Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Nepilnamečių įdarbinimo ypatumai

Nepilnamečių įdarbinimo ypatumai

Aušra Baukuvienė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šakių r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė


2021-05-18

 

Artėjant moksleivių vasaros atostogoms, aktualia tema tampa nepilnamečių įdarbinimas. Jaunus, darbščius asmenis traukia galimybė užsidirbti asmeninių lėšų bei išbandyti save naujose srityse, o darbdaviams šie darbo rinkos dalyviai padeda užpildyti trumpalaikes darbo vietas. Įstatymuose ši asmenų grupė yra išskirta ir jai nustatytas kitoks darbo santykių reguliavimas nei pilnamečiams.

Darbo kodeksas numato, kad visiškas darbinis teisnumas ir veiksnumas atsiranda asmeniui, sukakusiam 16 metų, tačiau nepilnamečiai tam tikrus darbus gali pradėti dirbti jau sulaukę 14 metų amžiaus. Teisės aktuose, kalbant apie asmenis iki 18 metų, naudojama sąvoka jauni asmenys. Jie skirstomi į dvi grupes:

  • vaikai (tai asmenys nuo 14 iki 16 metų);
  • paaugliai (asmenys nuo 16 iki 18 metų).

Pagal šias grupes vaikams ir paaugliams taikomi skirtingi reikalavimai ir apribojimai priimant į darbą, numatant darbo pobūdį, nustatant darbo trukmę bei poilsio laiką.

Asmenys iki 18 metų turi būti apsaugoti nuo bet kurios konkrečios rizikos jų saugai, sveikatai ar vystymuisi, galinčios atsirasti dėl asmenų iki 18 metų patirties stokos, nežinojimo, kokia yra arba kokia gali kilti rizika, arba dėl asmenų iki 18 metų nesubrendimo.

Prieš priimant į darbą

Prieš priimdamas į darbą nepilnamečius asmenis, darbdavys privalo įsitikinti, kad būsimas darbas nepriskiriamas prie jauniems asmenims draudžiamų darbų, tokių kaip darbas skerdyklose, darbas su plėšriaisiais ir (ar) nuodingais gyvūnais, darbas susijęs su sprogstamųjų medžiagų turinčių įrenginių ar kitų fejerverkų ar kitų gaminių gamyba, darbas keliantis elektros poveikio pavojų arba galimą konstrukcijų griūties pavojų ir kt. Taip pat asmenims iki 18 metų draudžiama dirbti darbus, kurių aplinkoje yra kenksmingi ir pavojingi fizikiniai, biologiniai ir cheminiai veiksniai. Išsamus draudžiamų dirbti darbų, sveikatai kenksmingų ir pavojingų veiksnių sąrašas patvirtintas LR Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarime Nr. 518 Dėl asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.

Darbdavys, prieš įdarbindamas jauną asmenį iki 18 metų, siųsdamas jį tikrintis sveikatos, turi pateikti jam numatomų darbo sąlygų aprašymą, nurodydamas galimą profesinę riziką, o gavęs asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą medicininę pažymą privalo vadovautis joje pateikta išvada.

Su paaugliais nuo 16 metų darbo sutartys sudaromos bendrąja tvarka bei taikomos tokios pačios įdarbinimo bei sutarties keitimo sąlygos kaip yra taikoma pilnamečiams asmenims pagal LR darbo kodeksą. Kitokie reikalavimai yra taikomi darbo sutarties sudarymui su vaikais nuo 14 iki 16 metų. Šio amžiaus grupės asmenims leidžiama dirbti lengvus darbus, kurie dėl atitinkamų užduočių pobūdžio ir atlikimo sąlygų nekenkia vaikų saugai, sveikatai, fizinei, psichinei, moralinei ar socialiniai raidai, netrukdo lankyti mokyklos ir mokytis pagal privalomojo švietimo ir profesinio mokymo programas, gauti švietimo pagalbą.

Prieš įdarbindamas vaiką arba keisdamas darbo sąlygas, darbdavys privalo raštu informuoti vaiko tėvus ar kitą vaiko atstovą pagal įstatymą apie vaikui galinčią kilti profesinę riziką, jo saugos ir sveikatos apsaugos priemones. Tik gavęs vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo įstatymą raštišką sutikimą dėl vaiko darbo, taip pat gavęs sveikatos priežiūros išduotą medicininę pažymą su išvada, kad vaikas tinkamas dirbti konkretų darbą bei, jeigu planuojama dirbti mokslo metų laikotarpiu, raštišką mokyklos, kurioje jaunas asmuo mokosi, sutikimą, darbdavys gali įdarbinti vaiką.

Nepilnamečių darbo laikas

Nepilnamečių darbo laiką reglamentuoja Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Jame sakoma, kad turi būti laikomasi darbo laiko režimo ypatumų dirbantiems asmenims iki aštuoniolikos metų.

Darbo trukmės nustatymas skirtingose jaunų asmenų grupėse:
  lentute

Pažymėtina, kad jei nepilnamečiai dirba daugiau nei vienoje darbovietėje ar mokosi profesinio mokymosi įstaigoje ir dirba, kasdieninio ir savaitės darbo laiko kiekvienoje darbovietėje ir praktinio mokymo laiko trukmė sumuojama.

Nepilnamečių poilsio laiką reglamentuoja Darbo saugos ir sveikatos įstatymas, kuriame pasakyta, kad jaunų asmenų iki 18 metų poilsio laikas:

  • turi būti suteikiamos ne mažiau kaip 2 poilsio dienos per savaitę, jeigu įmanoma, paeiliui, viena iš jų turi būti sekmadienį;
  • kai darbo laiko trukmė yra ilgesnė negu 4 valandos, privalo būti suteikta mažiausiai 30 minučių papildoma pertrauka pailsėti. Ji įskaitoma į darbo laiką arba praktinio mokymo laiką;
  • vaikų kasdienio nepertraukiamojo poilsio laikas per 24 valandų laikotarpį privalo būti ne trumpesnis kaip 14 valandų, o paauglių – ne trumpesnis kaip 12 valandų.

Kasmetinės atostogos

Vaikams jų pageidavimu suteikiamos kasmetinės atostogos arba nemokamos atostogos per mokinių atostogas. Šios amžiaus grupės asmenims turi būti užtikrintas 14 kalendorinių dienų iš eilės poilsis per mokinių vasaros atostogas. Jeigu dirbama per visas tų metų mokinių vasaros atostogas, vaikams suteikiama ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iš eilės kasmetinių atostogų arba nemokamų atostogų per mokinių vasaros atostogas.

Darbuotojams iki 18 metų suteikiamos 25 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama 5 dienas per savaitę) arba 30 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos 5 savaičių trukmės atostogos.

Darbo sutartis – būtina

Jaunajam darbuotojui svarbu žinoti, kad įsidarbinimas prasideda nuo darbo sutarties pasirašymo. Būtent darbo sutartis yra garantas, kad darbdavys atsiskaitys su darbuotoju, suteiks galimybę apginti savo teises dėl darbo ir poilsio laiko, dėl saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų, dėl žalos atlyginimo nukentėjus darbe ar pašalpos susirgus.

Sudaręs darbo sutartį darbdavys privalo apie tai pranešti „Sodrai“ ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki numatytos darbo pradžios, pateikdamas 1-SD formą (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią). Priešingu atveju, tokie darbo santykiai laikomi nelegaliu darbu.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5