Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Kreipkitės dėl paramos asbestiniams stogams keisti

Kreipkitės dėl paramos asbestiniams stogams keisti

LŽŪKT informacija


2021-04-19

 

NMA informuoja, kad kaimų gyventojai, norintys pakeisti asbestinę stogo dangą į aplinkai nekenksmingą stogo dangą, nuo gegužės 3 d. iki gegužės 31 d. galės teikti paraiškas Europos Sąjungos paramai gauti. Planuojančius teikti paraiškas, kviečiame kreiptis į LŽŪKT rajonų biurų ekonomikos konsultantus.

Šiam paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ rinkimo etapui skirta 1 713 921 Eur paramos lėšų.

Svarbu – balandžio 21 d., 14 val., vyks tiesioginė transliacija apie paramos pagal KPP veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ galimybes. Transliacijos metu Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) atstovai papasakos apie šiemet taikomas sąlygas ir reikalavimus gauti paramą. Transliaciją bus galima stebėti internetu Youtube platformoje, nuorodą rasite čia.
 
Parama – kaimo vietovėse esančių gyvenamųjų namų savininkams
 
Parama pagal KPP veiklos sritį skiriama kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniam asmeniui, asbestinei stogo dangai pakeisti kita aplinkai nekenksminga stogo danga. Paramos prašantis fizinis asmuo savo gyvenamąją vietą turi būti deklaravęs kaimo vietovėje tame name, kurio stogo dangos keitimui prašo paramos. Parama skiriama, jei visas namo stogas dengtas asbestine danga.

Dėl paramos kviečiami kreiptis vienbučių, dvibučių ar daugiabučių namų gyventojai. Jei namas turi kelis savininkus, su paraiška turi būti pateikti kitų nekilnojamojo turto savininkų sutikimai teikti paraišką. Jei bus keičiama dvibučio ar daugiabučio namo stogo danga, turi būti pateikta su kitais nekilnojamojo turto savininkais sudaryta projektui įgyvendinti skirta jungtinės veiklos sutartis.
 
Su paraiška NMA taip pat turi būti teikiama Asbesto turinčių gaminių kiekio apskaičiavimo ataskaitos, parengtos pagal Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašą, kopija arba kito savivaldybės administracijos išduoto ir patvirtinto dokumento, kuriame pagrindžiamas stogo su asbestine danga plotas, kopija. Pažymėtina, jog negalima keisti tik dalies stogo dangos, – turi būti keičiamas visas namo stogas.
 
Namas, kurio stogo dangą planuojama keisti, turi būti savivaldybėje, kuri iki sprendimo skirti paramą priėmimo dienos įgyvendina Asbesto šalinimo veiksmų plano įgyvendinimo priemones ir (arba) turi patvirtintą asbesto turinčių gaminių šalinimo programą, parengtą vykdant Asbesto šalinimo programą. Namo, priklausančio sodo bendrijai arba esančio kurortinėje vietovėje, stogo dangos keitimui parama neskiriama.
 
Parama – iki 2 000 Eur su PVM
 
Vienam paramos gavėjui gali būti skirta iki 2 000 Eur su PVM paramos, finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
Namo savininkas privalo projektą įgyvendinti per 12 mėnesių nuo NMA sprendimo skirti paramą dienos. Teikdami paraišką pareiškėjai turi įsipareigoti, jog iki projekto kontrolės pabaigos, t. y. 5 metus nuo paskutinio paramos išmokėjimo dienos, liks namo, kurio stogas keičiamas, savininkais.
 
Pakeitę asbestinę stogo dangą paramos gavėjai privalo likviduoti asbesto turinčių gaminių atliekas, susidariusias keičiant stogą. Su mokėjimo prašymu NMA turi būti pateikta pažyma apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą iš įmonės, tvarkančios asbesto atliekas. Informaciją apie įmones, tvarkančias asbesto atliekas, galima rasti Atliekų tvarkytojų valstybės registre.
 
Drausti turto projekto įgyvendinimo ir jo kontrolės laikotarpiui projekto vykdytojas neprivalo, tačiau, jeigu stogo danga bus sugadinta ar sunaikinta, ją pareiškėjas turės atkurti savo lėšomis.
 
Neliko NMA nustatytų stogo dangos įkainių
 
Paramos lėšomis kompensuojamos stogo dangos ir statybinių medžiagų, būtinų keičiant stogo dangą, išlaidos. Suplanuotų išlaidų, kurių fiksuotieji įkainiai (be PVM) nustatyti įgyvendinimo taisyklėse, vertė apskaičiuojama tik pagal 2021 m. standartinius fiksuotuosius įkainius, nustatytus UAB „Ernst & Young Baltic“ Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ fiksuotųjų įkainių reikšmių ir jų skaitinių reikšmių atnaujinimo ir papildymo naujomis metodikos ataskaitoje. Svarbu atkreipti dėmesį, jog kovo 30 d. pakeitus priemonės įgyvendinimo taisykles nebeliko reikalavimo vadovautis NMA nustatytais 1 mstogo dangos įkainiais, reikia vadovautis tik įgyvendinimo taisyklėse nustatytais fiksuotais įkainiais. 

Įgyvendinimo taisyklėse trims stogo dangų rūšims nustatyti 6 fiksuotieji stogų dangos ir (ar) stogų dangos ir statybinių medžiagų įkainiai, taip pat nustatytas transportavimo paslaugos (kuro sąnaudų) iki šalinimo vietos įkainis, kuris šiemet buvo  pakeistas – 1 km fiksuotasis įkainis yra 0,05 Eur be PVM (anksčiau buvo 0,06 Eur be PVM).
Investicijos, viršijančios nustatytus fiksuotuosius įkainius, nekompensuojamos.
Jei paramos gavėjas numatė stogą dengti danga, kurios priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytuose įkainiuose nėra, jis, teikdamas paraišką, turi pateikti ne mažiau kaip trijų skirtingų tiekėjų komercinius pasiūlymus su lygiaverčiais (gali skirtis ne daugiau kaip 10 proc., palyginti su mažiausios kainos pasiūlyme nurodytais parametrais) išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais.
 
Asbestinių atliekų šalinimo paslaugos finansuojamos, jei nuo 1 m2 stogo ploto bus pašalinta 11 kg asbestinio šiferio ir 1,04 kg kitų asbesto elementų (jei jų yra), o NMA bus pateikta asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaita arba kitas savivaldybės administracijos išduotas ir patvirtintas dokumentas, kuriame pagrindžiamas stogo su asbestine danga plotas.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal KPP veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai, ir sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, kuriais vadovaujantis bus vertinamos paraiškos:
1. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą:
  • nuo 0,5 iki 1 metų – suteikiama 10 balų;
  • nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 20 balų;
  • ilgiau kaip 2 metus – suteikiama 30 balų.
2. Investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris:
  • turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis);
  • yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas);
  • yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją;
suteikiama 10 balų.
 
3. Pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (vaikai gyvena su pareiškėju) – suteikiama 20 balų.
 
4. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje:
  • nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 10 balų;
  • nuo 2 iki 3 metų – suteikiama 20 balų;
  • ilgiau kaip 3 metus – suteikiama 30 balų.
5. Pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų (gyvenantį (-ių) kartu su pareiškėju) – suteikiama 10 balų.
Didžiausias galimas balų skaičius – 100 balų. Mažiausiai privaloma surinkti 30 atrankos balų. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
Paraiškos pagal KPP priemonę bus renkamos elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS (www.zumis.lt), nuorodą rasite čia.
 
Reikalingas paslaugas teikia LŽŪKT ekonomikos konsultantai

Planuojantys teikti paraiškas kaimo gyventojai kviečiami keiptis į savo rajono Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos biurus. Juose dirbantys ekonomikos konsultantai supažindins su taisyklių reikalavimais, įvertins, ar paraiška juos atitinka, padės ją užpildyti, o gavusiems paramą – sėkmingai įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus.

NMA, LŽŪKT inf.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita