymą sumokėta skolintomis lėšomis, tai iš metinių pajamų gali būti atimta per mokestinį laikotarpį grąžinta šios paskolos dalis.

5. Jei vis dar mokate palūkanas už vieną iki 2008-12-31 paimtą kreditą vienam gyvenamajam būstui statyti arba jam įsigyti, arba už gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą).

6. Jei atlikote pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto darbus, jei atlikote lengvojo automobilio remonto darbus, jei naudojotės nepilnamečių vaikų priežiūros paslaugomis, galite tokias išlaidas deklaruoti. Tokių išlaidų suma negali viršyti 2000 eurų ir tokioms išlaidoms pagrįsti turi būti išrašyta sąskaita. Svarbu atminti, jog išlaidos gali būti tik už suteiktas paslaugas, pirktos prekės, dalys ir kt. neturi būti įtraukiamos.

Apribojimas, kuris taikomas bendrai visoms atskaitomų išlaidų grupėms yra visų atimamų išlaidų suma, negali viršyti 25 procentų apmokestinamųjų pajamų.

LŽŪKT konsultantai padės

Geroji žinia yra ta, kad patiems ūkininkams šio darbo atlikti nereikia, jei tvarkote apskaitą bet kuriame Lietuvos žemės ūkio tarnybos konsultavimo biure, viską už Jus sutvarkys konsultantai. Tačiau labai svarbus momentas išlieka – turite pranešti konsultantui apie visas gautas pajamas, kurios nėra susijusios su vykdoma ūkine veikla. Taip pat jei patyrėte išlaidų, kurios išvardintos aukščiau, mokėjote už vaiką ar sutuoktinį atitinkamas sumas už mokslą ar pensijų kaupimą, konsultantui turite pateikti visas patirtas išlaidas.

Ką dar reikia žinoti?

Taigi šį procesą šiemet turėtume užbaigti iki gegužės 3 dienos. Yra suteikti du mėnesiai deklaracijoms pateikti. Jei atsitiko taip, kad Jūsų deklaracijoje yra suskaičiuotas mokėtinas GPM mokestis, jis taip pat turi būti sumokėtas iki gegužės 3 dienos. Jei vykdėte individualią veiklą ir buvo apskaičiuotos privalomosios sveikatos ar socialinio draudimo įmokos, jas taip pat reikia sumokėti iki gegužės 3 dienos. Vėluojant atlikti atsiskaitymą, bus pradėti skaičiuoti delspinigiai, o jei nereaguosite į VMI priminimus, gali būti pradėtas išieškojimo mechanizmas.

Jei Jūsų deklaracija parodė, jog Jums priklauso grąžintina mokesčio dalis, tuomet pasitikrinkite, ar sistemoje yra jūsų naudojama banko sąskaita. Grąžintinos sumos laukite iki liepos 31 dienos.

Visgi, gali būti variantų. Jei šis terminas pasirodys per trumpas ir pavėluosite pateikti deklaraciją, VMI įsipareigoja grąžintiną mokesčio sumą pervesti per tris mėnesius nuo deklaracijos gavimo dienos.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5